เครื่องมือวัดและประเมินผล

 

  • แบบทดสอบหลังเรียน
  • แบบประเมินผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน
  • แบบประเมินผลงานนักเรียน
  • แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานกลุ่ม ของนักเรียน
  • แบบประเมินผลการตรวจบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
  • แบบประเมินผลงาน
  • แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
  • แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
  • แบบประเมินผลการจัดนิทรรศการ  การนำเสนอผลการปฏิบัติโครงงาน
  •  แบประเมินผลการประกวด การคัดสรรสุดยอดผลิตนักเรียน ( OSOP)