คำอธิบายรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์     (ProDeskTop Design)
สาระที่  4                                     ช่วงชั้นที่ 3                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา ง 33202       รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์          2 หน่วยการเรียน   80 ชั่วโมง/ภาคเรียน
 

กลุ่ม  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                 ประเภท      เพิ่มเติม

รายวิชา  การออกแบบผลิตภัณฑ์  ชั้น  ม3

จำนวนเวลา 80 ชั่วโมง        จำนวน  หน่วยกิต

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   เป็นรายวิชาที่มีวัตถุประสงค์  เพื่อปลูกฝังทักษะและนิสัยการทำงานและการจัดการอย่างเป็นระบบใช้กระบวนการเทคโนโลยี  เพื่อให้มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ผู้เรียนจะต้องศึกษาและได้รับการฝึกฝนจากการทำงานต่อไปนี้

ศึกษาความหมาย  ความสำคัญ ประโยชน์ ระดับและสาขาของเทคโนโลยี  กระบวนการเทคโนโลยี สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการในการประกอบอาชีพ  โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือวิธีการที่ได้จากเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในประเทศด้านคุณภาพ  รูปแบบวัสดุ  ความสะดวกในการใช้  ความคุ้มค่า  ตัดสินใจเลือกและใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมในทางสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค
             ในการศึกษาและการทำงานผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกฝนตามกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เพื่อให้ผู้เรียนทำงานบนพื้นฐานของความเข้าใจ  ความหมาย  ความสำคัญ  และประโยชน์  วิธีการและขั้นตอนการทำงานที่รับผิดชอบ  การจัดการและการใช้เทคโนโลยี  ตลอดการปลูกฝังนิสัยรักทำงานและปฏิบัติได้ด้วยตนเอ

 

การจัดหน่วยการเรียนรู้


1.
   ความสำคัญเทคโนโลยี
2.
   กระบวนการเทคโนโลยี
3.
   สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4.
  เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
5.  ประโยชน์และผลกระทบจากผลิตภัณฑ์
6.  การเลือกและใช้เทคโนโลยี
7.
  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี          สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค 
ชั้น ม.3

สาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค

ชั้น ม.3

1.อธิบายความหมาย  ความสำคัญ ประโยชน์ ระดับและสาขาของเทคโนโลยี

2.อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี

3.สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการในการประกอบอาชีพ  โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี

4.เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือวิธีการที่ได้จากเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในประเทศด้านคุณภาพ  รูปแบบวัสดุ  ความสะดวกในการใช้  ความคุ้มค่า  ตัดสินใจเลือกและใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมในทางสร้างสรรค์

5.มีเจตคติที่ดีต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค

1.  ความหมาย  ความสำคัญ  ประโยชน์ และระดับของเทคโนโลยี

2.  กระบวนการเทคโนโลยี

3.  การสร้างผลิตภัณฑ์หรือวิธีการทำสิ่งต่างๆตามความต้องการของตนเองโดยกระบวนการเทคโนโลยี

4.  การมีคุณธรรม  จริยธรรม  ยอมรับความคิดเห็นและผลงานของผู้อื่น

5.  ประโยชน์และผลกระทบจากผลิตภัณฑ์หรือวิธีการที่ได้จากเทคโนโลยีที่ใช้ในประเทศด้านคุณภาพรูปแบบวัสดุ  ความสะดวกในการใช้ความคุ้มค่า

6.  การเลือกและใช้เทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในประเทศซึ่งมีผลต่อชีวิต  สังคม และสิ่งแวดล้อมในทางสร้างสรรค์

7.  การมีเจตคติที่ดีต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้  การเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค

 

 

ข้อมูลรายละเอียดแฟ้มวิชา

รหัสวิชา  41201       รายวิชา การขียนเว็บไซต์   

ช่วงชั้นที่ 4   ปีที่ 1               ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2549

น้ำหนัก/หน่วยกิ 1.0  หน่วย  จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์

 สาระการเรียนรู้ข้อที่  1 - 5

รหัสครูผู้สอน  710    ชื่อครูผู้สอน   นายไพศาล  ชนะกุล       ห้องที่สอน  ม.3

มาตรฐานการเรียนรู้ข้อที่   ง.4.1

 

อัตราส่วนของคะแนน   80 : 20

 

หน่วยการเรียน

 

 

เกณฑ์คะแนน

 

หน่วยการเรียน

 

 

เกณฑ์คะแนน

หน่วยการเรียนที่  1

5

หน่วยการเรียนที่  10

-

หน่วยการเรียนที่  2

5

หน่วยการเรียนที่  11

-

หน่วยการเรียนที่  3

30

หน่วยการเรียนที่  12

-

หน่วยการเรียนที่  4

10

หน่วยการเรียนที่  13

-

หน่วยการเรียนที่  5

5

หน่วยการเรียนที่  14

-

หน่วยการเรียนที่  6

5

หน่วยการเรียนที่  15

-

หน่วยการเรียนที่  7

20

หน่วยการเรียนที่  16

-

หน่วยการเรียนที่  8

-

หน่วยการเรียนที่  17

-

หน่วยการเรียนที่  9

-

หน่วยการเรียนที่  18

-

รวมคะแนน

80

เก็บจริง

80

คะแนนกลางภาค

10

คะแนนปลายภาค

10

รวมคะแนน

100