ครูประจำกลุ่มสาระ
..............................................1. นางเยาวดี เล็กกุล (สายชั้น ป.5)
..............................................2.

...
...........................................3.
..............................................4.

เว็บไซต์เพื่อการสืบค้น
..........2. คณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องการคูณและการหาร
..........6. คณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องการลบ
..........7. คณิตศาสตร์ ป.4 เรื่องการคูณและการหาร
..........8. ปัญหาคณิตศาสตร์น่าคิด