กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

บันทึกของผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัด กรณีครูขอไปช่วยราชการ 

แบบคำร้องขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด

หนังสือยินยอมการย้ายสับเปลี่ยน

แบบคำร้องขอย้ายของลูกจ้างประจำ

แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ

  
 

              กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

 

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัติหรือเพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติ กพ.7 

คำร้องขอมีบัตรประจำตัว

บัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบัญชีเทียบตำแหน่ง

คำขออนุญาตคัดลอก/สำเนา/ถ่ายเอกสารรายการทะเบียนประวัติ กพ.7

หนังสือมอบฉันทะ (กพ.7)

แบบฟอร์มขอลาอุปสมบท

คำขอหนังสือรับรองเงินเดือน

ใบลาพักผ่อน

ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร

คำขอหนังสือรับรองเพื่อใช้ตำแหน่งหน้าที่ประกันตัวผู้ต้องหา

แบบฟอร์มใช้ตำแหน่งหน้าที่ประกันตัวผู้ต้องหา

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่กรรม

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการขอมีอาวุธปืน

  
 

 

 

              กลุ่มงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

 

แบบฟอร์มการขอวิทยฐานะ  วฐ.1   วฐ.2   วฐ.3   วฐ.4

 

  
 

              กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

 

แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ สำหรับข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน