โครงงานการประดิษฐ์ดอกไม้จากเทียน
 ครูที่ปรึกษา ครูวราพร ติดชัย ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณยายสม แสงคำ
 ผู้จัดทำโครงงาน
1. เด็กชายวีระพล วงค์ดี
2. เด็กหญิงรังสิมา ยอดสุรินทร์
3. เด็กหญิงศรีนวล คำแก้ว
4.เด็กหญิงเดือน มีตระกูลชัย
5. เด็กหญิงศรีทอง นามแก้ว
 กิตติกรรมประกาศ
 โครงงานการประดิษฐ์ดอกไม้จากเทียนได้รับการสนับสนุนจาก ครูธงชัย บาลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนบูรณาการ
และคณะครูทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือแนะนำเป็นอย่างดี ขอบคุณ คุณยายสม แสงคำ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้ให้ความรู้ ขั้นตอน วิธีทำ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเทียนเป็นวิทยาทาน ขอบคุณ ครูวราพร ติดชัย ครุีที่ปรึกษาโครงงานที่ได้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญญาต่าง ๆ ระหว่าง
การทำโครงงาน และเพื่อน ๆ นักเรียนทุกคนที่ได้ระดมทุนให้ความช่วยเหลือในการจัดทำโครงงานเป็นอย่างดี
 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
 เนื่องจากได้เห็นนักเรียนรุ่นพี่ที่ประดิษฐ์ดอกไม้จากเทียน มีสีสันสวยงามสามารถนำไปขายได้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เมื่อได้นำไปจัดนิทรรศการ
ได้รับความชื่นชมและเป็นที่ยอมรับ จึงอยากศึกษาเรียนรู้และปฎิบัติจริง จึงมาปรึกษาคุณครู วราพร ติดชย ซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาชุมนุมดอกไม้ประดิษฐ
และศิลปะ และมีความเชี่ยวชาญในการจัดช่อดอกไม้ จึงมีความคิดว่าน่าจะนำดอกไม้เทียน มาจัดได้หลายรูปแบบ เช่น จัดเป็นช่อ เป็นพุ่ม จัดใส่แจกัน
หรือนำมาตกแต่งในห้องเรียน ในงานพิธีต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นการประหยัด ซึ่งเป็นการนำผลงานของนักเรียนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ชุมนุมดอกไม้ ประดิษฐ์และศิลปะจึงเลือกจัดทำเป็นโครงงานประดิษฐ์ดอกไม้จากเทียนขึ้น ได้รับความรู้และเทคนิค จากครูในโรงเรียนที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ได้
เรียนรู้เทคนิคและวิธีการทำ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของดอกไม้ประดิษฐ์จากเทียนจนมีคุณภาพดี สามารถนำไปจำหน่ายในชุมชนจนเป็นที่ยอมรับ ชื่นชม
ในผลงานเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโชน์และหารายได้ระหว่างเรียน
 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเีรียนรู้
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักนำวัสดุต่าง ๆ ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
3. เพื่อให้นักเรียนรู้ัจักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.เพื่อให้นักเรียนได้เกิดองค์ความรู้โดยรวม
 ขอบเขตการศึกษา
 การนำเศษเทียน เศษขี้ผิ้งประดิษฐ์เป็นดอกไม้ นำไปจัดจำหน่ายในชุมชน จัดทำบัญชีต้นทุนและกำไรส่งผลให้มีแนวคิดในการประกอบอาชีพในชุมชน
จัดทำบัญชีต้นทุนและกำไรส่งผลให้มีแนวคิดในการประกอบอาชีพในอนาคต
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอน
2. ได้นำวัสดุต่าง ๆ ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์และขายได้กำไร
3. ได้รู้วิธีการทำดอกเทียนแข็งแรง ทนทานและสีสวยสดใส
4. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5. ได้มีรายได้ระหว่างเรียน
 วิธีการดำเนินงาน
 วัสดุ-อุปกรณ์
เศษขี้ผิ้ง เศษเทียน พาราฟีน สีเทียน สีนำ้มัน ทางมะพร้าว ดอกบานไม่รู้โรย เตาไฟ ถ่าน หม้อต้มเทียน กาละมัง มะละกอหรือวัสดุอื่น ๆที่สามารถแกะได้
 ขั้นตอนการประดิษฐ์
1. นำแครอทหรือมะละกอและแกะสลักเป็นรูปดอกที่จะนำมาทำแม่พิมพ์
2.ต้มเทียนให้ละลายโดยใช้ไฟอ่อน
3. นำไม้มาเสียบแม่พิมพ์
4. ยกเทียนออกจากเตาสักพักให้เทียนพออุ่น
5. นำแม่พิมพ์จุมลงไปในเทียน โดยจุ่มแล้วยกขึ้น 3-4 ครั้ง ขณะที่ชุบเทียนไม่ควรให้เทียนท่วมแม่พิมพ์ เพราะจะทำให้แกะไม่ออก และนำไปแก่วง
ในนำ้เปล่าให้ดอกผึ้งหลุดออกจากแม่พิมพ์ ถ้าต้องการความหอมควรผสมนำ้หอมในเทียนและถ้าต้องการสีสันก็ผสมสีเทียนหรือสีนำ้มัน
6.นำดอกเทียนไปเสียบก้านและนำดอกบานไม่รู้โรยเสียบเพื่อจะทำเป็นเกสรพันก้านและใส่ใบดอก
7. นำดอกไม้มาจัดตกแต่งใส่แจกัน
 ผลจากการดำเนินงาน
 
จากการประดิษฐ์ดอกไม้จากเทียน โดยได้ัดัดแปลงวิธีการทำมาจากดอกผึ้ง ปรากฎว่าจากการทดลองใช้เทียนสีต่าง ๆ ที่สดใสผสมกับพาราฟีน
และแกะพิมพ์ดอกไม้ที่แตกต่างจากดอกผึ้งนั้น ทำให้ดอกมีสีสันสวยงาม อดทน แข็งแรง สามารถนำไปขายได้
 แนวทางในการนำไปใช
 นำดอกที่ได้จากการทดลองไปตกแต่งใส่แจกัน และจัดเป็นทรงพุ่มแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประดับตกแต่งดอกไม้มีความคงทนแข็งแรง มีอายุการใช้งาน
มากกว่า 3 เดือน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการนำดอกไม้สดมาประดับ
 ข้ออภิปรายและข้อเสนอแนะ
 
ควรจุ่มประมาณ 3-4 ครั้ง และความร้อนของเทียน จะต้องไม่ร้อนเกินไป และไม่เย็นจนเกินไป ถ้าร้อนเกินไป เทียนจะไม่เกาะติดพิมพ์ ถ้าเย็นเกินไป
จะเกาะพิมพ์มากทำให้ดอกหนาผิวขรุขระไม่สวย ถ้าจุ่มเทียน 2 สีในดอกเดียวกันจะสวยมาก