กระทรวงศึกษาธิการ | สพฐ.| สพท.นฐ.เขต 1 | โซนคุณภาพฐานบินกำแพงแสน| สายตรงผู้อำนวยการ | ข่าว สพท.นฐ.1

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและทันตสุขภาพนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

ความสำเร็จในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและทันตสุขภาพนักเรียน

         จากการสนับสนุนดูแลเอาใจใส่ของผู้บริหาร และ การให้ความร่วมมือของ คณะครู   ในโรงเรียนทุกท่านรวมทั้งนักเรียนทุกคนทำให้โรงเรียน ทำให้โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนได้รับการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเงินเมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน   2546  และได้รับการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองเมื่อวันที่  27  เมษายน   2547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความเป็นมาหลักการและเหตุผล

             สุขภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี จะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วัยเด็ก การเฝ้าระวังทันตสุขภาพในเด็กวัยประถมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้สังคม ตามบทบาทและหน้าที่ของตน ในฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยทีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถครองชีวิตอย่างเป็นสุข

            ในปัจจุบันการปฏิรูปการศึกษาได้ปฏิรูปไปสู่การส่งเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมที่สำคัญและจำเป็นมากในโรงเรียนเพราะการที่เด็กและเยาวชนมีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจนั้นเป็นสิทธิขั้นต้นของมนุษย์ ที่ผู้อื่นไม่สามารถหยิบยื่นให้ได้ และเป็นหน้าที่ของคนทุกคนจะต้องแสวงหา สร้างเสริมให้เกิดกับตนเอง พร้อมทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้อื่นที่อยู่ใกล้ชิด ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ซึ่งเห็นความสำคัญ ในเรื่องนี้มาโดยตลอด  จึงร่วมมือกับผู้ปกครอง   ชุมชน   ร่วมส่งเสริมสุขภาพ  และทันตสุขภาพตนเอง   เพื่อนนักเรียน   ครอบครัว และชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง   มีความรู้ที่ถูกต้องและสนับสนุนให้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 ที่มีความสนใจ ตั้งใจ และเสียสละเวลาช่วยเหลือบริการเพื่อนๆ ให้มีสุขภาพดีเข้ารับการอบรมเป็นผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือ กับชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

2.      เพื่อบริการด้านอนามัยและทันตสุขภาพ

3.      เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและแนะนำผู้อื่นได้

4.      เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี

เป้าหมาย

1.      นักเรียนทุกคนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัย  และทันตสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี

2.      นักเรียนทุกคนมีบัตรบันทึกสุขภาพและบันทึกภาวะโภชนาการ

กิจกรรมและการดำเนินการ

1.      แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและทันตสุขภาพนักเรียนของโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน

2.      ประชุมร่วมกันวางแผนจัดทำโครงการ

3.      หัวหน้าโครงการ เสนอโครงการต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.      คณะกรรมการดำเนินการตามโครงการ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

                   4.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปีละ 1 ครั้ง โดยคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ดังนี้

-          แจ้งจำนวนนักเรียนให้โรงพยาบาลทราบ

-          โรงพยาบาลแจ้งกำหนดการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน โดยกำหนดตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพส่วนบุคคลให้ความรู้ด้านสุขศึกษา เฝ้าระวังทางภาวะโภชนาการฉีดวัคซีนป้องกัน โรค และตรวจสุขาภิบาลทั่วไป

-          แจ้งครูอนามัยสายชั้น เตรียมอำนวยความสะดวก จัดสถานที่ ให้แก่คณะแพทย์พยาบาล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่แผนกเวชศาสตร์ป้องกันของโรงพยาบาล

-          ครูประจำชั้นเตรียมบัตรสุขภาพ บันทึกน้ำหนักส่วนสูง วันที่ตรวจให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมให้นักเรียนเข้ารับการตรวจ

-          แจ้งกำหนดการให้ครูประจำชั้น ตรวจร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและสำรวจปากและฟันภาคเรียนละ 1 ครั้ง

-          ดำเนินการตามหนังสือที่ทางราชการส่งมา เช่น การตรวจธาลัสซีเมีย การตรวจสายตา การฉีดวัคซีนป้องกันโรค

-          โรงพยาบาลจันทรุเษกษานัดวัน เวลา ตรวจสุขภาพบุคลากรในโรงเรียนประจำปีประมาณสิ้นปีการศึกษาปีละ 1 ครั้ง

                   4.2 กิจกรรมการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ขั้นตอนดังนี้

-          หัวหน้าโครงการ เสนอกิจกรรมอบรม ผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

-          ครูประจำชั้นนักเรียนชั้น ป.4 – .6 เลือกตัวแทนอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ห้องละ 5 คน

-          คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและทันตสุขภาพนักเรียน จัดอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริม โดยร่วมกัน กำหนด วัน เวลา ที่เหมาะสม

-          ประสานงานกับเจ้าหน้าของโรงพยาบาลจันทรุเบกษา เพื่อขอวิทยากรและชุมชน

-          จัดเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อย

-          จัดอบรม 3 วัน โดยจัดอบรมต่อเนื่อง 2 ปี ต่อ 1 ครั้ง

-          ประเมินผลการจัดการอบรม

-          สรุปและรายงานผล การจัดการอบรม เสนอต่อผู้อำนวยการ

                   4.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน

-          อบรมนักเรียนหน้าเสาธงตอนเช้า และในห้องเรียน ให้ดูแลสุขภาพให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ และการระบาดที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง และการดูแลตัวเองอย่างไร

-          อบรมนักเรียนทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์

-          จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับสุขภาพ โดยนำข่าวสารของโรคที่กำลังระบาดในแต่ละระยะให้นักเรียน บุคคล และชุมชนได้ทราบ

-          แจ้งผลการป่วยหรือขอพบผู้ปกครอง เมื่อนักเรียนมีปัญหาด้านสุขภาพ

-          ตัวแทนผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้เกี่ยวกับข่าวสารสุขภาพและทันตสุขภาพ ทางเสียงตามสายของโรงเรียน ในวันอังคารและพฤหัสบดีเวลา 12.00-12.20 .

                   4.4 กิจกรรมแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน

-          เชิญชวนให้นักเรียนแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร

-          จัดฉายวีดีทัศน์เรื่อง ฟ ฟัน สวยยิ้มใสให้นักเรียนชมในบางโอกาส

-          เปิดเพลง เกี่ยวกับ การดูแลฟันและการแปรงฟัน ทุกวันในช่วงพักกลางวัน

-          นักเรียนแปรงฟัน ครูประจำชั้นตรวจการแปรงฟัน และบันทึกการแปรงฟัน

                   4.5 กิจกรรมมือสะอาด สุขภาพดี

-          จัดฉายวีดีทัศน์ เรื่อง ดร.โปร  ผู้พิชิต ให้นักเรียนชม

-          สาธิตการล้างมือให้สะอาด หน้าเสาธง โดยผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ

-          จัดเตรียมสบู่ให้นักเรียนล้างมือที่อ่างล้างมือ

-          เชิญชวนให้นักเรียนล้างมือให้สะอาด รู้ถึงประโยชน์และโทษของการล้างมือไม่สะอาด

                   4.6 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและทันตสุขภาพ

-          ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

-          กำหนดวัน เวลาตามความเหมาะสม

-          เชิญวิทยากร จากแผนกเวชศาสตร์ป้องกันโรงพยาบาลจันทรุษา พร้อมแจ้งกำหนดการ

-          จัดตารางเวลาในช่วงเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ เวลา 13.00 – 15.00 .ของวันศุกร์ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่อนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4.7  กิจกรรมตรวจลูกน้ำยุงลายรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

-          จ้าหน้าที่จากแผนกเวชศาสตร์ป้องกันโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ผู้ปกครอง ครูนักเรียนร่วมประชุมหาวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุง

-          ให้ความรู้การตรวจลูกน้ำยุงลาย และอันตรายที่ได้รับ

-          พ่นหมอกควันในห้องเรียน ภาคเรียนละ 1 – 2 ครั้ง ตามความเหมาะสม

-          แจกทรายอะเบท ทุกวันศุกร์ เปลี่ยนน้ำในแจกันและไม่ให้มีน้ำขังในภาชนะใส่ทรายอะเบท ทุกศุกร์ เปลี่ยนน้ำในแจกันและไม่ให้มีน้ำขังในภาชนะ

-          ผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ สำรวจลูกน้ำยุงลาย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง

-          เจ้าหน้าที่จากแผนกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจันทรุเบกษารวบรวมผลการสำรวจเพื่อหาค่าร้อยละของภาชนะที่พบลูกน้ำ (C.I.) ในโรงเรียน

                   4.8 กิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกันกำจัดเหาให้หนูๆ

-          ตรวจความสะอาดของร่างกายนักเรียน และบันทึกการประเมินพฤติกรรมนักเรียน

-          สำรวจนักเรียนที่เป็นเหา

-          ประสานงานกับทางแผนกเวชศาสตร์ป้องกันโรงพยาบาลจันทรุเบกษา

-          กำหนดวัน เวลา ตามความเหมาะสม

-          สอบถาม และบอกข่าวไปถึงผู้ปกครอง เพื่อเชิญชวนให้ความร่วมมือกันกำจัดเหาให้นักเรียน

-          ผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้เช่น หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆ

-          เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ครู ผู้ปกครอง ร่วมมือกันกำจัดเหาให้นักเรียน

           


 


 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม TEL:0-3438-3068 FAX:0-3438-3068
e-mail โรงเรียน : :ptbkmail@yahoo.com    ติดต่อ webmaster: smoungsod@yahoo.com
webmaster :
อ.ศราวดี ม่วงสด