สอบหลังเรียน(Post-Test)
 
Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียน(Pre-Test)แนะนำโปรแกรมเริ่มต้นการสร้างงานแต่งข้อความและสีพื้นการใส่รูปภาพการเชื่อมโยงภาพนิ่งเทคนิคการนำเสนอสอบหลังเรียน(Post-Test)

 


 

 

 

 แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

วิธีการทำแบบทดสอบ

  • ตั้งใจอ่านคำถามในแต่ละข้อด้วยความรอบคอบ
  • พิจารณาว่าคำตอบตรงกับข้อใด ให้คลิกที่ วงกลมหน้าตัวเลือก ก ข ค ง
  • เลือกคำตอบได้เพียงครั้งเดียว จะแจ้งผลคะแนนเมื่อทำข้อสอบเสร็จทุกข้อ
  • เมื่อทำแบบทดสอบครบทุกข้อแล้วให้คลิกปุ่มประเมินแบบทดสอบ้
  • ให้นักเรียนบันทึกผลการทำแบบทดสอบและส่งผลการทำข้อสอบที่ครูผู้สอน
     
1. ขั้นตอนใดควรกระทำเป็นอันดับแรก ?
ก.ลงรายละเอียดเนื้อหา
ข.การวางโครงร่าง
ค.การปรับแต่งสไลด์
ง.เตรียมเอกสารประกอบคำบรรยาย

2. หน้าที่ของแถบ Title Bar คือข้อใด ?
ก.แถบของปุ่มแสดงมุมมอง
ข.แถบเครื่องมือที่มีการใช้งานบ่อย
ค.แถบสถานะแสดงข้อความการทำงาน
ง.แถบชื่อหัวเรื่องแสดงชื่อไฟล์ที่กำลังถูกใช้งาน

3. แถบ Menu ต่างจากแถบ Toolbar อย่างไร ?
ก.เป็นแถบที่รวมคำสั่งไว้ทั้งหมด
ข.เป็นแถบที่แสดงคำสั่งที่ใช้บ่อยแทนด้วยปุ่มภาพ
ค.เป็นแถบที่สามารถเปิด และปิดได้ตามต้องการ
ง.ปุ่มเลือกชนิดของเอกสารที่จะสร้างใหม่

4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ?
ก.แถบเครื่องมือไม่ควรเปิด และปิดบ่อย ๆ
ข.ทุกแถบเครื่องมือสามารถที่จะเลือกปิด หรือเปิดได้
ค.แถบเครื่องมือสามารถเปิดพร้อม ๆ กันหลายแถบเครื่องมือได้
ง.การปิดแถบเครื่องมือต้องกระทำก่อนปิดโปรแกรม PowerPoint

5. ลักษณะของการสร้างงานนำเสนอ โดยเลือกใช้ Blank Presentation คือข้อใด ?
ก.แผ่นสไลด์เปล่า
ข.แผ่นสไลด์ที่มีการตกแต่งกราฟิก
ค.แผ่นสไลด์ที่มีหัวข้อ และโครงเนื้อหา
ง.แผ่นสไลด์ที่มีหัวข้อ โครงเนื้อหา และมีการตกแต่งกราฟิก

6. ลักษณะการสร้างงานนำเสนอ โดยเลือกใช้ Templete แบบ Presentation คือข้อใด ?
ก.แผ่นสไลด์เปล่า
ข.แผ่นสไลด์ที่มีการตกแต่งกราฟิก
ค.แผ่นสไลด์ที่มีหัวข้อ และโครงเนื้อหา
ง.แผ่นสไลด์ที่มีหัวข้อ โครงเนื้อหา และมีการตกแต่งกราฟิก

7. ความยาวของการตั้งชื่อ ไฟล์สูงสุดต้องไม่เกินกี่ตัวอักษร ?
ก.8
ข.32
ค.64
ง.256

8. ไฟล์นามสกุลของงานนำเสนอที่สร้างจากโปรแกรม PowerPoint 2003 คือข้อใด
ก.ชื่อไฟล์ .doc
ข.ชื่อไฟล์ .txt
ค.ชื่อไฟล์ .ppt
ง.ชื่อไฟล์ .exe

9. ข้อใดคือลักษณะเด่นของมุมมอง Slide Show Sorter View ?
ก.มุมมองแสดงจำนวนสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอได้
ข.มุมมองที่ใช้ในการปรับแต่งองค์ประกอบต่าง ๆ
ค.มุมมองที่แสดงข้อความเพียงอย่างเดียว
ง.มุมมองที่ใช้แสดงงานนำเสนอให้กับผู้ชม

10. หากต้องการเพิ่มเติม แก้ไขในส่วนเนื้อหา และหัวข้อของสไลด์ ควรกำหนดในส่วนใด ?
ก.Slide Show
ข.Normal View แบบ Outline
ค.Normal View แบบ Slide
ง.Slide Sorter View

11. การจัดเรียงสไลด์ในงานนำเสนอ ควรกำหนดมุมมองเป็นแบบใด ?
ก.Slide Sorter View
ข.Normal View แบบ Outline
ค.Slide Show
ง.Normal View แบบ Slide

12. การตกแต่งข้อความโดยใช้สี สิ่งที่ต้องกระทำเป็นขั้นตอนแรกคือข้อใด ?
ก.กำหนดสีที่จะใช้กับข้อความ
ข.ปรับความเข้มของสีที่จะเลือก
ค.กำหนดพื้นที่ของข้อความ
ง.เลือกข้อความที่ต้องการตกแต่งสี

13. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของภาพกราฟิกแบบ Vector ?
ก.ภาพที่ได้จากการถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอล
ข.ภาพที่ได้จากการสแกนมาจากเครื่องสแกน
ค.ภาพที่เป็นไฟล์ฟอร์แมท .bmp , .cgm , .gif เป็นต้น
ง.ภาพที่เกิดจากการวาดเส้นตรง เส้นโค้ง รูปทรงเรขาคณิต

14. การตกแต่งพื้นหลัง โดยใช้ Presets คือข้อใด ?
ก.ใช้สองสีในการไล่โทนสี
ข.ใช้สีเดียวไล่โทนความเข้มสี
ค.เลือกชื่อชุดสีจากสีที่กำหนดไว้
ง.เลือกลักษณะการไล่โทนสีตามความต้องการ

15. หากต้องการให้พื้นหลังมีลักษณะเป็นลาย "หินอ่อน" ต้องเลือกรูปแบบใด ?
ก.Texture
ข.Picture
ค.Pattern
ง.Gradient

16. คำสั่งเติมลักษณะพิเศษให้กับพื้นหลัง ที่เรียกว่า Gradient คือข้อใด ?
ก.การกำหนดพื้นผิว
ข.การกำหนดลวดลาย
ค.การไล่โทนสี
ง.การใช้ภาพเป็นพื้นหลัง

17. ข้อใดคือประโยชน์ของการสร้างเทคนิคให้กับสไลด์มากที่สุด ?
ก.เพื่อสร้างงานพรีเซนเตชั่นให้ดีและประหยัดเนื้อที่
ข.เพื่อสร้างงานพรีเซนเตชั่นให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอย
ค.เพื่อให้งานพรีเซนเตชั่นมีความเล็กกระทัดรัด
ง.เพื่อให้งานพรีเซนเตชั่นดูน่าสนใจมากขึ้น

18. การใส่เอฟเฟคเปลี่ยนหน้าสไลด์ควรทำในมุมมองใด ?
ก.Slide Sorter View
ข.Normal View
ค.Slide View
ง.Slide Show

19. การกระทำที่ทำให้ผู้บรรยายสามารถจดจำลำดับการบรรยายและควบคุมเนื้อหาได้ เรียกว่า ?
ก.การสร้าง Summary Slide
ข.การสร้างบันทึกย่อ
ค.การกำหนดสถานะของสไลด์
ง.การควบคุมสไลด์

20. Handout Master หมายถึงข้อใดต่อไปนี้ ?
ก.ต้นแบบมุมมอง
ข.ต้นแบบร่างการนำเสนอ
ค.ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย
ง.ต้นแบบหน้าจอการแสดง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:bar_green.gif

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

aniblue02_tiltupdown_next.gifจัดทำโดย ครูนรินทร์รัตน์ ศรีสันดา
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2007 Ms.Narinrat Srisanda. All rights reserved.