การพัฒนาองค์กรครู
 

พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
การบริหารวิชาการ
การบริหารงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล
การบริหารทั่วไป
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
แนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการ
การจัดเก็บและทำลายหนังสือ
ระเบียบรักษาความปลอดภัย
หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์
บัญชีเงินเดือนใหม่ ต.ค.50
ระเบียบ เบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ 50
หลักเกณฑ์เบิกค่าพาหนะรับจ้าง เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ
คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สถานศึกษา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

     :: ว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2547

     :: ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547

     :: ว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ.2548

     :: ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

     :: ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547  

     :: ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547

     :: ว่าด้วยการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์ของสถานศึกษา พ.ศ.2549

     :: ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546

     :: ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548

     :: ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548

     :: ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน..ฯ

     :: ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2548

     :: ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548

     :: ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการบางฉบับที่ไม่เหมาะสมฯ พ.ศ.2549

     :: ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.2534

     :: ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548

     :: ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 

     :: ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547

     :: ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2527

     :: ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2540

     :: ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2542

     :: ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา(ฉบับที่4) พ.ศ.2546

     :: ว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ.2547

     :: ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549

     :: ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2547

     :: ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ(ฉบับที่2) พ.ศ.2548

     :: ว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ.2549

     :: ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548

     :: ว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ.2548
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

     :: ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2549

     :: ว่าด้วยการมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
     :: ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
     :: ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542
     :: ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หน้า 1-15 หน้า 16-30 หน้า 31-45 หน้า 46-63  *.zip
     :: ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
     :: ว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2548
กฎกระทรวง

     :: กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548

     :: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

     :: กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546

     :: กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นัก     ศึกษาและผู้ปกครอง พ.ศ.2548

     :: กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่น พ.ศ.2547

     :: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550

     :: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2545

     :: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา      พ.ศ.2550

     :: กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและลักษณะของงานที่จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.2547

     :: การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

     :: การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549

     :: การประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ.2549

     :: แบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี พ.ศ.2546  

     :: แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546  

     :: ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

     :: ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546

     :: ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547

     :: ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548

     :: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ.2548

     :: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2548

  การพัฒนาวิชาชีพครู
 

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ทดสอบความรู้เรื่องหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
เอกสารเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู"การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวคิดการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดร.เฉลิม  ฟักอ่อน
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  พิชญ์สินี   ชมภูคำ
เอกสาร "ทักษะกระบวนการคิด" ดร.เฉลิม  ฟักอ่อน
เอกสาร "การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธี BackWard Design"  ดร.เฉลิม  ฟักอ่อน
รูปแบบการสอนโดยใช้ ICT  ศน.ชัด บุญญา
การสอนโครงงาน  ศน.ชัด บุญญา
การประเมินวิทยฐานะ
แหล่งเผยแพร่เอกสารผลงานทางวิชาการ
เสริมความรู้ครู-ผู้บริหาร
แบบฟอร์มต่าง ๆ

  กฏหมายควรรู้
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2549
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
ประมวลกฎหมายอาญา หน้า 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน
ประมวลรัษฎากร
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พรบ.เครื่องแบบนักเรียนพุทธศักราช 2482
พรบ.เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482
พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

  เวบไซต์น่าสนใจ
 

คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ

  ข่าวจากคุรุสภา
  หนังสือเวียน ก.ค.ศ.