สาระการเรียนรู้ที่ 7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ช่างขนมไทย สมุนไพรเพื่อสุขภาพ แหล่งเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนฯ แหล่งเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ FrontPage2000 internet เบื้องต้น การออกแบบเว็บไซต์
บทเรียนการงานอาชีพ ความหมายของการเกษตร การคัดเลือกพันธุ์สัตว คุณสมบัติของดินและปุ๋ย การอนุรักษ์ดินและน้ำ การวางแผนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชและการการเลี้ยงสัตว์ แบบสรุปรายงานการทำโครงการ
แบบฝึกหัดเกษตร คอมพิวเตอร์เบื้องต้นช่วงชั้น2 การทำภาพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ การคำนวณด้วย Excel โครงการ (Project) คอมพิวเตอร์พื้นฐาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว Microsoft Word ม1 สวนครัวปลอดสารพิษ สารพันความรู้สู้วิกฤติไทย ผักตะกร้า สมาคมพืชสวน เกษตรโชว์ เมืองเกษตร
108 พรรณไม้ไทย เกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การงานอาชีพ ม.1 การงานอาชีพ ม.2 การงานอาชีพ ม.3 การงานอาชีพ ม.4 การงานอาชีพ ม.5
การงานอาชีพ ม.6 รวมข้อสอบการงานอาชีพ ห้องสมุดการงานาชีพฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ปลาย

กลับหน้าแรก
<<หน้าที่แล้ว 1 หน้าต่อไป