ผู้บริหาร

ติดต่อเรา

บุคลากร

 
ผลงาน โครงการดี กิจกรรมเด่น
แหล่งเรียนรู้ของเรา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ข้อมูล 10 มิ.ย.2555
แผนปฏิบัติการ 2555
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานสถานศึกษาประถมศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา(O-net)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา(NT)
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา55
แหล่งเรียนรู้ของเรา
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียน
สาระความรู้
หลักสูตรอาเซียนศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้BBL
แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ป.1-6
แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
เอกสารประจำชั้นเรียน
เอกสารการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
สืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
มาตรฐานเพื่อประเมินคุณภาพภายนอก
 
กิจกรรวิสาขบูชามหาพุทธชยันตี
1 มิถุนายน 2555

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน
โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสลงพัน 5 มิถุนายน 2555
web น่าสนใจ
ครูบ้านนอก

 
78787 วาระงานสำคัญ
วันเดือนปี
กิจกรรม /งาน/โครงการ
ผู้ปฏิบัติ
13 กรกฎาคม 2555
ประชุมระบบควบคุมภายใน(ห้องประชุมสพป.บร.1)
ผอ.
18-20กรกฎาคม2555
ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการผู้บริหาร
ผอ.
20 กรกฎาคม 2555
รายงานสารเสพติดในสถานศึกษา
ครูชาตรี


  s

  1 
กิจกรรมการประชุมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีกรศึกษา 2555 7878
กิจกรรมวันวิสาขบูชา มหาพุทธชยันตี 7878
กิจกรรมไห้วครู ประจำปีการศึกษา 2555 7878
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 22 เมษายน 2555 7878
4545
กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 4 < 22-23 ธ.ค.2554 >
4545
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา
4545
4545
4545
4545
4545
กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 4(5มิ.ย.2554)
4545
กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2553
4545
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 4

หนังสือราชการจาก สพฐ. แจ้งเขตพื้นที่

 
 

 As Seen on TV
Free Web Counter
โรงเรียนบ้านหนองผักโพด ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ 0-4463-0095
E-mail:nongpakpod@buriram.org
director tel:08-1600-9420