แบบทดสอบ Pre-สุขศึกษา

ข้อแนะนำในการทำแบบทดสอบ

  1. แบบทดสอบมีทั้งหมด 5 ชุด ควรทุกชุดจนหมด
  2. หากทำแบบทดสอบได้ถูกต้องครั้งแรก จะได้คะแนน 100 %
  3. หากทำแบบทดสอบได้ถูกต้องในครั้งถัดมา จะได้คะแนน 50 % , 33 % และ 25 % ตามลำดับ
  4. แบบทดสอบนี้มุ่งหวังเพื่อเป็นแบบฝึกปฏิบัติทดสอบความรู้ที่มีอยู่เดิม
  5. หากพบว่าไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ ให้เลือก เมนู View => Encode => Thai

เลือกทำแบบทดสอบ