• ระบบสารสนเทศโรงเรียน
 • 1.ผลการเรียนของนักเรียน
  2.ตารางเรียนนักเรียน1/2565
  3.ตารางสอนของครู 1/2565
  4.ข้อมูลครูไปราชการ
  5.เลือกชุมนุมปี2565

 • กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • 1.บทเรียนครูจักกฤษ
  2.บทเรียนครูกฤชณรงค์
  3.บทเรียนครูศราวุธ

 • กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • 1.บทเรียนครูศิริพร
  2. บทเรียนครูธวัชชัย

 • กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 • 1.บทเรียนครูวโรชา
  2.บทเรียนครูอภิรัฐ
   

 • ประวัติ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
 •    
  หลวงแจ่มวิชาสอน (แจ่ม นิยมเหตุ)
  นางผิน แจ่มวิชาสอน (ผิน นิยมเหตุ)
     
   
   
  ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
     
             ในปี พ.ศ. 2521 ประชาชนในตำบลห้วยใหญ่ ขอให้ทางราชการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น แต่ไม่มีที่ดินในเขตสุขาภิบาลได้ตามเกณฑ์ที่กรมสามัญศึกษากำหนด ชาวบ้านตลาดชากแง้ว จึงได้จัดตั้งตัวแทนไปติดต่อกับพันเอก (พิเศษ) กาจ และ นางกฐิน กุยยกานนท์ เจ้าของโรงงานวิเศษนิยม กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีที่ดินในเขตสุขาภิบาลห้วยใหญ่ และ ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา ความเจริญ ของท้องถิ่น จึงได้บริจาคที่ดินให้ทำการก่อสร้างโรงเรียน 2 แปลง จำนวน 39 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา ราคาประเมินขณะนั้น 1,420,000 บาท พร้อมก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ให้ครึ่งหลัง ส้วมนักเรียน 1 หลัง ถังเก็บน้ำฝนคอนกรีต 1 ถัง ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน คิดเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมเป็นเงิน 1,024,875 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ทางราชการได้ตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า “ห้วยใหญ่กฐินนุสรณ์”
     
     
             กรมสามัญศึกษาได้ส่งนายสุนทร ธาราดล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2521 ซึ่งมีนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.ศ.1 รวม 74 คน ครู 6 คน และนักการภารโรง 1 คน ระหว่างที่โรงเรียนยังสร้าง ไม่เสร็จได้อาศัยที่โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว และศาลาการเปรียญวัดตะเคียนทอง ต่อมาได้ย้ายมาเรียนที่สถานที่ปัจจุบัน เมื่อ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2521
     
     
             วันที่ 21 สิงหาคม 2522 กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน เพื่อเป็นอนุสรณ์และเกียรติประวัติแก่บิดา มารดาของผู้บริจาค คือหลวงแจ่มวิชาสอน และนางผิน นิยมเหตุ ในระยะแรก โรงเรียนได้ประสบปัญหา เรื่องงบประมาณมาก แต่ได้อาศัยความร่วมมือจากชุมชน จัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงบริเวณพื้นที่ จนทำให้โรงเรียนมีความพร้อมในระยะแรกโรงเรียนจึงพัฒนาจน ได้รับเกียรติประวัติดีเด่น ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพมาโดยตลอด

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-07-04 10:56:17 น.

โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน สพม.ชลบุรี ระยอง โทรศัพท์: 0-3823-9239 อีเมล์: pcws.ac.th@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]