4 กุมภาพันธ์ 55  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ เรื่อง อาเซียนโดยผ่านทางระบบโทรทัศน์ของโรงเรียน รอง.ผอ.รังสิมา พานประเสริฐ ได้กล่าวเปิดกิจกรรม

ดำเนินการโดยครูสันติสุข  ทิวากรและคณะครู

หน้าหลัก    หน้ากิจกรรม 2554