คำขวัญของเรา
      ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช
    
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ฯ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา
ยินดีต้อนรับ ..:: โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา ::..
..:: สารบัญเว็บไซต์ ::..
กิจกรรมลำตัด
..:: Link...การศึกษา ::..
..:: Download Clip_vdo ::..
..:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::..
คำขวัญของเรา

        เรียนดี        กีฬาเด่น        เน้นคุณธรรม        กิจกรรมเลิศ


           เรียนดี
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และสามารถนำความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ


 กีฬาเด่น
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬา และ
การออกกำลังกายให้เด็กนักเรียนมีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย
สังคม อารมณ์ และสติปัญญา มีความปรองดอง รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
         

 เน้นคุณธรรม
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้มีผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์
คือมีความขยันหมั่นเพียร อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ รู้หน้าที่มีวินัยในตนเอง เข้าใจระบอบประชาธิปไตร
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่นโดยสอดแทรกการจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้และการประเมินผลด้านคุณธรรมไว้ในทุกวิชา


  กิจกรรมเลิศ
โรงเรียนจัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน ของชุมชน
กิจกรรมสนองหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ตลอดจนกิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง                                      

โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา
เลขที่ 35 หมู่ 3 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ( ประเทศไทย )
โทร...0-2571-0678 Fax...0-2571-0678
สำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2
webmaster...settayod_khumnak@hotmail.com