ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดหลัก
หลักคุณธรรม
การพึ่งตนเอง
ทฤษฎีใหม่
การศึกษากับเศรษฐกิจพอเพียง
พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการในพระราชดำริ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานคณะกรรมการ การพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มูลนิธิชัยพัฒนา
เครือข่ายกาญจนา ภิเษก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)(สมศ.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) สำนักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)
สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร(สนศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
หลักสู่เว็บเศรษฐกิจพอเพียงหลักพึ่งตนเอง

       การนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ให้ได้ผลในการดำเนินชีวิต เริ่มต้นจากการมีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง ถึงความหมายหลักการสำคัญ และประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือร่วมกับผู้อื่น ทั้งจากการปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น

     จากการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การตระหนักรู้นี้ จะนำไปสู่การทดลอง นำมาประยุกต์ใช้กับตนเอง ในการดำเนินชีวิตประจำวันในแง่มุมต่างๆ ซึ่งต้องอยู่บนรากฐานของทางสายกลาง ความพอประมาณและการใช้ สติ – ปัญญา ในการตัดสินใจและการปฏิบัติตน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอควร โดยไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน และจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในที่สุด

ทั้งนี้ ระดับความพอเพียงของแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขของแต่ละบุคคลนั้นๆ

เล่าชีวิตพอเพียง
คู่มือชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
หนังสือชีวิตพอเพียง
โครงการเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง
 

 

                                                              ผู้ดูแล       เด็กชายวันชัย    เศรษฐี                     wunchai_satthi@yahoo.co.th
                                                                                            เด็กหญิงอารีวรรณ      วันดี               phaiphai_thai@yahoo.co.th
                                                                           ที่ปรึกษา  ผอ. สุวิทย์     ศรีจันทร์                     suwit2506@hotmail.com
                                                                                           
นางสาววรรณธิดา    วงษ์สาจันทร์     wantida9122@thaimail.com