พระราชบัญญัติประถมศึกษาแห่งชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 6 กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอกเพื่อสร้างความมั่นใจและรับรองได้ว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่ดี มีเจตคติที่พึงประสงค์ของสังคม และมีทักษะในการทำงานที่เหมาะสม สามารถดำรงชีวิตที่เป็นพลเมืองดีของสังคมได้ โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์กรผู้ประเมินภายนอกมีความพึงพอใจในคุณภาพและมารตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
จากสาระบัญญัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ( ตามมาตรา 6 ) การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ถือว่าผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด (ตามมาตรา 22 ) และแนวการจัดการเรียนการสอน ให้มีแนวดำเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ฯ ( ตามมาตรา 24 )
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตราฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
บ้านควนจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ มีการตรวจสอบคุณภาพ นิเทศกำกับ ติดตามและประเมินตนเองและรายงาน โดยกำหนดขอบเขตในการดำเนินการดังนี้
1. โรงเรียนได้ประเมินตนเองและได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนที่ใช้ระบบประกันคุณภาพ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงให้ระบบประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบาวนการบริหารจัดการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การวางแผนการดำเนินการประกันคุณภาพ / วางแผนการประเมิน / ปรับปรุงการดำเนินงาน โดยจัดทำแผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อใช้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2545-2549 ทำให้โรงเรียนมีทิศทางในการดำเนินการจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตลอดจนกลยุทธ์ในการทำงาน
2. ดำเนินการประกันคุณภาพภายในทุกขั้นตอน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีครู คระกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. จัดทำรายงานผลการประกันคุณภาพ ในเชิงความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภานในต่อผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ อันเป็นเครื่องมือที่ช่วยกำกับดูแลตนเองไปในตัวและเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (หมวด 6 ม.47-51 )
4. โรงเรียนมีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2544 จัดให้มีคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนวัดไตรมารคสถิตฯมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 มาตรฐาน 53 ตังบ่งชี้ (สำหรับ ช่วง 5 ปีแรก )

 

Back