• ระบบสารสนเทศโรงเรียน
 • 1.ผลการเรียนของนักเรียน
  2.ตารางเรียนนักเรียน1/2565
  3.ตารางสอนของครู 1/2565
  4.ข้อมูลครูไปราชการ
  5.เลือกชุมนุมปี2565

 • กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • 1.บทเรียนครูจักกฤษ
  2.บทเรียนครูกฤชณรงค์
  3.บทเรียนครูศราวุธ

 • กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • 1.บทเรียนครูศิริพร
  2. บทเรียนครูธวัชชัย

 • กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 • 1.บทเรียนครูวโรชา
  2.บทเรียนครูอภิรัฐ
   

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
 •  คณะที่ปรึกษาโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน

  1. นายนิยม                    เหมทานนท์                                   ประธานที่ปรึกษา
  2. นายชาติชาย              ศรีโพธิ์อ่อน                                    กรรมการที่ปรึกษา
  3. นายอนิรุจน์                 สันติโชตินันท์                                กรรมการที่ปรึกษา
  4. นายประสาร                เอี่ยมพ่วง                                      กรรมการที่ปรึกษา
  5. นายวิชัย                    วุฒิประภากุล                                  กรรมการที่ปรึกษา
  6. นายสมคิด                  เดือนวันเพ็ญสว่าง                          กรรมการที่ปรึกษา
  7. นายรัฐพล                  ถมยางกูร                                       กรรมการที่ปรึกษา
  8. นายปรีชา                   อัครภิญโญกุล                                กรรมการที่ปรึกษา
  9. นายภคิณ                   ธนกิตติธรรม                                  กรรมการที่ปรึกษา
  10. นายอนุสรณ์               สายนภา                                        กรรมการที่ปรึกษา
  11. นายสมยศ                  นานาประเสริฐ                               กรรมการและเลขานุการ

   

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน

   

   
  นายคุณเศก  ดวงเพชร นายวันชัย  ขจิพชรนาถ นายจักกฤษ  อุทัยกลม
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการผู้แทนครู

   

   
  นายสมหวัง  สวัสดีมงคล นายธณกร  มาลีวงษ์ นายอิทธิพัทธ์  ห้วยใหญ่
  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน คณะกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

   

   
  พระครูวินัยธร ชัยวัตร อาภาธโร นายจรูญ  นุชดี นายพยงค์  อินทรสิงห์
  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  นายเอนก  มีสุข นายบุญรอด  เปี่ยมเบี้ย นายวิรัช  หลักทอง
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

   

  นายสนอง  เต็งสุวรรณ นายกฤตพล  ตรงกมล นางสุรีย์พร  ศรีวัฒนะ
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-01-25 16:07:50 น.

โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน สพม.ชลบุรี ระยอง โทรศัพท์: 0-3823-9239 อีเมล์: pcws.ac.th@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]