6 บราวเซอร์

บราวเซอร์เป็นโปรกแรมที่อ่านเอกสารมาแสดงบนจอภาพ โปรแกรมบราวเซอร์ทำงานโดยใช้           โพรโทคอล  พิเศษเรียกว่า เอชทีทีพี (HyperText Trnaspot Protocol : HTTP) ในการติดต่อขอข้อมูลจากตัวบริการเว็บ (web server) และแสดงข้อมูลตามรูปแบบรหัสของภาษาเอชทีเอ็มแอล (HyperText Markup Language : HTML)
ปัจจุบัน นิยมใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์อินเทอร์เน็ตเอ็กพลอเลอร์ สำหรับ โปรแกรมบราวเซอร์ ภาษไทย ก็มีเช่นกันได้แก่ ไทยบราวเซอร์ ,ปลาวาฬ ฯ

 รูปที 3.6 ตัวอย่างโปรแกรมบราวเซอร์ ที่ชื่อว่า เน็ตสเคปนาวิเกเตอร์

รูปที่ 3.7 ตัวอย่างโปรแกรมบราวเซอร์ ที่ชื่อว่า
ไมโครซอฟต์อินเทอร์เน็ตเอ็กพลอเลอร์