ข่าวใบประกอบวิชาชีพฯ

<<คุรุสภาจัดแถวใบวิชาชีพครู-ผู้บริหาร แบ่ง4กลุ่มคลุมทุกตำแหน่ง>>


  ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อวันที่ 10 ม.ค.ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาบางตำแหน่ง ที่ไม่ปรากฏอยู่ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราช การครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่ประชุมได้มีมติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งออกให้กับข้าราชการครู และผู้ประกอบวิชาชีพครูโดยทั่วไป 2.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งออกให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 3.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ซึ่งออกให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกโรงเรียนและบุคคลที่จัดกลุ่มเป็นเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอและผู้ช่วย

    ศึกษาธิการอำเภอและผู้ช่วยเดิม จัดกลุ่มเป็นเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) รองผอ.สพท. และผู้ช่วย และ 4.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น เช่น ศึกษานิเทศก์ เป็นต้น

      ประธานคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามยังมีบุคคลที่อาจจะมีปัญหาจัดเข้ากลุ่มไม่ได้ คือ ข้าราชการพลเรือนในสำนักงาน เพราะเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งกฎหมายระบุว่าคนที่เป็นข้าราชการครูตาม พ.ร.บ.ข้าราชการครู 2488 สามารถให้ได้ แต่บุคคลกลุ่มดังกล่าวไม่ใช่ ดังนั้นการให้ข้าราชการพลเรือนเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น คงต้องออกเป็นกฎกระทรวงก่อน ทั้งนี้ นายอดิศัย โพธารามิก รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแล้ว ซึ่งผู้ยื่นขอใบอนุญาตฯ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท และสามารถยื่นขอผ่านทางไปรษณีย์ได้ โดยเสียค่าเนียมรายการจำนวน 10 บาททั่วประเทศ แต่หากต้องการมายื่นด้วยตนเองที่คุรุสภาก็สามารถทำได้ สำหรับข้าราชการครูที่บรรจุใหม่จะต้องมายื่นขอใบอนุญาตฯ ที่คุรุสภาด้วยตัวเองเท่านั้น และเมื่อได้รับการตอบรับให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพแล้ว แม้ว่าจะยังไม่ได้รับใบอนุญาตฯ ตัวจริง บุคคลดังกล่าวก็ประหนึ่งเป็นผู้มีใบอนุญาตฯ แล้ว


--------------------------------------------------------------------------------

แหล่งที่มา สยามรัฐ ฉบับที่ 18887 [หน้าที่ 7 ] ประจำวันที่ 11 มกราคม 2548<<<<คุรุสภาเปิดยื่นขอรับใบวิชาชีพครู >>>>

--------------------------------------------------------------------------------

      ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า หลังจากที่ นายอดิศัย โพธารามิก รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศค่าธรรมเนียมการ ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นเงิน 500 บาทไปแล้วนั้น ทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้นำร่างประกาศดังกล่าวไปรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ขณะเดียวกันก็ได้เตรียมการเกี่ยวกับใบสมัคร เพื่อรับการขอขึ้นทะเบียนไว้พร้อมแล้วเช่นกัน โดยคาดว่าหลังปีใหม่ ครูและผู้มีคุณสมบัติจะสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนได้ แต่อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการคุรุสภา มีความเป็นกังวล เกี่ยวกับกรณีที่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลใช้บังคับจะส่งผลให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ต้องจัดครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าแท่งเงินเดือนใหม่ เมื่อบุคคลนั้นมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่ปัญหาก็คือบางตำแหน่ง เช่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ไม่มีปรากฏอยู่ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำให้คุรุสภา ต้องตัดสินใจว่าจะจัดให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู หรือผู้บริหาร ซึ่งจะต้องหารือกับ ก.ค.ศ.เพราะหากคุรุสภาออกใบรับรองผิดพลาด ก็จะเป็นการบังคับ ก.ค.ศ.ไปในตัวซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

     “เรื่องนี้ทำให้คุรุสภา รู้สึกลำบากใจ เพราะเมื่อหารือกับหลายฝ่ายเห็นว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ แต่ละโรงจะมีผู้ช่วยผู้อำนวยการถึง 4 คน โดยทุกคนทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ แต่ตามโครงสร้างจะมีรองผู้อำนวยการตัวจริงเพียง 2 คน คำถามคือ อีก 2คน ที่เหลือจะให้ลงตำแหน่งใด หากคุรุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารให้กับทั้ง 4 คน จะทำให้ ก.ค.ศ.ต้องเดือดร้อนแน่นอน ซึ่งเรื่องนี้ผมเคยคุยกับ รมว.ศึกษาธิการ แล้วก็ได้รับคำตอบว่าให้ดูแลคนส่วนใหญ่ก่อน แต่ปรากฏว่าคนส่วนน้อยที่มีปัญหานั้นบางตำแหน่งเป็นพันคน บางตำแหน่งเป็นหมื่นคน รวมแล้วก็ไม่ต่ำกว่า 40,000-50,000 คน” ศ.ดร.เสริมศักดิ์ กล่าว และว่า คนที่เป็นรักษาการไม่สามารถจัดลงตำแหน่งได้ เว้นแต่คนที่เป็นตัวจริง ซึ่งวันนี้ ศธ. มีคนรักษาการในการตำแหน่งต่างๆ เยอะมาก

     ประธานคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า ความจริงมีหลายตำแหน่งที่ยังมีปัญหา ซึ่งได้กำชับคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการคุรุสภา ต้องระมัดระวังในการพิจารณา อนุมัติออกใบอนุญาต เพื่อไม่ให้สิ่งที่อนุมัติไปแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อน ดังนั้น คุรุสภาจะต้องหารือกับก.ค.ศ.ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง ซึ่งเชื่อว่าภายในระยะเวลา 120วัน นับจากข้อบังคับคุรุสภามีผลใช้บังคับน่าจะสามารถหาข้อยุติเรื่องนี้ได้ ว่าจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรกับคนเหล่านี้ เพราะตำแหน่งผู้บริหารจะมีผลประโยชน์ตอบแทน แต่ในระหว่างหารือเสนอว่าจะพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารแก่ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาที่มีปรากฏอยู่ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น เพราะหากพิจารณาผิดลาดแล้วบุคคลเหล่านี้จะต้องส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับไป ก็จะเป็นปัญหาขึ้นในภายหลัง

-------------------------------------------------------------------------------- 

แหล่งที่มา สยามรัฐ ฉบับที่ 18879 [หน้าที่ 7 ] ประจำวันที่ 4 มกราคม 2548


<<<<คลอดหลักเกณฑ์ขอใบวิชาชีพครู >>>>

--------------------------------------------------------------------------------

           ศ.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเมื่อเร็วๆนี้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตของการออกใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู โดยให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสาร สำหรับผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูแล้วให้ดำเนินการดังนี้ ครูยื่นคำขอต่อหัวหน้าสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษายื่นคำขอที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ บริหารการศึกษายื่นโดยตรงที่สำนักงานเลขาฯคุรุสภา ตำแหน่ง รอง หรือผู้ช่วยบริหารการศึกษา ยื่นต่อผู้บริหารการศึกษา ซึ่งทางคณะกรรมการคุรุสภาจะมอบอำนาจ การออกหนังสือรับรองสิทธิ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ออกหนังสือให้ครู ผอ. สพท. ออกหนังสือให้ ผอ.สำนักการศึกษา หรือ หัวหน้า หน่วยต้นสังกัด ออกหนังสือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ออกหนังสือให้รอง หรือผู้ช่วยผู้บริหารการศึกษา หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด ออกหนังสือให้ บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ และเลขาธิการคุรุสภา ออกหนังสือให้ผู้บริหารการศึกษา

          ประธานคณะกรรมการคุรุสภากล่าวต่อว่า ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมายื่นคำขอด้วยตนเองที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งทั้งหมดนี้กำลังอยู่ในช่วงของการออกข้อบังคับ เพื่อส่งให้นายอดิศัย โพธารามิก รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เห็นชอบ คาดว่า ประมาณ 10 วัน จะสามารถประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาได้ ด้านนายอดิศัยกล่าวว่า คุรุสภาเสนอร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาถึงตนแล้ว โดยให้อำนาจ รมว.ศธ. เป็นผู้กำหนดอัตรา ซึ่งตนยังติดใจอัตราค่าลงทะเบียนที่คุรุสภา เสนอมาในอัตรา 500 บาทซึ่งเป็นอัตราสูงสุด ดังนั้น ตนจะสอบถามเลขาธิการคุรุสภาถึงเหตุผลและความจำเป็น.


--------------------------------------------------------------------------------

แหล่งที่มา ไทยรัฐ ฉบับที่ 17088 [หน้าที่ 15 ] ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547


::อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

 

 
::ระเบียบ กฎหมายการศึกษา
::คู่มือปฏิบัติงานสพท./ร.ร.
::ใบประกอบวิชาชีพครู/ผบ.
::การประเมินสู่วิทยฐานะ
::ความรอบรู้ทางการศึกษา
::การจัดการศึกษา
::การบริหารการศึกษา
::การบริหารบูรณาการ
::ข่าวการศึกษา
::บทความข้อคิดรองฯบวร
                                                                                                         จัดทำโดย::นายบวร เทศารินทร์ (รองผอ.สพท.บร.3)