การเรียนผ่านสื่อการสอนแบบบทเรียน Online
Wednesday, September 26, 2007

Home
ระบบกล้ามเนื้อ
ระบบภูมิคุ้มกัน
ระบบโครงกระดูก
ระบบสืบพันธุ์
ระบบหายใจ
ระบบย่อยอาหาร
ระบบขับถ่าย
ระบบไหลเวียนเลือด
ระบบประสาท
ปัญหาน่าคิด
เอกสารอ้างอิง
ผู้จัดทำ

ระบบประสาท
 

ระบบประสาทของมนุษย์

ตา

ตำแหน่งรับรสของลิ้น

   มนุษย์ส่วนใหญ่มีความสามารถในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา คือ สิ่งแวดล้อม ดังนั้น สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
  จึงเป็นตัวกระตุ้นทำให้มนุษย์ มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นได้

  1. ระบบประสาทของมนุษย์         
  
     การทำงานของระบบในร่างกายเพื่อตอบสนองสิ่งกระตุ้น เรียกว่า ระบบประสาท ประกอบด้วย หน่วยรับ
  ความรู้สึกที่มีอยู่ตามอวัยวะสัมผัส เส้นประสาท สมอง และไขสันหลัง โดยอวัยวะรับสัมผัสของมนุษย์มีอยู่ 5 อย่าง
  คือ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง ซึ่งในอวัยวะสัมผัสแต่ละชนิดจะมีหน่วยรับความรู้สึก (
receptor) ทำหน้าที่รับสัมผัส
  แตกต่างกันไป
        1.1 ตา ตาเป็นอวัยวะสำหรับรับสัมผัสอย่างหนึ่ง โดยมีหน่วยรับสัมผัสแสงจากหน่วยรับสัมผัสแสงจะมีประสาท
  รับข่าวสารไปสู่สมองเพื่อรับรู้ โดยตาประกอบด้วย
              - เปลือกตา (
sclera
) เป็นส่วนหนึ่งที่ห่อหุ้มลูกตามีสีขาวและเหนียวบริเวณด้านหน้าสุดเรียกว่า กระจกตา
 
(
corner
)
              -
เลนส์ตา (lens) จะอยู่ถัดจากกระจกตาเข้าไป ด้านหน้าของเลนส์ตาจะมีเนื้อเยื่อยื่นออกมาทั้ง 2 ข้าง
  เรียกว่า ม่านตา (
iris) ซึ่งยืดหดได้ มีผลทำให้รูม่านตา (pupil) ซึ่งเป็นช่องให้แสงผ่านมีขนาดเล็กและใหญ่
  ไปด้วย
              - จอตา (retina) ทำหน้าที่เป็นจอรับภาพ ซึ่งบนจอตาจะมีหน่วยรับแสง (หรือภาพ) แล้วส่งข้อมูลจาก
  ประสาทตาไปสู่สมอง
         1.2 ลิ้น ลิ้นเป็นอวัยวะรับสัมผัสรส (
taste) ที่มีปุ่มเล็กๆกระจายอยู่ทั่วลิ้น ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับรส ลิ้นคนเรา
  สามารถรับรสได้ 4 รส คือ หวาน เค็ม เปรี้ยว ขม โดยแต่ละตำแหน่งจะรับรสแตกต่างกันออกไป
         1.3 จมูก จมูกเป็นอวัยวะรับสัมผัสเกี่ยวกับกลิ่น ซึ่งมีหน่วยรับกลิ่นอยู่ในโพรงจมูก
  การที่เรารับรู้ว่าอาหาร
  ชนิดใดมีรสอร่อย
  ต้องได้รับทั้งรสและกลิ่นของอาหารด้วย
         1.4 หู หูเป็นอวัยวะรับสัมผัสเสียง มีหน่วยรับเสียงที่มีรูปร่างคล้ายก้นหอย
 ทำหน้าที่รับเสียงแว่วและส่งไปยัง
  เส้นประสาทสู่สมอง
         1.5 ผิวหนัง ผิวหนังเป็นอวัยวะรับสัมผัสที่มีหน่วยรับสัมผัสแรงกดดันความร้อนและความหนาวเย็น
 
  ซึ่งอยู่ในชั้นใต้ผิวหนังลงไป
         1.6 เส้นประสาท เส้นประสาท มีความยาวมาก เส้นที่ยาวที่สุดในร่างกายของคนเราจะมีความยาวประมาณ
  1.3 เมตร คือ จากปลายเท้าถึงกระดูกสันหลัง เซลล์ประสาททำหน้าที่รับความรู้สึกจากอวัยวะรับสัมผัสส่งไป
  สู่สมองเรียกว่า
         เซลล์ประสาทรับความรู้สึก
 เมื่อสมองรับรู้แล้วสั่งงานลงมาทางประสาทอีกเส้นหนึ่ง เรียกว่า
  ประสาทสั่งการ
ไปยังอวัยวะสัมผัสนั้นให้ทำงานตามที่ได้รับคำสั่งจากสมอง ซึ่งเซลล์ประสาทประกอบด้วย
         - หน่วยรับความรู้สึก (
dendrite
) ทำหน้าที่รับความรู้สึก
         - หน่วยส่งความรู้สึก (axon) ทำหน้าที่ส่งความรู้สึก
         1.7 สมอง สมองของคนเรามีน้ำหนักประมาณ 1.3 กิโลกรัม เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของมนุษย์
  สมองทำงานอยู่ตลอดเวลา ไม่เคยหยุดไม่ว่าหลับหรือตื่น ดั้งนั้นสมองจึงต้องใช้พลังงานมากและต้องการ
  สารอาหารอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่สมองต้องการ คือ เลือด ออกซิเจน และน้ำตาลเพื่อไปหล่อเลี้ยง
 ฉะนั้นออกซิเจน
  และสารอาหารต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสมองอย่างมาก
         การทำงานประสานกันของเซลล์สมองเกิดเป็นศูนย์ควบคุมกิจกรรมต่างๆดังนี้
        1) ความคิด ความจำและอารมณ์
        2) การรับฟังเสียง การมองเห็น และการเคลื่อนไหว
        3) การประสานงานของอวัยวะต่างๆ เช่น การนั่ง การนอน และการเดิน เป็นต้น
        4) การหายใจ การย่อยอาหาร อัตราการเต้นของหัวใจ
  
2. การทำงานของระบบประสาท
      
ถ้าปลายนิ้วมือสัมผัสกับน้ำร้อน การทำงานของระบบประสาทจะมีขั้นตอนต่อไปนี้
      - ความร้อนจะไปกระตุ้นหน่วยรับความร้อนใต้ผิวหนังปลายนิ้ว
       - กระแสความรู้สึกร้อนจะถูกส่งไปตามเซลล์ประสาทรับความรู้สึกร้อนไปยังร้อนไปยังสมอง
       - สมองจะรับรู้ว่ามีความรู้ว่ามีความร้อนสัมผัสที่ปลายนิ้วข้างซ้าย
       - ศูนย์ประสาทสมองจะสั่งการลงตามเซลล์ประสาทสั่งการไปตามกล้ามเนื้อที่โคลนแขน
       - กล้ามเนื้อที่รับคำสั่งจะหดตัวงอแขน ทำให้นิ้วหนีจากน้ำร้อน
       ฉะนั้น การทำงานของระบบประสาทก็คือ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นนั่นเอง จากภาพความร้อน
  จากน้ำ เรียกว่า สิ่งเร้า และการหดมือหนีจากน้ำร้อน
เรียกว่า
 การตอบสนอง
 

Home ระบบกล้ามเนื้อ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบโครงกระดูก ระบบสืบพันธุ์ ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบไหลเวียนเลือด ระบบประสาท ปัญหาน่าคิด เอกสารอ้างอิง ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ
ทีม
body k.y.
โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ ติดต่อ. 055-699-366
E-mail. kovitoon@thaimail.com
This site was last updated 09/17/07