สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี              
 สื่อมัลติมีเดีย  เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

 

ความหมายและประเภทข้อมูล

ข้อมูล หมายถึงข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข  ข้อความ  รูปภาพ  เสียง  ที่เกี่ยวกับคน  สัตว์  สิ่งของ  หรือเหตุการณ์ต่างๆ  หรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นความจริง  สำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริง
หรือการคำนวณ 

ประเภทของข้อมูล   แบ่งออกเป็น  4  ประเภท  ดังนี้
1. ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ  คือข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอักษร  และตัวเลขที่ไม่ใช้ในการคำนวณ
เช่น  ทะเบียนรถยนต์  หมายเลขโทรศัพท์  บ้านเลขที่  ชื่อ นามสกุล

2. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข  คือข้อมูลที่ประกอบด้วย ตัวเลข  0 - 9  ที่ใช้ในการคำนวณได้ เช่นผลคะแนนการสอบ  จำนวนเงิน  ราคาของสินค้า

3. ข้อมูลที่เป็นรูปภาพ  คือข้อมูลที่เป็นภาพ  อาจเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว  ภาพลายเส้น 
ภาพถ่าย ภาพจากวิดิทัศน์

4. ข้อมูลที่เป็นเสียง  คือข้อมูลที่ประสาทสัมผัสทางหูรับรู้ได้  เช่นเสียงเพลง  เสียงนกร้อง  บทสัมภาษณ์
หรือเสียงจากสิ่งต่างๆเป็นต้น

ประโยชน์ของข้อมูล

1. ช่วยให้เราทราบข้อมูลที่แท้จริง
2. ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
กลับหน้าหลัก

 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   

                                                 จัดทำโดย
                                              นายประมวล ศรีอุดม
                                              โรงเรียนบ้านโนนกู่
                                                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต

                                                 Copyright 2005
 by  pramaul  sriudom