Knowledge Management Center สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง
    สาระความรู้


 

    ข้อมูลสมาชิก
 
สมัครสมาชิกที่นี่
ลืมรหัสผ่าน

 
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
สมาชิกทั้งหมด: 284
สมาชิกคนล่าสุด: ist

สถิติผู้ที่กำลังใช้งาน:
บุคคลทั่วไป: 1
สมาชิก: 65
ทั้งหมด: 66

จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
บุคคลทั่วไป: 4
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 4
    จำนวนผู้เข้าชม(ตั้งแต่ 15 ธ.ค.48)
 การวางแผนอัตรากำลัง: การวางแผนอัตรากำลัง
บุคลากรAnonymous บันทึก:

ชื่อเรื่อง     การวางแผนอัตรากำลัง

สาระสำคัญ

1.       ความสำคัญ
การวางแผนอัตรากำลังคน  คือ  กระบวนการคาดการณ์ความต้องการกำลังคนในองค์การ       

ล่วงหน้า ว่าต้องการอัตรากำลังประเภทใด ระดับใด จำนวนเท่าใด และต้องการเมื่อใด นอกจากนี้         การวางแผนอัตรากำลัง ยังรวมไปถึงการเปรียบเทียบกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีจำนวน และประเภทบุคคลตรงตามความต้องการ  โดยคุณสมบัติบุคคลนั้นตรงกับความจำเป็นของงาน และต้องพร้อมใช้งานทันทีเมื่อหน่วยงานต้องการ

                การวางแผนอัตรากำลังสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นอกจากจะวางแผน   ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ยังต้องวางแผนอัตรากำลังเพื่อใช้กำลังคนให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วย  กล่าวคือ  จะต้องมีการวางแผนการกระจายอัตรากำลัง  หรือเริ่มการวางแผนกำลังคนตั้งแต่ระดับสถานศึกษา  ซึ่งในปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูฯ ในระดับโรงเรียนหลายโรง มีสภาพขาดแคลนอัตรากำลัง และขาดครูสาขาวิชาเอกขาดแคลน  ดังนั้น  การวางแผนอัตรากำลัง สำหรับข้าราชการครูฯ  จึงควรแก้ปัญหาในเรื่องจำนวน และคุณภาพของ  ข้าราชการครูในสถานศึกษา

2.  ปัญหาในการวางแผนกำลังคน
                การวางแผนอัตรากำลังของหน่วยงานในหลายหน่วยงาน มักพบปัญหาในการวางแผนอัตรากำลังคน  ดังนี้

            2.1  การขาดความรู้ทางหลักวิชาเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลัง

            2.2  การขาดข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต้องใช้ในการวางแผนอัตรากำลัง

2.3     นโยบาย เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไม่ชัดเจน หรือไม่ต่อเนื่อง

2.4     มีการนำผลประโยชน์ส่วนตัวมาใช้ในการวางแผนอัตรากำลัง

2.5    ขาดแคลนปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการบริหาร เช่น เงิน วัสดุ

2.6    นักบริหารไม่ให้ความสำคัญกับการวางแผนอัตรากำลัง

3.  วัตถุประสงค์
                การวางแผนอัตรากำลังสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้

3.1    สร้างต้นแบบ  การวางแผนอัตรากำลังสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสถานศึกษา และในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.2    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษานำต้นแบบการวางแผนอัตรากำลัง ไปใช้

- 2 -

4.  กระบวนการวางแผนอัตรากำลัง  มีองค์ประกอบสำคัญ 3  ด้าน  คือ

4.1    กำลังบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Manpower inventory)  โดยหน่วยงานต้องมีข้อมูลกำลังคนในปัจจุบันทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

4.2    การคาดการณ์กำลังบุคคลในอนาคต (Manpower forecst)  หน่วยงานต้องมีการคาดการณ์ และระบุไว้ให้พร้อมว่า ในอนาคตต้องการบุคคลจำนวนเท่าใด ประเภทใดบ้าง ตลอดจนระบุรายละเอียดถึงคุณสมบัติต่าง ๆ  เช่น ความชำนาญงาน พื้นฐานการศึกษา และประสบการณ์

4.3    แผนอัตรากำลัง (Manpower Plans)  เป็นแผนเฉพาะที่ใช้แน่นอน  สำหรับนำมาใช้ปฏิบัติเพื่อเสริมส่วนที่ขาดระหว่างข้อแตกต่างที่เกิดขึ้นจากกำลังคนที่คาดการณ์ และกำลังคน     ที่มีอยู่

5.  การนำไปใช้ประโยชน์
การวางแผนอัตรากำลังสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประโยชน์ที่นำไปใช้ในเรื่องการบริหารงานบุคคลได้ ดังนี้

5.1    สามารถนำไปใช้วางแผนกำหนดจำนวนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณงานที่แท้จริง

5.2    นำไปใช้ในการสับเปลี่ยน โยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยที่ผู้ย้ายได้ย้ายไปยังหน่วยงานทางการศึกษาที่ต้องการ  และสถานศึกษาก็ได้ข้าราชการครูฯ ตรงกับกลุ่มสาระที่ต้องการเช่นกัน

5.3    นำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา และใน      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5.4    ฝ่ายผลิตข้าราชการครูฯ สามารถนำไปวางแผนการผลิตข้าราชการครูฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้อัตรากำลังของสถานศึกษา

บทวิเคราะห์วิจารณ์ของ    นายกิตติ  กังวานรัตนกุล และคณะ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 

                                          และบุคลากรทางการศึกษา

แหล่งอ้างอิง   คู่มือการวางแผนอัตรากำลังคน  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                       สำนักงาน ก.ค.ศ.                                                         ----------------------------------------
ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 14 ธ.ค. 05@ 15:17:47 ICT
 
    ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม บุคลากร
· เสนอข่าวโดย admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด บุคลากร:
การวางแผนกำลังคน

    คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 4
จำนวนผู้ลงคะแนน: 1


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่

    ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

 เนื้อหาสาระความรู้ประจำเว็บ 

 ความรู้จากการปฏิบัติงาน  วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  สรุปย่อสาระสำคัญ
"การวางแผนอัตรากำลัง" | สมัครสมาชิกที่นี่ | 0 ข้อคิดเห็นต่างๆ
ความคิดเห็นที่แสดงนี้เป็นของเป็นของผู้ลงประกาศ. ทางเว็บไซต์ ไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาเหล่านี้.

ผู้ไม่ลงทะเบียน ไม่มีสิทธิ์แสดงความเห็น , โปรด ลงทะเบียน
Knowledge Management Center สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง