ข้อสอบวิชาสุขศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1)

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน)  ปีการศึกษา 2551

 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด


1.     ไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว หมายถึงอะไร

ก.     ไข่ที่สุกแล้วพร้อมจะรับการผสมพันธุ์

ข.    ไข่ที่อสุจิเข้าไปผสมจนเริ่มแบ่งเซลล์แบบทวีคูณแล้ว

ค.    ไข่ที่ถูกตัวอสุจิเจาะเปลือกเข้าไปรวมตัวกับนิวเคลียสภายในไข่

ง.     ไข่ที่ถูกตัวอสุจิเข้าไปผสมและแบ่งเซลล์แบบทวีคูณแล้ว จนมีลักษณะคล้ายผลน้อยหน่า

2.     ตัวอ่อนอายุเท่าใดจึงจะมีหน้าตาคล้ายคน

ก.     4 สัปดาห์      

ข.    6 สัปดาห์

ค.    8 สัปดาห์

ง.     9 สัปดาห์

3.     ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงวันคลอดจะมีระยะเวลาเท่าใด

ก.     260 270  วัน

ข.    300 320  วัน

ค.    280 300  วัน

ง.     270 280  วัน

4.     ส่วนสูงตามเกณฑ์  หมายถึงอะไร

ก.     ส่วนสูงมากแต่อายุน้อย

ข.    ส่วนสูงน้อยอายุน้อย

ค.    ส่วนสูงเหมาะสมกับอายุ

ง.     ส่วนสูงที่เหมาะสมกับน้ำหนัก

5.     เด็กหญิงอายุ 10 ปี มีน้ำหนักตัว 22 กิโลกรัม  จัดว่ามีน้ำหนักเป็นอย่างไร

ก.     ค่อนข้างน้อย

ข.    น้อยกว่าเกณฑ์

ค.    น้ำหนักตามเกณฑ์

ง.     น้ำหนักค่อนข้างมาก

6.     พิจารณาจากน้ำหนักและส่วนสูงแล้ว  ใครมีร่างกายสมส่วนที่สุด

ก.     อานนท์มีส่วนสูง 155 ซ.ม.  น้ำหนัก 37 กก.

ข.    ชาติชายมีส่วนสูง 158 ซ.ม.  น้ำหนัก 52 กก.

ค.    ยุทธนามีส่วนสูง 162 ซ.ม.  น้ำหนัก 53 กก.

ง.     ลิขิตมีส่วนสูง 165 ซ.ม.  น้ำหนัก 65 กก.

7.     การเจริญเติบโตและการพัฒนาการมีความสัมพันธ์กันหรือไม่  อย่างไร

ก.     สัมพันธ์กัน เพราะต้องใช้ควบคู่กันไป

ข.    สัมพันธ์กัน เพราะเมื่อร่างกายเจริญเติบโตขึ้นย่อมมีการพัฒนาการมากขึ้น

ค.    ไม่สัมพันธ์กัน เพราะการเจริญเติบโตมีความหมายแตกต่างกับการพัฒนาการ

ง.     ไม่สัมพันธ์กัน เพราะการเจริญเติบโตเป็นเรื่องของร่างกาย ส่วนการพัฒนาการเป็นเรื่องของจิตใจ อารมณ์ และสังคม

8.     ฝาแฝดที่เป็นคนละเพศกัน แต่หน้าตาคล้ายกัน น่าจะเป็นแฝดแบบใด และมีสาเหตุมาจากสิ่งใด

ก.     แฝดแท้ที่เกิดจากการแบ่งเซลล์โดยเด็ดขาด

ข.    แฝดแท้ที่เกิดจาไข่ 1 ฟองผสมกับตัวอสุจิ 2 ตัว

ค.    แฝดแท้ที่เกิดจากไข่ 2 ฟองผสมกับตัวอสุจิ 1ตัว

ง.     แฝดเทียมที่เกิดจากไข่ 2 ฟองผสมกับตัวอสุจิ 2 ตัว

9.     น้ำหนักแรกเกิดของทารกในข้อใดที่ได้เกณฑ์มาตรฐาน

ก.     2750 กรัม

ข.    3250 กรัม

ค.    3750 กรัม

ง.     4000 กรัม

10. เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นอายุเท่าใดที่เด็กผู้ชายจะมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าเด็กผู้หญิง

ก.     12 ปี

ข.    13 ปี

ค.    14 ปี

ง.     15 ปี

11. ต่อมไร้ท่อที่สำคัญที่สุดคือต่อมใด

ก.     ต่อมเพศ

ข.    ต่อมไทรอยด์

ค.    ต่อมหมวกไต

ง.     ต่อมใต้สมอง

12. การปฏิบัติต่อตนเองอย่างเหมาะสมสำหรับวัยรุ่นมีหลายประการ ยกเว้นข้อใด

ก.     รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีไว้

ข.    รักษาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ค.    ระมัดระวังในเรื่องการเรียนอย่าให้ตกต่ำ

ง.     คำนึงถึงเรื่องการแต่งกายและกิริยาท่าทางที่เหมาะสม

13. ความต้องการมีเพื่อนของมนุษย์เป็นศาสตร์สาขาใด

ก.     ปรัชญา

ข.    จิตวิทยา

ค.    ชีววิทยา

ง.     สรีรวิทยา

14. คำใดที่มีความหมายเหมือนกับคำว่า เพื่อน

ก.     มิตร

ข.    เธอ

ค.    ตัวเอง

ง.     มนุษยสัมพันธ์

15. ผู้หญิงวัยใดที่ถูกหลอกไปมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายที่สุด เพราะเหตุใด

ก.     วัยรุ่นตอนต้น  เพราะอ่อนต่อโลก มีความคิดไม่รอบคอบ

ข.    วัยรุ่นตอนปลาย เพราะเป็นวัยที่มีความมั่นใจมากว่าจะไม่ถูกหลอก

ค.    วัยผู้ใหญ่กลางคน เพราะคิดว่า ตนเองเป็นผู้ใหญ่แล้ว เอาตัวรอดได้

ง.     วัยผู้ใหญ่ เพราะคิดว่าคงไม่มีใครมากล้าหลอก และมั่นใจด้วนว่าจะไม่ถูกหลอก

16. S.T.D. คือชื่อย่อของโรคใด

ก.     โรคซิฟิลิส

ข.    โรคหนองใน

ค.    โรคฝีมะม่วง

ง.     โรคแผลริมอ่อน

17. ความหมายของคำว่า สุขภาพ ในข้อใดสมบูรณ์ที่สุด

ก.     การปราศจากโรคถุยไข้เจ็บ

ข.    การมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

ค.    การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ง.     การที่คนเรามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

18. แบคทีเรียมีรูปร่าง 3 แบบ ได้แก่อะไรบ้าง

ก.     แบบกลม แบบแบน แบบเกลียว

ข.    แบบกลม แบบท่อน แบบเกลียว

ค.    แบบกลม แบบท่อน แบบเหลี่ยม

ง.     แบบแบน แบบท่อน แบบเหลี่ยม

19. อุณหภูมิของร่างกายสูงกว่ากี่องศาเซลเซียส จึงจะถือว่ามีไข้สูง

ก.     37.5

ข.    38

ค.    39

ง.     50

20. เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงออกกฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

ก.     เพื่อให้ผู้บริโภคได้เปรียบ

ข.    เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเสียเปรียบ

ค.    เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ขายได้เปรียบ

ง.     เพื่อคุ้มครองมิให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเอาเปรียบกัน

21. อาหารหมู่ที่ 5 ของคนไทยให้สารอาหารชนิดใด

ก.     ไขมัน

ข.    โปรตีน

ค.    คาร์โบไฮเดรต

ง.     วิตามินและเกลือแร่

22. สภาพการณ์ใดที่แสดงให้เห็นได้ชัดว่าคนไทยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

ก.     คนมีรายไดดีขึ้น

ข.    คนมีการศึกษาดีขึ้น

ค.    คนเบียดเบียนกันน้อยลง

ง.     คนไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลน้อยลง

23. ข้อใดไม่จัดเป็นลักษณะของอารมณ์

ก.     ความรัก

ข.    ความเลว

ค.    ความกลัว

ง.     ความวิตกกังวล

24. โรคกลุ่มใดที่เข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังได้

ก.     กลาก เกลื้อน น้ำกัดเท้า

ข.    บิด อหิวาตกโรค ไทฟอยด์

ค.    คอตีบ บาดทะยัก ปอดบวม

ง.     หนองในเทียม ซิฟิลิส แผลริมอ่อน

25. นมที่หมดอายุแล้วควรนำมาบริโภคหรือไม่ เพราะเหตุใด

ก.     ควร แต่ต้องต้มให้เดือด

ข.    ควร เพราะไม่มีพิษต่อร่างกาย

ค.    ไม่ควร เพราะจะทำให้ท้องเสียได้

ง.     ไม่ควร เพราะนมราคาไม่แพงไม่ต้องเสียดายเงิน

26. เพื่อความปลอดภัย ควรติดตั้งเต้าเสียบไฟฟ้าตามจุดจ่างๆ ให้สูงจากพื้นอย่างน้อยเท่าใด

ก.     50 เซนติเมตร

ข.    100 เซนติเมตร

ค.    120 เซนติเมตร

ง.     150 เซนติเมตร

27. ยาเสพติดชนิดที่ออกฤทธิ์ผสมผสานกัน

ก.     เฮโรอีน

ข.    กัญชา

ค.    ทินเนอร์

ง.     ยาบ้า

28. ปัจจัยและสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคืออะไร

ก.     ความประมาท

ข.    ขาดประสบการณ์

ค.    ยานพาหนะเกิดชำรุด

ง.     เครื่องตักรกลเสื่อมคุณภาพ

29. ข้อใดไม่จัดเป็นภัยธรรมชาติ

ก.     วาตภัย

ข.    อุทกภัย

ค.    อัคคีภัย

ง.     แผ่นดินไหว

30. ความรุนแรงหมายถึงอะไร

ก.     การทำร้ายร่างกาย

ข.    การทำร้ายร่างกายและจิตใจ

ค.    การทำร้ายร่างกาย จิตใจ และทางเพศ

ง.     การทำร้ายร่างกาย จิตใจ ทางเพศ และถูกทอดทิ้ง