ตารางแสดงคำสั่ง และรูปแบบการสั่งงานของ MSW LOGO
ตัวอักษรเอียงจะใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้เขียนโปรแกรม.
n* หมายถึงจำนวน, ระหว่างคำสั่งกับจำนวน ให้คั่นด้วยการเว้นวรรค
โปรแกรม MSW Logo การใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่นั้นไม่แตกต่างกัน
คำสั่ง Shortcut ลักษณะการทำงาน
forward n fd n เคลื่อนเต่าไปข้างหน้าจำนวน n หน่วย
backward n bk n เคลื่อนเต่าถอยหลังจำนวน n หน่วย
right n rt n หันเต่าไปทางขวามือเป็นมุม n องศา
left n lt n หันเต่าไปทางซ้ายมือเป็นมุม n องศา
repeat _ eg. repeat 4 [fd 50 rt 90] will draw a square
hideturtle ht ซ่อนเต่า
showturtle st แสดงเต่า
clearscreen cs ล้างหน้าจอและนำเต่ากลับสู่ตำแหน่ง Home
clean _ ล้างหน้าจอแต่เต่ายังอยู่ที่เดิม
home _ นำเต่าสู่ตำแหน่ง Home แต่ไม่ลบหน้าจอ
cleartext ct ลบรายการคำสั่งที่เคยใช้ในหน้าต่าง commander
penup pu ยกปากกาขึ้นทำให้เวลาเต่าเคลื่อนที่จะไม่มีเส้นเกิดขึ้น
pendown pd วางปากกาลงทำให้เวลาเต่าเคลื่อนที่จะเกิดเส้นพร้อมกันไปด้วย
penerase pe เปลี่ยนปากกาเป็นยางลบ
penreverse px causes the pen to erase over existing lines, otherwise draw
penpaint _ เปลี่ยนยางลบกลับเป็นปากกา
fence _ keeps the turtle from wrapping or going off the edge of the window
window _ keeps the turtle from wrapping and allows it to go out of the window
wrap _ makes the turtle wrap around the screen when it gets to one edge
setpensize [n n] _ uses two values for pen size, height and width
setscreencolor [n n n] setsc [n n n] ตั้งค่าสีพื้นหลัง**
setpencolor [n n n] setpc [n n n] ตั้งค่าสีปากกา**
setfloodcolor [n n n] setfc [n n n] ตั้งค่าสี** ที่จะระบาย ถ้าใช้คำสั่ง fill ระบายสี
fill _ ระบายสีลงในพื้นที่ที่เต่าอยู่ ด้วยสีที่ตั้งค่าในคำสั่ง setfc [n n n]
setpos [n n] _ เคลื่อนย้ายเต่าสู่พิกัด x, y ที่กำหนดให้.
setx n or sety n _ เคลื่อนย้ายเต่าสู่พิกัด x หรือพิกัด y ที่กำหนดให้.
pos or xcor or ycor _ outputs the x and y or x or y position of the turtle
setheading n seth n ตั้งค่าให้เต่าหันไปทางทิศอะไรหรือทำมุมกี่องศา (seth 0 = สั่งให้เต่าหันขึ้น)
towards [n n] _ จะให้ค่ามุมที่เต่าจะต้องหันไปยังตำแหน่ง x, y ที่ป้อนเข้าไป
to procedure _ การกำหนดชื่อกระบวนความ
edit procedure _ เปิดหน้าต่างสำหรับแก้ไข หรือพิมพ์กระบวนความ
:variable_name _ ตัวอย่างเช่น square :size เป็นการกำหนดตัวแปร :size สำหรับกระบวนความ square