แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์
"การผสมเทียม "
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ว 32101)


คำชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1. การผสมเทียม หมายถึงข้อใด
การปฏิสนธิแบบที่ใช้ตัวอสุจิของชายฉีดเข้าไปที่คอมดลูกของหญิง
การปฏิสนธิแบบที่นำไข่สุกของฝ่ายหญิงใส่ลงในทางเดนอสุจิของฝ่ายชาย
การปฏิสนธิแบบที่นำไข่ที่สุกของฝ่ายหญิงผสมกับตัวอสุจิของฝ่ายชายภายนอกร่างกาย
มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ

2. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการทำกิ๊ฟไม่ถูกต้อง
ใช้แก้ปัญหาการมีบุตรยาก
ทารกเจริญเติบโตในมดลูก
ไข่จะได้รับการผสมภายนอกร่างกายแม่
ใช้แก้ปัญหาความผิดปรกติของระบบสืบพันธุ์ของฝ่ายหญิง

3. การที่ไข่และตัวอสุจิผสมกันภายนอกร่างกายจนแบ่งตัวเป็นกลุ่มเซลล์แล้วจึงนำกลับเข้าสู่โพรงมดลูกอีกครั้ง เป็นความหมายของข้อใด
การทำกิ๊ฟ
เด็กหลอดแก้ว
การแยกตัวอสุจิ
การเลือกเพศบุตร

4. เด็กหลอดแก้ว หมายถึง
ปฏิสนธิและเจริญเติบโตในหลอดแก้ว
ปฏิสนธิในหลอดแก้วและเจริญเติบโตในมดลูก
ปฏิสนธิในร่างกายหญิงตามธรรมชาติและเจริญเติบโตในหลอดแก้ว
ปฏิสนธิในร่างกายหญิงโดยวิธีการผสมเทียมและเจริญเติบโตในหลอดแก้ว

5. ชายผู้หนึ่งแต่งงานมาหลายปีแล้วยังไม่มี่บุตร จึงไปให้แพทย์ตรวจพบว่ามีความบกพร่องของตัวอสุจิ ชายผู้นี้ต้องการจะ มีบุตรให้ได้ นักเรียนคิดว่าแพทย์ควรจะแก้ไขด้วยวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ฉีดตัวอสุจิของชายผู้นี้เข้าไปที่คอมดลูกของภรรยา
นำไข่ที่สุกแล้วของภรรยาใส่ในทางเดินอสุจิของชายผู้นี้ เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิ
นำไข่จากรังไข่ของภรรยาออกมาปฏิสนธิกับตัวอสุจีของชายผู้นี้ ในหลอดแก้ว แล้วฉีดเอ็มบริโอเข้าไปในมดลูกของภรรยา
วิธีการใดก็ได้แล้วแต่จะเลือก

6. การเป็นหมันในชายเกิดจากสาเหตุในข้อใด
ปริมาณอสุจิที่หลั่งออกมาน้อยกว่าปรกติ หรือตัวอสุจิไม่แข็งแรง
มีความบกพร่องทางโครงสร้างการทำงานของระบบสืบพันธุ์
มีความบกพร่องของหน่วยพันธุกรรม
ทั้งข้อ 1, 2 และ 3

คำชี้แจง ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ประกอบการตอบคำถามข้อ 7
วิธีการผสมเทียมมีหลายวิธีดังนี้
1. กินฮอร์โมนกระตุ้นให้เซลล์ตกไข่ นำเซลล์ไข่ที่สุกออกมานอกร่างกาย เพื่อคัดเลือกแล้วฉีดเซลล์ไข่พร้อมเซลล์อสุจิกลับเข้าไปในท่อนำไข่ให้เกิดการปฏิสนธิ
2. นำเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิมาผสมกันภายนอกร่างกายจนเกิดการปฏิสนธิ แล้วจึงนำเอ็มบริโอกลับไปฝังตัวที่มดลูก
3. นำเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิมาผสมในจานเพาะเชื้อจนได้เป็นไซโกต แล้วนำไซโกตฉีดเข้าไปในท่อนำไข่ ไซโกตจะแบ่งตัวเป็นเอ็มบริโอและเคลื่อนไปฝังตัวที่มดลูก
4. ฉีดเซลล์อสุจิของชายเข้าไปที่คอมดลูกของหญิง เพื่อให้เซลล์ไข่กับเซลล์อสุจิผสมกัน

7. วิธีการผสมเทียมที่ถูกต้อง
1
2
3
4

8. ข้อใดเป็นโครโมโซมเพศของเซลล์อสุจิแต่ละเซลล์
22 + X
22 + Y
22 + XX
22 + X หรือ 22 + Y อย่างใดอย่างหนึ่ง

9. โอกาศที่จะเกิดเพศหญิงและเพศชายนั้นอัตราส่วนเพศหญิงและเพศชายเป็นอย่างไร
1 ต่อ 1
1 ต่อ 2
2 ต่อ 1
1 ต่อ 3

10. ปัจจุบันแพทย์ไทยสามารถแยกอสุจิ เพื่อใช้เลือดเพศบุตรได้โดยใช้สารใด
ไข่ขาว
ไข่แดง
แอลกอฮอล์
น้ำเกลือบริสุทธิ์