โครงการที่ทำสำเร็จ

 

 

         

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา                     

            ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ

งานวิชาการ

 

- โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของผู้เรียนเต็มศักยภาพ

 

 

- รายงานผลโครงการในรูปเล่ม

-  บันทึกรายงานผลกรแข่งขันระดับภาค

- บันทึกรายงานผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับกลุ่ม

-  รายงานการทดสอบวัดความรู้นักเรียนกับบริษัทเสริมปัญญา

  -  สำเนาเกียรติบัตรนักเรียน

  -  ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการพัฒนาห้องสมุด

สรุปรายงานผลการดำเนินงานห้องสมุด

การจัดหมวดหมู่หนังสือ

การให้บริการแก่สมาชิก

ภาพถ่ายกิจกรรม

โครงการพัฒนาสื่อไอที

บันทึกการใช้สื่อคอมพิวเตอร์

ตารางสอนวิชาคอมพิวเตอร์

ทะเบียนคุมสื่อ

ภาพถ่ายการใช้ห้อง

ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมอบรม

- โครงการเชิญวิทยากรบุคคลภายนอก/แหล่งเรียนรู้

ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน

- รายงานผลโครงการ

- ภาพถ่าย

- โครงการพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้

- รายงานผลโครงการ

- ผลงานนักเรียน

- ภาพถ่ายกิจกรรม

- โครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง

-รายงานผลโครงการ

- ผลการเรียนแต่ละชั้น/ช่วงชั้น

- บันทึกการรายงานผลการเรียนของครูประจำชั้น/ประจำวิชา

- แผนการจัดการเรียนรู้รายสาระ

-  โครงการพัฒนาประกันคุณภาพภายใน

-  แบบประเมินรายมาตรฐาน/รายตัวบ่งชี้

- แฟ้มมาตรฐานทั้ง  18  มาตรฐาน (ด้านนักเรียน  ครู  และ

   ผู้บริหาร)

- แผนการจัดการเรียนรู้

- รายงานผลการจัดการศึกษา ( SAR)

- โครงการรักการอ่าน

-โครงการรักการอ่านกับนานมีบุ๊ค

- บันทึกการอ่าน

- สถิติผู้อ่านหนังสือห้องสมุด

- รายงานผลโครงการ

- สำเนาเกียรติบัตร

- ภาพถ่ายกิจกรรมการอ่าน

- โครงการสอนซ่อมเสริม

-  บันทึกการสอนซ่อม

- รายงานการวิจัย/รายงานการแก้ปัญหานักเรียน

- โครงการเด็กพิเศษเรียนร่วมและแผน  IEP, IIP

- ข้อมูลนักเรียนพิเศษเรียนร่วม

- แฟ้มงานเด็กพิเศษเรียนร่วม

- แผน  IEP

-  รายงานผลโครงการ

- ภาพถ่ายกิจกรรม

- โครงการกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ

- รายงานผลการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่, วันสำคัญอื่น

- รายงานผลการจัดสัปดาห์ภาษาไทย

- รายงานผลการจัดกิจกรรมวันแม่

- รายงานผลการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

- แบบประเมินโครงการ

-สำเนาเกียรติบัตร

- ภาพถ่ายกิจกรรม

งานบริหารทั่วไป

- โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ตามการดำเนินนโยบาย 3 D

- โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

 

- แฟ้มงานโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ

-สำเนา เกียรติบัตร

- ภาพถ่ายกิจกรรมวันสำคัญ/ กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม

โครงการเฝ้าระวังติดตาม(โครงการเยี่ยมบ้าน)

ตามการดำเนินนโยบาย 3 D

-บันทึกการเยี่ยมบ้าน

-บันทึกการแนะแนว

-รายงานผลการเยี่ยมบ้าน

-สรุปผลการเฝ้าระวัง

- ภาพถ่ายกิจกรรม

- โครงการอย.น้อยเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและเขตชุมชน

- แฟ้มงาน อย.น้อย

- รายงานผลการจัดกิจกรรม

- สำเนาเกียรติบัตร

- โล่รางวัล

- ภาพถ่ายกิจกรรม

- โครงการเดินทางไกล – อยู่ค่ายพักแรม

-  สรุป รายงานผลกิจกรรม

-  ภาพถ่ายกิจกรรม

- โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน

- รูปเล่มแผนปฏิบัติงาน

- รายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติงานปี  2552

-โครงการส่งเสริมกีฬา

-รายงานผลโครงการ

-สำเนาเกียรติบัตรระดับประเทศ. ระดับภาค, ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา, ระดับกลุ่มและระดับโรงเรียน

-ภาพถ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ

 

- โครงการสำมะโนประชากรนักเรียน

    งานทะเบียนนักเรียน

- รายงานข้อมูลการรับนักเรียน

-ข้อมูลทะเบียนนักเรียน

 - รายงานนักเรียนจบช่วงชั้น

 - สำเนา ปพ. 1: 1  ปพ. 1: 2  และ  ปพ. 1: 3

- โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน

ตามการดำเนินนโยบาย 3 D

- รายงานผลโครงการ

- ผลงานนักเรียน

- ภาพถ่ายกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน/

   ประชุมคณะกรรมการนักเรียน

-  โครงการพัฒนากิจกรรมแนะแนว

-  ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ/เข้ามาเรียนที่โรงเรียน

-บันทึกข้อมูลการให้คำแนะนำ แนะแนวนักเรียน

- ภาพกิจกรรมการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ

- โครงการจัดทุนการศึกษา

- บันทึกข้อมูลนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

-ภาพถ่ายกิจกรรมการรับทุนการศึกษา

- โครงการพัฒนางานธุรการ

-ระบบงานธุรการ

- สมุดรับ – ส่ง หนังสือ

- การจัดเก็บงานธุรการ

งานบุคลากร

- โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ

 

ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมเลี้ยงรับ – ส่ง บุคลากร

- โครงการจ้างครูอัตราจ้าง

-บันทึกการจ้างรายเดือน

- ต้นขั้วเช็คการจ่ายเงินเดือน

- โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน

-  รายงานผลการอบรม

- ผลการประเมินครู ได้รับ/เลื่อนวิทยฐานะ

- สำเนาคำสั่งการได้รับ/เลื่อนวิทยฐานะ

- สำเนาเกียรติบัตรผ่านการอบรมพัฒนา

- ภาพถ่ายการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน

งานบริหารงบประมาณ

 

- โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา

 

-  บันทึกการจัดซื้อ

- ใบเบิก-จ่ายวัสดุ

- ใบเสร็จการจัดซื้อ

- ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ

- โครงการจัดซื้อเครื่องเขียนแบบเรียน

- บันทึกขอจัดซื้อ

- หลักฐานการรับ-จ่าย

- โครงการเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

- รายงานการอบรม/เดินทาง

- เอกสารการเบิกจ่าย

-โครงการสวัสดิการ (พยาบาลและการศึกษาบุตร)

- หลักฐานการเบิก

-โครงการค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

- เอกสารการจ่าย

- สำเนาใบเสร็จค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

-โครงการอาหารกลางวัน

- บันทึกการจัดทำอาหารกลางวัน

- สรุปภาวะโภชนาการนักเรียน

- สรุปน้ำหนัก – ส่วนสูง

- สรุปการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน

- เอกสารการจัดซื้ออาหารกลางวัน

- บันทึกข้อมูลเด็กได้รับอาหารกลางวัน

- ภาพถ่ายกิจกรรม

- โครงการปรับปรุงห้องสหกรณ์ร้านค้า

- ภาพถ่าย

- สถานที่จริง

- โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารเรียน

 

- พัฒนาใต้ถุนอาคารเรียนหลังที่ 6 เป็นห้องสมุด

- สถานที่จริง

- ภาพถ่ายอาคารประกอบต่าง ๆ