ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. บอกประโยชน์และความสำคัญของเรื่อง การประดิษฐ์พานบายศรี และขันหมากเบ็งได้                  
2. เลือกวัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในเรื่อง  การประดิษฐ์พานบายศรีและขันหมากเบ็งได้
3. บอกเทคนิคและขั้นตอนการเรื่อง การประดิษฐ์พานบายศรีและขันหมากเบ็งได้   
4. สามารถประดิษฐ์พานบายศรีและขันหมากเบ็งได้