โรงเรียนแวงน้อยศึกษา


 
"คติธรรมประจำใจ"

คนดี ชอบแก้ไข

คนจัณไร ชอบแก้ตัว

คนชั่ว ชอบทำลาย

คนมักง่าย ชอบทิ้ง

คนจริง ชอบทำ

คนระยำ ชอบติ                           คติธรรมประจำใจ
 

                             กีฬา สพท.ขก.3

  


                                ค้นเกรด 2/2550

                              รวมลิงค์ น่าสนใจ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Tammy Camp
Tammy Camp                    
           นับจำนวนผู้เข้าชม

คน 1 คน
อยากรู้จัก ...ใครสักคน
ต้องหัด........เรียนรู้
ไม่ใช่ ....... เปลี่ยนแปลง

                                   Forward Mail
อบรมศูนย์การเรียนรู้ระบบดิจิตอล

สำนัักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3
ได้จัดการอบรม
"การพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ระบบดิจิตอล"
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2551
ณ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

ขอขอบคุณสำหรับคณะวิทยากร
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2


(ภาพพิธีเปิด) / (ภาพการอบรม) / (มอบใบประกาศ)

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา ประเภท 1 รุ่นที่ 2

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ร่วมกับ สพท.ขอนแก่น เขต 3
และโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1
จัดการประชุมสัมมนา การติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา
ประเภท ที่ 1 รุ่นที่ 2
;ในวันที่ 3 ตุลาคม 2551
ณ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

ภาพกิจกรรม

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ

ณะครู อำเภอแวงน้อย
ร่วมงานมุทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณ
ในปี 2551 ของอำเภอแวงน้อย จำนวน 9 ท่าน
ณ หอประชุมโรงเรียนแวงน้อยศึกษา


ในวันที่ 26 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา


   
(ภาพกิจกรรม) / (ชมวีทีอาร์)

เป็นกำลังใจให้....นะค่ะ

เราขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานวิชาการ
ที่กำลังจัดทำและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน
ได้น้องใหม่ไฟแรง ในการทำงานอย่างนี้
เราชาวแวงน้อยศึกษาทุกคน ขอปรบมือให้ค่ะ

สู้ต่อไป...อย่าท้อถอยนะคะ่ เพื่อโรงเรียนของเรา

ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ขอแสดงความยินดี
กับนายคมสัน ชัยมาโย ที่ได้รับเลือกให้เป็น
ประธานสภานักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าร่วมการประชุมสภานักเรียนไทยและเข้าพบ
กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพกิจกรรม

ตรวจประเมินห้องน้ำนักเรียน รอบที่ 2

คณะกรรมการตรวจประเมินห้องน้ำในโรงเรียน
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและให้คำแนะนำในการพัฒนา
ห้องน้ำำนักเรียนของโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมา

                                              
าพกิจกรรม

อบรมสัมมนา "รูปแบบการสอน Montessori"

การอบรมสัมมนาทางวิชาการให้กับครู
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หัวข้อเรื่อง "รูปแบบการสอน มอนเทสซอรี"
โดยครูบุญช่วย และครูประกาศิษย์
จากโรงเรียนแวงน้อยศึกษาของเรา
ร่วมเป็นคณะวิทยากรในการอบรมสัมมนา...จ้า

ในวัี่นที่ 18 พฤษภาคม 2551

ภาพกิจกรรม

โครงการสุขาน่าใช้ แวงน้อยศึกษา

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ได้จัดโครงการสุขาน่าใช้
เพื่ออนามัยที่ดีของนักเรียนที่ใช้ห้องน้ำ-สุขา
โดยรับการประเมินจากคณะกรรมการ
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

ในวัี่นที่  8   พฤษภาคม  2551

ภาพกิจกรรม

สำรวจน้ำมันปิโตรเลียม

คณะสำรวจและขุดเจาะน้ำมัน
จาก ป.ต.ท. เดินทางมา

สำรวจแหล่งน้ำมันปิโตรเลียม
ที่โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
และในอำเภอแวงน้อย

วันที่  6-11พฤษภาคม 2551

                                                            
แผนที่ /

ประมวลภาพ

เยี่ยมชมโรงเรียน ในอำเภอแวงน้อย

ได้ฤกษ์งามยามดี
วันนี้จะนำ่ท่านทั้งหลาย
เยี่ยมชมโรงเรียนต่าง ๆ ใน อ.แวงน้อย

พร้อมแล้วเดินทางได้เลย

ภาพโรงเรียน

การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2551
ณ มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายเปรมติณสูลานนท์
อ.นำ้พอง  จ.ขอนแก่น
ระหว่างวัี่นที่ 14-16  มกราคม  2551

ภาพกิจกรรม

อบรมปฏิบัติธรรม นักเรียน ม. 1

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา โดยหมวดสังคมศึกษา
นำันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
"เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติธรรม
น้อมนำชีวิต เพื่อถวาายในหลวง "
ณ วัดป่าธรรมดา จ.นครราชสีมา
ระหว่างวันที่  6-8  มกราคม 2551

ภาพกิจกรรม

เปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3

ดร.ชูชาติ ทรัพย์มาก
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เกียรติเป็นประธานในงาน
เปิดป้ายอาคารสำนักงาน สพท.ขอนแก่น เขต 3
โดยการต้อนรับของ ดร.ถาพร หยองเอ่น
เจ้าหน้าที่และคณะครูชาวขอนแก่นเขต 3
เมื่อวัี่นที่ 25 มกราคม 2551

ภาพกิจกรรม

มหกรรมวิชาการและกีฬาต้านยาเสพติด "ผึ้งเกมส์"

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันกีฬา

ในมหกรรมวิชาการและแข่งขันกีฬาต้้านยาเสพติด
"ผึ้งเกมส์ 2551"
ณ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2551

ภาพพิธีเปิด
ภาพมหกรรมวิชาการ

สพท.ขอนแก่น เขต 3 สวย ด้วยมือเรา

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
โดยท่านผู้อำนวยการภูวดล หมื่นสีพรม
ร่วมงานเบิกเนตรพระพุทธรูป
เปิดเสาธงและสวนหย่อมของ สพท.ขอนแก่น 3

ที่สร้างขึ้นด้วความภูมิใจของชาวอำเภอแวงน้อย
ณ สำันักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3
วัี่นที่ 22 มกราคม 2551

ภาพกิจกรรม

งานวันครูอำเภอแวงน้อย ปี 2551

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ร่วมกับคุรุสภาและชมรมครูอำเภอแวงน้อย

ร่วมจัดงานวันครู ประจำปี 2551
"ครูของแผ่นดิน เลิศศิลปศาสตร์
มหาราชภูมิพลชนบูชา"
ณ หอประชุมโรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ในวันที่ 16 มกราคม 2551

ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬานักเรียน สพท.ขอนแก่น เขต 3

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
เป็นตัวแทนอำเภอแวงน้อยเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2550 เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบารมีเกริกฟ้าก้องปฐพี
ณ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
ระหว่างวัี่นที่ 15-27 มกราคม 2551

ภาพกิจกรรม

ประกวดร้องเพลง อำเภอแวงน้อย

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดร้องเพลง
คัดเลือกตัวแทนอำเภอแวงน้อย


ในวันที่ 10 มกราคม 2551
ณ หอประชุมโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

ภาพกิจกรรม

เทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ร่วมการแสดงบนเวที ในเทศกาลงานไหม
และประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น
วัี่นที่ 30 พฤศจิกายน 2550

ภาพกิจกรรม

งานเกษตรอินทรีย์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มวังขนาย
ร่วมจัดงานเกษตรอินทรีย์ระดับภาคอิสาน
เพื่อน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์การเกษตรบ้านหญ้าคา
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550

ภาพกิจกรรม

กีฬานักเรียนนักศึกษา เขต 4

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
คัดเลือกตัวแทนเขต 4 ประจำีปี 2550

ชนิดกีฬาเปตอง อายุไม่เกิน 18 ปี
โดยนายอมรชัย  ชาดาเม็ก (ตัวแทน)
ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2550

ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเลย

ภาพกิจกรรม

งานมหัศจรรย์เด็กไทย

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ร่วมจัดงานมหัศจรรย์เด็กไทย
ณ เมืองทองธานี
ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2550

ภาพกิจกรรม

เหล่าลูกเสือ...ของพระมหาธีรราชเจ้า

กองลูกเสือโรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ร่วมกิจกรรม วันพระมหาธีรราชเจ้า
25 พฤศจิกายน 2550
Iณ สนามโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

ภาพกิจกรรม

งานเกษตรอินทรีย์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกลุ่มวังขนาย
ร่วมจัดงานเกษตรอินทรีย์ระดับภาคอิสาน
เพื่อน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์การเกษตรบ้านหญ้าคา
ในวันที่ 23พฤศจิกายน 2550

ภาพกิจกรรม

กีฬานักเรียนนักศึกษา เขต 4

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
คัดเลือกตัวแทนเขต 4 ประจำีปี 2550

ชนิดกีฬาเปตอง อายุไม่เกิน 18 ปี
โดยนายอมรชัย  ชาดาเม็ก (ตัวแทน)
ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2550

ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเลย

ภาพกิจกรรม

งานมหัศจรรย์เด็กไทย

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ร่วมจัดงานมหัศจรรย์เด็กไทย
ณ เมืองทองธานี
ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2550

ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้น ม. 2 ,ม. 3 ,ม. 5 ,ม. 6

เพื่อพบปะสังสรรค์ พูดคุย และร่วมกันแก้ปัญหา
ระหว่างครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียน
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2550

ณ หอประชุมโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

ภาพกิจกรรม

ฟังธรรมะ กับ พระพยอม

นักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา
พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอแวงน้อย
ร่วมฟังธรรมและบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด
กับ พระพยอม กัลยาโณ
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2550
ณ หอประชุมโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

ภาพกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี

คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน
อำเภอแวงน้อย

น้อมใจถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วัี่นที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ณ หอประชุมอำเภอแวงน้อย

ภาพประกอบ

ปาเจรา....บูชาครู

นักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ร่วมกับศิษย์เก่า จัดพิธี
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2550
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2550
ณ หอประชุมโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

ภาพบรรยากาศ

อบรมคอมพิวเตอร์ สพท.ขอนแก่น เขต 3

สำันักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3
ร่วมกับโรงเรียนแวงน้อยศึกษา
จัดโครงการอบรม
พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปี 2550
สำหรับผู้บริหารโรงเรียนใน อ.แวงน้อย
ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2550
ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

ภาพการอบรม

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา....ศิษย์เก่า ดำ-แดง

ศิษย์เก่าโรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้จัด
ผ้า่ป่าเพื่อการศึกษา
ศิษย์เก่า ดำ-แดง แวงน้อยศึกษา

โดยทอดถวาย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2550

เพื่อสบทบทุนสร้างรั้วโรงเรียน
และัจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ของนักเรียน

ภาพบรรยากาศ

เวียนเทียน วันวิสาขบูชา

ณะครูและนักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษา
ร่วมทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในโอกาส
วันวิสาขบูชา ปี 2550

ภาพบรรยากาศ

หมู่เฮาดีใจ...คุณครูใหม่มา

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ
คุณครูสุปรียา (เคมี)
และ ครูโจแอน (ภาษาอังกฤษ)

ที่ได้เข้ามาสู่รอบรั้วของแวงน้อยศึกษา
ชาวเราทุกคนขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง...

ภาพคุณครูคนใหม่ของเรา

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ
ครูประเสริฐ และ ครูสัญญา
ที่ได้เข้ามาสู่อ้อมแขนของแวงน้อยศึกษา
ชาวเราทุกคนขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง...

ภาพบรรยากาศการต้อนรับ

กีฬา 4 สถาบัน อำเภอแวงน้อย

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ร่วมกับ
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน
โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
และโรงพยาบาลแวงน้อย (เจ้าภาพ)
ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่องความสัมพันธ์
กีฬา 4 สถาบัน ครั้งที่ 22 แล้วจ้า
ปีหน้าเราเป็นเจ้าภาพนะจ๊ะ

ภาพการแข่งขัน

ร.ด. ปี 3 ฝึกภาคสนาม

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา
เข้าร่วมการฝึกภาคสนาม
ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง
ระหว่างวันที่ 3 - 8 กุมภาพันธ์ 2550

ภาพการฝึกภาคสนาม

รับขวัญสมาชิกใหม่ชาว ว.น.ศ.

ขอแสดงความยินดีกับ
ครูประยงค์   สีมาพล
ที่ได้ลูกสาวสุดที่รักเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่
ของเราชาวแวงน้อยศึกษา
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน

ภาพรับขวัญ

นายภูวดล  หมื่นสีพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

 
        แนะนำำแวงน้อยศึกษา
        ออกอากาศ TV ch. 11
        1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
        มหัศจรรย์เด็กไทย
        ครูเกษียณ อ.แวงน้อย ปี 51
        สพท. ขอนแก่น เขต 3
        การสอนแบบมอนเทสซอร
      กลุ่มงานพัฒนาวิชการ
      ครูบุญช่วย อามาตย์
      ครูประกาศิษย์ แทบมะลัย
      กลุ่มพัฒนากิจการนักเรียน
        ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอน 2/2549
        ครูที่ปรึกษาประจำชั้น 1/2550
        ตารางสอนครู 1/2550
        ตารางเรียนนักเรียน 1/2550
        รายชื่อนักเรียน ปี 2550
        เวรประจำวัน
        เวรรักษาการณ์กลางคืน
        เวรณ์รักษาการณ์วันหยุด
       หนองสองห้องวิทยา
       แวงใหญ่วิทยาคม
       โนนข่าวิทยา
       เปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
      กระทรวงศึกษาธิการ
      สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ศูนย์ประสานงานโรงเรียนในฝัน
      สพท. ขอนแก่น เขต 3
ศูนย์ปฏิบัติการ
สพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ
GPA
มุมนักเรียน
ห้องพักครู
ห้องผู้บริหาร
มูลนิธิทางไกล
ผ่านดาวเทียม จาก
ไกลกังวล หัวหิน
SHOOLNET
คลังความรู้บนเว็บไซต์
[ Digital Library]
แนะแนวการศึกษา
บริการให้คำแนะนำ
สำหรับนักเรียน

GURU ONLINE
การเรียนการสอน
บนเครือข่าย

มหาวิทยาลัยไซเบอร์
ศูนย์กลางการศึกษา
ผ่านเครือข่าย
 
 
 
• ข้อมูลโรงเรียน | ข้อมูลอำเภอ | สมุดเยี่ยม | กระดานถาม-ตอบ | ทีมงาน•
   © โรงเรียนแวงน้อยศึกษา  อ.แวงน้อย   จ.ขอนแก่น   zip. 04230  Tel. 043-499060    ติดต่อ Webmaster :  waengnoi@waengnoi.ac.th