• ระบบสารสนเทศโรงเรียน
 • 1.ผลการเรียนของนักเรียน
  2.ตารางเรียนนักเรียน1/2565
  3.ตารางสอนของครู 1/2565
  4.ข้อมูลครูไปราชการ
  5.เลือกชุมนุมปี2565

 • กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • 1.บทเรียนครูจักกฤษ
  2.บทเรียนครูกฤชณรงค์
  3.บทเรียนครูศราวุธ

 • กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • 1.บทเรียนครูศิริพร
  2. บทเรียนครูธวัชชัย

 • กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 • 1.บทเรียนครูวโรชา
  2.บทเรียนครูอภิรัฐ
   

 • คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566

   

   

  นางสาววนสรณ์ วงละคร

  นายสุทิวัส ประดับเพชร นางสาวมนัสนันท์ พินโปน
  ประธานสภานักเรียน รองประธานสภานักเรียนฝ่ายวิชาการ รองประธานสภานักเรียนฝ่ายการงาน

   

               

           นายธนพัฒน์ โม้หิน                นายหรรษทร ภักดีผล                             นางสาวจิราภา สำราญสุข             
  รองประธานสภานักเรียนฝ่ายสารวัตรนักเรียน หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ   หัวหน้าฝ่ายศิลปะดนตรีและวัฒนธรรม

   

  นางสาวปวันรัตน์ สูญควงค์  นางสาวโสภิตา ทั่งทอง     นางสาวอัจฉรา ถาวรวัน
  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รองหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

   

  นางสาวณัณตราภรณ์ ขันติวงษ์

  นางสาวสิราวรรณ นาคฉาย นางสาวเขมิกา เขจรแข
  หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่าย หัวหน้าฝ่ายอนามัยและโภชนาการ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

      

  นางสาวอริชยา  แซ่คู นางสาวดวงมณี ขจิตพัชรนาถ นางสาวอัสสกาญจน์ เจริญศิลป์
  หัวหน้าฝ่ายธุรการ หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

   

       

  นางสาวสิริธาร แก่นภักดี เด็กชายซาโต้ ล้อมนาค  เด็กหญิงลลิดา คำแสง
  หัวหน้าฝ่ายวัดและประเมินผล กรรมการสภานักเรียน กรรมการสภานักเรียน

   

  เด็กหญิงอริสา คลาดแคล้ว เด็กชายธนวัฒน์ วอนเมือง เด็กชายสิงหา  อ่อนน้อม
  กรรมการสภานักเรียน กรรมการสภานักเรียน กรรมการสภานักเรียน

   

  เด็กหญิงอภัสรา นิสัยดี เด็กหญิงสุพิชาณาย์ โทกิตติกุล นางสาวเขมจิรา กุมพันธ์
  กรรมการสภานักเรียน กรรมการสภานักเรียน กรรมการสภานักเรียน

   

  นายธนากร ท้วมเสมา นางสาวขวัญฤดี  พลคง นายเฉลิมชัย เอี่ยมสวัสดิ์
  กรรมการสภานักเรียน กรรมการสภานักเรียน กรรมการสภานักเรียน

   

  นายตรีทเศศ ห้วยใหญ่ นางสาวณัชชารีย์  ไกรสร นายเมธาวดี  ทรัพย์บุรินทร์
  กรรมการสภานักเรียน กรรมการสภานักเรียน กรรมการสภานักเรียน

   

   
  นายศเหสวญ สายสุคนธ์ นางสาวพณิชา  จันทร์ทอง  
  กรรมการสภานักเรียน เลขานุการสภานักเรียน  

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-08-03 16:11:44 น.

โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน สพม.ชลบุรี ระยอง โทรศัพท์: 0-3823-9239 อีเมล์: pcws.ac.th@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]