board_b_home.gifหน้าแรก
ประวัติสถานศึกษา
ภูมิทัศน์สถานศึกษา
ประวัติผู้บริหารสถานศึกษา
แผนภูมิการบริหารงาน..
ข้อมูลบุคลากร
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย/นโยบาย
ผลงานครูดีเด่น
กิจกรรม
ผลางนนักเรียนดีเด่น
รายนามผู้บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทุนการศึกษา 
รายนามผู้สนับสนุนสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน (10 มิ.ย 49 )
รายงานข้อมูลนักเรียน On web
           .. ( ปีการศึกษา 2549) ..
รายงานตนเองสถานศึกษา (SAR)
ตัวอย่างการรายงานตนเอง ( SAR)
       .............................................
นโยบายส่งเสริมสุขภาพ
ตำรวจให้ความรู้แก่นักเรียน
รับ - ส่งหนังสือราชการ
 


คุณอยู่ที่ : หน้าคำขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด

    
  คำขวัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ด


       สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่
ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี
มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย
เขตกว้างใหญ่ทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ

      สิบเอ็ดประตูเมืองงาม  หมายถึง เมืองสาเกตนคร(จังหวัดร้อยเอ็ด) มีเมืองขึ้น ๑๐๑ เมือง (สิบเอ็ดเมือง)
มีทางเข้าเมือง ๑๑ ประตู คือ

ด้านทิศเหนือ มีประตูเมืองฟ้าแดด เมืองสีแก้ว เมืองเชียงเหียน
ด้านทิศตะวันออก มีประตูเมืองเซียงขวง เมืองเซียงดี และเมืองไพ
ด้านตะวันตก มีประตูเมืองเปือย เมืองทองและเมืองหงษ์
ด้านทิศใต้ มีประตูเมืองบัว เมืองคอง

 

 

เรืองนามพระสูงใหญ่  หมายถึง จังหวัดร้อยเอ็ดมีพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี ที่ชาวร้อยเอ็ดเรียกว่า พระเจ้าใหญ่
ซึ่งประดิษฐาน อยู่ที่วัดบูรพาภิราม เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร
ที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือมีความสูง ๖๗.๘๕ เมตร (๑๐๑ ศอก)

 

 

ผ้าไหมสาเกตุ  หมายถึง ผ้าไหมทอมือด้วยความประณีต ละเอียดเนื้อผ้าแน่น ลวดลายและสีสันสะดุดตา
ราคาถูกกว่าที่อื่นๆ จึงเป็นที่ต้องการของผู้ใช้จำนวนมากและมีชื่อเสียงโด่งดัง
เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป สำหรับผ้าไหมของจังหวัดร้อยเอ็ด มีชื่อเรียกว่า "ผ้าสาเกตุ"

 

 


บุญผะเหวดประเพณี หมายถึง งานบุญผะเหวดของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นงานทำบุญประจำปีอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจาก
การร่วมมือร่วมใจของชาวร้อยเอ็ดทุกคนผู้คนจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ
เดินทางมาร่วมทำบุญและเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากเป็นประจำทุกปี
สร้างชื่อเสียงให้เมืองร้อยเอ็ด

จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจนเกิดคำเปรียบเทียบขึ้นว่า
"ยโสธร เมืองบุญบั้งไฟ งานใหญ่บุญผะเหวดเมืองร้อยเอ็ด" ซึ่งให้เห็นว่าทั้งยโสธร
และร้อยเอ็ดต่างก็มีงานประเพณีประจำปี ที่ยิ่งใหญ่ในลักษณะเดียวกัน.

 

 

มหาเจดีย์ชัยมงคล หมายถึง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จะเป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ตั้งตระหง่านภูมิฐานอยู่ท่ามกลาง รายล้อมทั้ง 8 ทิศ
เป็นพระเจดีย์เล็กรองลงมา

สร้างแบบทรงลักษณะคล้ายคลึงกันหมดอีกจำนวน 8องค์เรียงราย ด้วยวิหารคตรอบ องค์พระมหาเจดีย์ตัวรูปทรงองค์พระมหาเจดีย์เป็นรูป 8 เหลี่ยมใหญ่โตมาก
โดยแบ่งเป็น 7 ชั้นตามลำดับ

 

 

งามน่ายลบึงพลาญชัย หมายถึง จังหวัดร้อยเอ็ดมีบึงพลาญชัยเป็นหนองน้ำโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางเมืองร้อยเอ็ด มีพื้นที่ประมาณ
๒๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร ปัจจุบันบึงพลาญชัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจตลอดจน
เป็นสถานที่ออกกำลังกายของชาวร้อยเอ็ด

ในบริเวณกลางบึงพลาญชัยได้ปลูก ไม้ดอก ไม้ประดับ สวยงามมาก
และร่มรื่นไปด้วยไม้ใหญ่นานาพันธุ์ มีฝูงปลานับแสนตัว นอกจากนี้เกาะกลางบึงพลาญชัยยังเป็นที่ตั้งของ
ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์หลักเมือง อันเป็นที่เคารพเลื่อมใส ของชาวเมืองร้อยเอ็ดและที่สำคัญที่สุดก็คือ
บึงพลาญชัยยังถูกเลือกให้เป็นตราสัญลักษณ์ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

เขตกว้างใหญ่ทุ่งกุลา หมายถึง บริเวณทุ่งกุลาร้องให้ เป็นท้องทุ่งพื้นที่ขนาดใหญ่ ถึง ๒ ล้านไร่เศษ ครอบคลุมพื้นที่ ถึง ๕ จังหวัด คือ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ และยโสธร แต่พื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่แห้งแล้งมากที่สุดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นต้นมา

ได้มีการพัฒนากลับกลายเป็นท้องทุ่งแห่งเกษตรเป็นแหล่งปลูกข้าวเจ้าหอมมะลิที่มีชื่อเสียง
ของประเทศไทย ชาวบ้านขุดบ่อเลี้ยงปลาทำไร่นาสวนผสมได้ตลอดปี ทำให้มีรายได้
และความเป็นอยู่ดีขึ้น การอพยพไปขายแรงงานที่กรุงเทพฯ ลดน้อยลง ทุ่งกุลาจึงได้ขนานนามใหม่ว่า
ทุ่งกุลาสดใส ตำนานทุ่งกุลาร้องไห้จึงเหลือไว้แต่ความทรงจำ

 

 

โลกลือชาข้าวหอมมะลิ หมายถึง ข้ าวหอมมะลิไทยนับได้ว่าเป็นที่รู้จัก และเป็นที่นิยมบริโภค อย่างแพร่หลายทั่วโลก
เนื่องจากข้าวหอมมะลิไทย เป็นข้าวหอม หนึ่งเดียว ของโลกที่มีกลิ่นหอม ตามธรรมชาติ
โดยมีกลิ่น คล้ายใบเตย นอกจากนี้ ยังสามารถ นำไปปรุงอาหาร ได้หลายชนิด และเข้ากันได้ดี กับอาหาร แทบทุกประเภท

จากความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ และเอกชน ทำให้ ได้มีการค้นคว้า
คัดเลือก และปรับปรุง พันธุ์ข้าว เพื่อการส่งออก จนได้ มีการนำ ข้าวหอมมะลิไทย มาทดลองปลูก บริเวณ ทุ่งกุลาร้องไห้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้ผลยอดเยี่ยม เป็นที่น่าพอใจ

โดยในปัจจุบัน ได้กลายเป็นแหล่งผลิต ข้าวหอมมะลิไทย ที่มีคุณภาพ ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ข้าวหอมมะลิไทย เป็นข้าวที่อุดมด้วยสารอาหารนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นวิตามินบี 1 บี 2 ไนอาซิน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิด เช่น เหล็ก แคลเซียม และ ฟอสฟอรัส

ปัจจุบัน ประเทศไทยส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก โดยมีการส่งออกประมาณ 6 ล้านตันเศษต่อปี
โดย 1 ใน 4 ของข้าวที่ส่งออกเป็นข้าวหอมมะลิไทยที่ผลิตจากจังหวัดร้อยเอ็ด

  

      
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 2546
พรบ.ครูและบุคลากร
แนวปฎิบัติในการใช้หลัก
สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และ
ประเมินความพร้อมในการ
จัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ
การขอหนังสือเดินทาง
ฑูตและราชการ อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงศึกษา
ธิการ มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย อ่านต่อ
แนวทางการเขียนรายงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจำปีของสถานศึกษา
  อ่านต่อ

  E-BOOK MULTIMEDIA