ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  ยินดีต้อนรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
วิสัยทัศน์ (VISION)

ข่าวเด่น

ความเป็นมาของศูนย์
คณะกรรมการดำเนินงาน         
นวัตกรรมการสอนภาษาไทย
ผลการอ่าน การเขียน
     นักเรียน ช่วงชั้นที่ 1
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
     เขียนสื่อความหมาย
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้
เกร็ดความรู้ภาษาไทย
รายชื่อครูต้นแบบสาระภาษาไทย
ทำเนียบผู้ชำนาญการ
     การสอนภาษาไทย
บทความภาษาไทย
นักเขียนน้อย
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
     วิชาภาษาไทย
ภาพกิจกรรมอื่น ๆที่ผ่านมา
งานวิจัย

ภาพกิจกรรมใหม่ 2551

     
         ผู้เรียนในเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สามารถใช้ภาษาไทย
ได้ถูกต้องมีนิสัยรักการอ่านสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
เพื่อพัฒนา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน

สาระน่ารู้

ในหลวงกับการศึกษาไทย
 นโยบายรัฐบาล

 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาต

แผนการศึกษาแห่งชาติ

 มติคณะรัฐมนตรี

 รายงานปฏิรูปการศึกษา

 โรงเรียนนิติบุคคล

 การเรียนรู้เด็กปฐมวัย

 อาสาสมัครการศึกษา

 ประมวลข่าว

 กฏหมายเกี่ยวกับการศึกษา pdf
    ภาพข่าวกิจกรรม
กิ่จกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
 ด.ญ.พรนภา  อาจสังข์
เข้าค่ายรักการเขียน
กิจกรรมประกวดการอ่าน
การดำเนินงานจัดตั้งศูนย์
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
แห่งชาติ
National Center for The
Gifted and Talented
29 ก.ค. 2551
ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม ได้รับ
สพท.บร.2 จัดค่ายเยาวชน
และห้องสมุด
ผลการประกวด คลิ๊กที่นี่
รางวัลที่ 1ระดับภาค รายละเอียด
รักการเขียน ณ สวนนก
 
       
(NGT)
เจ้าหน้าที่จากศูนย์ได้เดินทางมา
ประสานการจัดตั้งศูนย์และ
พัฒนาเด็กหัวแหลม
ร.ร. อนุบาลประโคนชัย
ซึ่งเป็นศุนย์นำร่องให้แก่
สพท.บร.2 ออกแบบโดยใช้
Concept ของ
Child Center โดยจัดสภาพ
แวดล้อมด้านการเรีนนรู้ให้
ตอบสนองต่อการเรียนรู้เด็กได้
เต็มศักยภาพรายบุคคล
ผอ.สพท.บร.2 ประชุมครู
นวัตกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์
กิจกรรมสังสรรค์หลังการ
ศูนย์แก้ไขปัญหาการอ่าน
ในการพัฒนากระบวนการคิด
 
ทำงานแผนยุทธศาสตร์
ณ โรงเรียนบ้านตาแก
       
     
สพท.บร.2 รวมกับ บ.นานมีบุ๊ค
     
ดำเนินโครงการเล่มโปรดบุ๊คคลับ      
โดย อ่านรายละเอียด        
 บริการ    
   หนังสือราชการ /โครงการ
หนังสือราชการ
คำสั่ง
แบบฟอร์ม
บริการสาระความรู้อี่นๆ
โครงการ
เอกสารอื่น ๆ

ภาพกิจกรรมใหม่ 2551
ภาพกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ผลการประกวด คลิกที่นี่
นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ได้รับรางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์แก้ไขปัญหาการอ่าน

ค่ายรักการเขียน

โครงการ "เล่มโปรดบุ๊คคลับ
" (รายละเอียด)
ผลการประกวด "โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
"
มหกรรมรักการอ่าน 4 ภูมิภาค กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย
ขอเชิญส่งโครงการงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวด
การสมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ของมูลนิธิโทเรฯ
การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักดิ์ภาพบุลากรเพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการด้านบรรณรักษ์ศาสตร์
ลากรเพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ

การแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษนักเรียน มูลนิธิโทเรฯ
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

้านบรรณารักษศาตร์

สาระน่ารู้
ภาษาไทยวันนี้
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
| การท่องเที่ยว | การบินไทย | กระดานดำออนไลน์ | เว็บไซต์ ด.เด็ก|ไทยกู้ดวิว |
| แปลภาษา | กกท. | สสวท.| ลินุกซ์ซิส | Thaiware | สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล |
|
กรมสรรพากร | ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ | สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน |
| อักษรเจริญทัศน์ | สำนักงานสถิติแห่งชาติ | เช็คราคาคอมพิวเตอร์ | กองทัพบก |
| สำนักงบประมาณ | สภาพัฒน์ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์| กระทรวงคมนาคม |
| กระทรวงสาธารณสุข | กระทรวงมหาดไทย | กระทรวงศึกษาธิการ | กรมการจัดหางาน|
| กระทรวงการคลัง | กระทรวงอุตสาหกรรม | สภาทนายความ | ระฆังจากใจนายก |
| ม.เกษตรศาสตร์ | กระทรวงพาณิชย์ | ศาลรัฐธรรมนูญ | กระทรวงกลาโหม |
| คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) | กระทรวงพลังงาน | พันธ์ทิพย์ดอทคอม |
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | กรุงเทพมหานคร | กระทรวงวิทยาศาสตร์ | ป.ป.ช. |
ลิงค์หน่วยงานภายในจังหวัด
ข้อมูลวิชาภาษาไทยจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่น่าสนใจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาปรับหน้าจอเป็น
800 x 600 pixels/IE5.50
สพฐ คุรุสภา ส.ก.ค.ศ.
ค้นหาข้อมูล
สื่อมวลชน
 
 
    ปรับปรุงข้อมูล : 2 พ.ย. 2551กรุณากดปุ่ม Refresh เพื่อดูข้อมูลล่าสุด
    รวบรวมข้อมูล และพัฒนาโดย ศูนย์พัฒนาการเรียน การสอนภาษาไทย  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทร 044670700
    ติดต่อผู้ดูแลระบบ n_prayut@yahoo.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Copy Right © 2005    
Developed & Designed by
brr2ed     


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -