โรงเรียนชีวิต

LIFE LONG LEARNING CENTER

เลขที่ 13/1 หมู่ 7 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

http//:school.obec.go.th/phifo

ความเป็นมาของโรงเรียนชีวิต

                ปลายปี 2542 ในวงสนทนาของชาวบ้านต่างพูดคุยกันถึงความสุขในอดีตเมื่อครั้งแต่ละคนเป็นเด็ก ระลึกถึงการเล่น การลงแขกลงขันช่วยเหลือกันทำงาน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีมากพอสำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องผู้คนในท้องถิ่น คุยถึงความรู้หรือภูมิปัญญาในการหาอยู่หากินพึ่งพากันระหว่างคนกับป่า การจัดการสังคมของคนในแถว ๆ หมู่บ้านนิคมสร้างตนเองกิ่วลมซึ่งมีจำนวน 17 หมู่บ้านชาวบ้านต่างพูดคุยถึงความเจริญด้านวัตถุที่ทำให้ชีวิตมีความสะดวกสบายมมากขึ้น แต่ด้าน จิตใจความสุขกลับมีน้อยลดลง ซึ่งสวนทางกัน ในอดีตชาวบ้านอยู่อย่างไม่ได้พัฒนาทางเทคโนโลยี ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ โทรทัศน์ ไม่มีแต่ชาวบ้าน มีภูมิปัญญาในการแสวงหาความสุข เป็นการจัดการและบริหารสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วม เช่น มีการทำงานเป็นทีม(เอามื้อ) ไม่ว่าจะการเล่นของเด็กกันช่วยกันใช้แรงงานทำไร่ ไถนา มีการล่าสัตว์ป่า จับปลา มีการชุมนุมพบปะพูดคุยถึง สารทุกข์ สุขดิบต่าง ๆ จากกิจกรรมเหล่านี้ ซึ่งแตกต่างจากในขณะที่พูดคุยกัน เทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น ทุกคนต่างคนต่างเอาตัวรอด แสวงหาให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะเงินที่ทุกคน คิดว่าสำคัญที่สุดในขณะนั้น เมื่อการพูดคุยถึงอดีตคนชนบท ที่ใช้ชีวิต 40 ปี ในชนบทก็เห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมชนบท จึงมีความรู้สึกอยากจะอนุรักษ์สิ่งดีงามในอดีตให้เกิดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีให้แก่คนรุ่นต่อไปจึงเกิดการรื้อฟื้นวัฒนธรรมดั่งเดิมของท้องถิ่น เช่นมีการรวบรวมเครื่องมือทำมาหากิน องค์ความรู้และภูมิปัญญาความรู้ของท้องถิ่น มีการพบปะลงมือลงแรงทำงานมีการ “ฮอมปอย” เอาของมารวมกันแล้วมาทำอาหารการกินร่วมกัน ให้เด็กในหมู่บ้านมีเวทีเล่นเหมือนครั้งในอดีต จึงมีการรื้อฟื้นสังคมให้มีความสุขใหม่อีกครั้งหนึ่ง และเป็นจุดเริ่มต้นของจัดตั้งโรงเรียนชีวิตและวิทยาลัยชาวบ้าน ที่ทุกคนอยากให้สังคมเป็นสังคมอย่างไร ต้องลงมือช่วยกันทำ

ปรัชญาโรงเรียนชีวิต

ด้วยความกระหายใคร่รู้ของมนุษย์มีโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิดจนตาย และมนุษย์มีการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ และไม่เป็นระบบ จากเพื่อนสู่เพื่อน จากพ่อ แม่ ลูก จากผู้รู้ผู้ชำนาญ ผู้รับที่อยากจะรู้อยากจะเห็น ทุกคนมีประสบการณ์ทั้งทางตรงและอ้อมไม่เหมือนกัน คน 2 คน สามารถเป็นได้ทั้งศิษย์และครูให้กันและกันได้ การกระหายใคร่รู้ของมนุษย์เป็นความตื่นเต้นที่ได้รู้สิ่งใหม่ ๆ ประสบการณ์ใหม่ ๆ โรงเรียนชีวิตจึงเป็นเวทีให้คนที่อยากจะรู้และอยากจะถ่ายทอดความรู้มีโอกาสได้ถ่ายทอดพบปะกัน ด้วยความสมัครใจและศรัทธาไม่มีการบังคับ เพื่อนำประสบการณ์นั้นไปใช้ในชีวิตจริง อยากมีความสุข โดยใช้ภูมิปัญญาเดิม ๆ เป็นหลักในการคิด การพิจารณาถ่ายทอดโรงเรียนชีวิตที่ตอบสนองความอยากรู้ใคร่รู้ของคนแล้ว เรื่องของจิตวิญญาณ ความเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรม ที่จะทำให้สังคมมีความสุข ก็จะมีการส่งเสริมมาก พอกับทักษะต่าง ๆ เช่น อาชีพ หรือทักษะต่าง ๆ ในสังคมรู้จักความจริงและทรัพยากรที่ชนบทมีอยู่ ไม่ละทิ้งของดี ๆ ที่ตนมีอยู่ดังเช่น นิทาน “หมากับเงา”

สถานที่

                    ไม่มีการกำหนดตายตัว แล้วแต่สถานการณ์ ใต้ต้นไม้ ห้างนา สถานที่ตั้งโรงเรียนชีวิตและวิทยาลัยชาวบ้าน ในปัจจุบัน บ้านเลขที่ 13 หมู่ 7 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม เขต 16 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปางและ เลขที่ 68 นิคมกิ่วลม เขต15 ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นสถานที่ใช้สอนพบปะพูดคุย ภายใต้แนวคิด ดังนี้

หลักสูตร

                นำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในปัจจุบันโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการศึกษานอกระบบจากชีวิตจริง ๆ ไม่มีประกาศนียบัตร ไม่มีการวัดผลประเมินผล ความสำเร็จหรือความสุขที่ได้รับที่ติดตัวไปตราที่ยังมีชีวิต “หาความสุขสบายให้กับชีวิตและสังคม หลักสูตรปรับเปลี่ยนแล้วแต่สภาพแวดล้อม และความเหมาะสม

ความอยากรู้อยากพัฒนา เป็น “หัวใจ” ธรรมชาติของโรงเรียนชีวิต

ความคาดหวังในการทำโรงเรียนชีวิตและวิทยาลัยชาวบ้าน

กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนชีวิต ฯ ที่ผ่านมา

ปลายปี 2542

ปี 2543-2547

ปี 2548- 2549

ปี 2550-2551

ภาพกิจกรรมโรงเรียนชีวิต

    
                                                                                      

        
           

       
                         
                
     
                     
                                                               
                                                                                                                                                                                                     

        

กลับหน้าหลัก