M
  ประวัติโรงเรียน3
  พันธกิจ
  เป้าหมาย
  คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข้อมูลนักเรียน
  แหล่งเรียนรู้ชุมชน
  โครงการเด่น

รวมเว็บข่าว
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  ข่าวสด
  มติชน
  คมชัดลึก
  T.V.ช่อง 3
  T.V.ช่อง 5
  T.V.ช่อง 7
  T.V.ช่อง 9
  T.V.ช่อง 11
  T.V.ช่อง iTV

                 โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)
          ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายการต่อสู้และเอาชนะยาเสพติดให้ได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญย่ิงและเร่งด่วนในการปกครองประเทศ โดยศูนย์อำนวยการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ(ศตส.) ได้มีมติเห็นชอบกับการกำหนดแนวยุทธศาสตร์และขั้นตอนการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ( ) โดยกำหนดกลยุทธ์ให้ทุกคนในชาติร่วมกันโดยใช้พลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดในการปราบปรามยาเสพติด ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนระดมสรรพกำลังในการช่วยเหลือการปฏิบัติอย่างเต็มที่ รวมทั้งได้ตกลงร่วมมือในโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( ) ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตามขณะนี้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ลุกลามไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางโดยเฉพาะได้เข้าไปสู่นักเรียน นักศึกษา่ ดังนั้นการปราบปรามแต่อย่างเดียวไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ จึงจำเป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันควบคู่ไปด้วย การให้ความรู้่ การต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน จึงจำเป็นอย่างยิ่งอย่างหนึ่งที่ใช้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 เข้าทำการสอน และอบรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามเนื้อหารายละเอียดของหลักสูตร D.A.R.E. อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 17 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน เพื่อสอนให้เด็กนักเรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจนรู้วิธีหลีกเลี่ยง ปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงจากกลุ่มผู้ค้า และกลุ่มอันธพาล โดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 ได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน เป็นโรงเรียนแรกให้เข้าร่วมโครงการ โดยมี ดาบตำรวจมนตรี ทองเทศ เป็นวิทยากรทำการสอน


รูปภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
รูปภาพพิธีปิดกิจกรรมโครงการฯ