คาบเรียนที่ 1-2   
        
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต    คำศัพท์ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตควรทราบ


Web Page เป็นเอกสารข้อมูลต่างๆ ในแต่ละหน้า
  ซึ่งจะถูกเขียนด้วยภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) ข้อมูลที่แสดงในหน้าเว็บเพจแต่ละหน้าอาจจะประกอบไปด้วยข้อความต่างๆ รูปภาพ กราฟฟิกต่างๆ และเสียง เป็นต้น
 

Home Page เป็นเว็บเพจหน้าแรกสุดของข้อมูลแต่ละเรื่อง
  เปรียบเสมือนปกหนังสือ ส่วนของโฮมเพจนี้เป็นส่วนที่บอกให้ทราบว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเรื่องใด พร้อมทั้งมีหัวข้อย่อยต่างๆ แยกออกไปตามแต่ผู้ใช้ต้องการจะเข้าไปค้นคว้าหรืออาจเรียกว่าเป็นสารบัญก็ได้
 

Web Site เป็นที่ใช้ในการจัดเก็บเว็บเพจแต่ละองค์กรที่จะนำเสนอข้อมูลขอตน
  มักใช้ชื่อองค์กรของตนเป็นชื่อเว็บไซต์เลยเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถจดจำได้ง่ายที่สุด เช่น ชื่อเว็บไซต์ของโรงเรียนชลกันยานุกูล มีชื่อว่า chonkanya (www.chonkanya.net)
 

Web Browser เป็นโปรแกรมพิเศษที่ใช้สำหรับอ่านและแสดงข้อมูลที่เป็นภาษา HTML เพื่อให้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเห็นผลลัพธ์ของเว็บเพจนั้นๆ ได้ โดยปัจจุบันมีโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอยู่สองโปรแกรมคือ Internet Explorer และ Netscape Navigator
 

URL (Uniform Resource Locator) คือ แหล่งที่อยู่ของเว็บไซต์ใดๆ
  เพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าถึง website หนึ่งได้ โดยการพิมพ์ URL เช่น URL ของโรงเรียนชลกันยานุกูล คือ ้http://www.chonkanya.net
 

Domain Name ชื่อที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการระบุถึงเว็บไซต์ใดๆ
  เช่น เว็บไซต์ของโรงเรียนชลกันยานุกุล มีชื่อโดเมนเนม ว่า chonkanya.net
ชื่อโดเมนจะแบ่งออกเป็นระดับชั้น โดยอาจจะเป็น 2 ระดับ หรือ 3 ระดับ ก็ได้ โดยแต่ละระดับจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุด เช่น

  chonkanya.net =    ชื่อโดเมนแบบ 2 ระดับ  
  google.co.th =    ชื่อโดเมนแบบ 3 ระดับ  

ส่วนแรก   จะหมายถึงชื่อองค์กร
ส่วนที่สอง จะเป็นส่วนขยายบอกประเภทขององค์กร เช่น เป็นองค์กรของเอกชน หรือองค์กรของรัฐบาล
ส่วนที่สาม จะเป็นส่วนขยายบอกประเทศที่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นตั้งอยู่

เช่น

google co th
| | |
ชื่อองค์กร ส่วนขยายบอกประเภทขององค์กร ส่วนขยายบอกประเทศ

ตัวอย่างส่วนขยายประเภทขององค์กร


  com หรือ co หมายถึง องค์กรของเอกชน (Commercial organization)
  edu หรือ ac หมายถึง สถาบันการศึกษา (Education organization)
  gov หรือ go หมายถึง องค์กรของรัฐ (Government organization)
  org หรือ or หมายถึง องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร (Non-commercial organization)
  mil หรือ mi หมายถึง องค์กรทางทหาร (Military organization)
  net หมายถึง องค์กรให้บริการเครือข่าย (Network organization)


ตัวอย่างส่วนขยายบอกประเทศ

  at หมายถึง ออสเตรเลีย
  ca หมายถึง แคนาดา
  de หมายถึง เยอรมนี
  es หมายถึง สเปน
  fr หมายถึง ฝรั่งเศส
  it หมายถึง อิตาลี
  jp หมายถึง ญี่ปุ่น
  th หมายถึง ไทย
  uk หมายถึง อังกฤษ
  us หมายถึง สหรัฐอเมริกา

  

top

 
   
อ้างอิงจากหนังสือ การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML โดย วุฒิชัย เกษพานิช  
  โดย ครูชณิชา เพชรปฐมชล  cha_ni_cha@hotmail.com โรงเรียนชลกันยานุกูล   www.chonkanya.ac.th