โรงเรียนธนาคารออมสิน
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหารปัจจุบัน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ตราสัญญลักษณ์ คำขวัญ
เพลงโรงเรียน
คณะครูในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ค้นหาที่ Google


 

ครูนิตยา ฉายน้อย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูสิริวรรณ ทุมมี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูปารณีย์ อ่างหิน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ครูลักขณา ประกอบบุญ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ครูประนอม มากยอด
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
       
ครูอำภา นฤภัย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
       
ครูฉวี แก้วแหวน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูกัญญารัตน์ ลิมปิวรรณ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูอังคนา รื่นสุคนธ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูบรรจง ทองจีน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูดรุณี แย้มพราย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูลักษณ์วดี วรรณวงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูบุศรา ประสานศิลป์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูเตือนใจ เกิดอารีย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูอำพันธ์ บรรดาศักดิ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเอียด ทองศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูสำเนาว์ จันทร์ชูกลิ่น
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูสุกัญญา ศิลาอ่อน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูธันวา ร่อนแก้ว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูสมหมาย สุสุทธิ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเพ็ญศรี วิชิตกุล
ตำแหน่งครูชำนาญการ
ครูมุกดา คมง้าว
ตำแหน่งครูชำนาญการ
ครูสุธีรา ศิริพิรุณ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูสาลินี ชาดา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูกนกวรรณ ไมตรีจิตร
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครูสุมาภรณ์ เสือทอง
ตำแหน่งพนักงานราชการ
         
 
ครูไพลิน ดวงแก้ว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ครูรัตติยาภรณ์ นาคโสภา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ครูกาญจนวดี นาคโสภา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูน้ำฝน บุญโก
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ครูบุญเจิด สุสุทธิ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเพ็ญษร แย้มพราย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ครูรชต ระไวกลาง
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ครูเปรมวดี ไชยรีย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูลดา บุญธรรม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ.
..
ครูมาลี พลอยทับทิม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ.
ครูกฤตติรส สุดจันทร์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประชุม สิทธิชัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูสุกัญญา พิศาลภัทรกิจ
ตำแหน่ง ครู
ครูพรสรวง ชูรอด
ตำแหน่ง ครู

ครูไพรัช คงเจริญ
ตำแหน่ง คร
ครูทินกร เณรตาก้อง
ตำแหน่ง ครู
ครูทัศนวรรณ ศรีเสน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูนาถนภา บริบูรณ์เกษตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูวราภรณ์ จันทร์ปรีชา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูอรรถพล บัวทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูจีระพร ธุรีราช
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูสุทธิเดช คุณประสพ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูกมลวรรณ เอี่ยมแท้
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูจารุวรรณ มาแต้ม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

   
ครูญาณี ศรีดวงใจ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูจงรัก รอดภัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครูอรอนงค์ แดงนุ้ย
ตำแหน่ง อัตราจ้าง
   
โรงเรียนธนาคารออมสิน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
โทร . 032 - 697253 โทรสาร 032 - 697254
สร้างและพัฒนาโดยกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนธนาคารออมสิน oomsin2510@hotmail.com