แบบทดสอบก่อนเรียน(pretest)


แบบทดสอบก่อนเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดโดยคลิกที่จุด หน้าข้อคำตอบที่ถูกที่สุด

1.  คอมพิวเตอร์คืออะไร

ก.  อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่สามารถคำนวณและเปรียบเทียบอย่างมีเงื่อนไขได้
ข.  เครื่องรับส่งโทรทัศน์
ค.  เครื่องพิมพ์ดีด
ง.   เครื่องคิดเลข

2. คอมพิวเตอร์เริ่มจากการนับแล้วสิ่งแรก ๆ ที่ใช้ในการนับคือ
  ก.   นับดาว
  ข    นับนิ้ว
  ค.   เครื่องคิดเลข
  ง.   เครื่องคอมพิวเตอร์
3.   คอมพิวเตอร์รับข้อมูลโดยใช้สิ่งใด

  ก.  โปรแกรม
  ข.  ซีพียู
  ค.  ซีดีรอม
  ง.   แป้นพิมพ์และเมาส์

4.   ฮาร์ดแวร์คืออะไร

  ก.  หน่วยประมวลผล
  ข.  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ค  ปรแกรมคอมพิวเตอร์
  ง.
   ผู้ที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

5. ข้อใดเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์

ก. เมาส์
ข. จอภาพ
ค. แป้นพิมพ์
ง. หน่วยประมวลผล

6. เมาส์มีหน้าที่อย่างไร?

ก. วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
ข. นำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์
ค. รวมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ง. แสดงผลของข้อมูล

7.  อุปกรณ์ใดของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คล้ายกับสมองของคนเรา?

ก. ซีพียู (CPU)
ข. จอภาพ (Monitor)
ค. ซอฟต์แวร์ (Software)
ง.  แผงแป้นอักขระ (Keyboard)

8.  ในการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ทำตามข้อใดก่อน

  ก   ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดฝุ่นและสิ่งสกปรก
  ข.  ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นออก
  ค.  เสียบปลั๊กไฟก่อน
  ง.  ถอดปลั๊กไฟก่อน

9.  ในขณะพิมพ์ข้อความ ถ้าเราต้องการเว้นวรรคตัวอักษรต้องกดปุ่มใด

  ก.  Esc 
  ข.
   Tab
  ค.
    Space Bar
  ง. 
   Backspace 

10. อันดับสุดท้ายในการเชื่อมต่ออุปกรณ์คือสายไฟเข้าเครื่อง น่าจะเพราะเหตุผลใด

  ก.   ปลอดภัย
  ข.
     ประหยัด
  ค.   สะดวก
  ง.   
  เป็นระเบียบ

11.  ข้อใด ทำหน้าที่อ่านภาพและเอกสารแล้วเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำ

ก.   เมาส์
ข.   สแกนเนอร์
ค.   ก้านควบคุม
ง.   เครื่องขับแผ่นซีดี

12.  ใครจับแผ่น CD-ROM ไม่ถูกต้อง?

  ก.   สุพัตราจับขอบของแผ่นแล้วค่อย ๆ วางแผ่นใส่เครื่อง
  ข     ณัฐวุฒิเลื่อนแผ่นมาใกล้ ๆ แล้วจับแผ่น
  ค.   พรนิดาจับที่ด้านหลังที่ไม่ได้บันทึกข้อมูล

  ง.    ศรีไพรใช้นิ้วสอดรูตรงกลางแผ่น

13.  ก้านควบคุม (Joystick)  มีลักษณะการทำงานเหมือนกับสิ่งใด

  ก.   สแกนเนอร์(Scanner
  ข.   เมาส์ (Mouse)
  ค.   ฮาร์ดดิสก์(Hard  disk)
  ง.   แผงแป้นอักขระ(Keyboard)

14.  การวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในโปรแกรม Paint ต้องกดปุ่มใดค้างไว้

  ก.   Backspace 
  ข.  
  Ctrl+G
  ค.   Enter

  ง.
     Shift

15.  การลบตัวอักษรทีละตัวทำอย่างไร

ก.   กดปุ่ม End
ข.   กดปุ่ม Ctrl+X
ค.   วางเคอร์เซอร์ไว้ท้ายคำแล้วกดปุ่ม  Backspace
.   กดปุ่ม
Delete

16.  เกมส์คอมพิวเตอร์ที่เด็กชอบเล่น  จัดเป็นการใช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านใด

ก.  งานด้านสื่อสารและคมนาคม
ข.  งานออกแบบและศิลปะ
ค.  การบันเทิง
ง.  การศึกษา

17.   การคลิกปุ่ม 2 ครั้งติดกันเรียกว่าอะไร

ก.   ลาก (Drag)
ข.  คลิก
(Click)
ค.  ลากแล้วปล่อย (Drag  Drop)
ง.  ดับเบิลคลิก
(Double  Click)

18.  ห้องที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลไม่ให้ปะปนกับข้อมูลอื่น ๆ เรียกวาอะไร

  ก.  File
  ข.  Folder
   Fild
  ง.   Cursor

19.   แถบบนสุดของหน้าต่างงานเรียกว่าอะไร

  ก.   แมกซิไมซ์ (Maximize)
  ข.   ทาสก์บาร์ (Task  bar)
  ค.
    ไทเติลบาร์ (Titlebar)
  ง.   มินิไมซ์  (Minimize)

20.  หากจะขยายหน้าต่างงานให้เต็มจอภาพต้องกดปุ่มใด

  ก.   มินิไมซ์ (Minimize)
  ข.  ไทเติลบาร์ (Titlebar)
  ค.  ทาสก์บาร์  (Task  bar)
  ง.   แมกซิไมซ์ (Maximize)  

                                                                                       ขึ้นไปข้างบน

 

  จัดทำโดยว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์    พินิจ
ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านม่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 1