แถบเครื่องมือมาตรฐาน(Standard Toolbar)    

         แถบเครื่องมือมาตรฐานเป็นแป้นลัดแทนการคลิกแถบคำสั่ง  การดูว่าสัญรูปนั้นแทนคำสั่งอะไร   ให้ชี้เมาส์ที่สัญรูปนั้นหยุดสักครู่จะมีคำอธิบายแสดงออกมา เช่น ชี้คำสั่ง วาง  ดังรูป

 


ความหมายของสัญรูปต่าง ๆ  มีดังนี้

 

 

สร้างเอกสารใหม่

 

เปิดเอกสารเดิมที่เคยบันทึกไว้

 

บันทึกเอกสารลงแผ่นบันทึกข้อมูล

           

พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์

 

ดูตัวอย่างเอกสารก่อนพิมพ์

 

ตัดคำหรือข้อความ

 

คัดลอกข้อมูลหรือรูปภาพ

 

วางข้อความที่คัดลอกหรือที่ตัดไว้ลงในตำแหน่งที่เคอร์เซอร์อยู่

เลิกทำ  เป็นการยกเลิกการกระทำงานก่อนหน้านี้

ตารางและเส้นขอบ สำหรับสร้างตารางแลเส้นขอบ

รูปวาด สำหรับวาดรูปต่าง ๆ

ย่อ/ขยายขนาดของงานพิมพ์บนจอภาพ

ผู้ช่วย สำหรับช่วยเหลือผู้ใช้