แบบทดสอบสังคมศึกษา ชุดที่ 5
                                                                                  แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 5
1. พระรัตนตรัย มีความหมายตรงกับข้อใด
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระราหุล
พระพุทธคุณ พระกรุณาคุณ พระปัญญาคุณ
ออกบวช

2. ศักดิ์ชอบแกล้งสุนัขที่พบอยู่เป็นประจำโดยเอากระป๋องผูกหางแล้วตีกระป๋องให้ สุนัขตกใจ แสดงว่าขาดคุณธรรมในข้อใด
ความขยันหมั่นเพียร
ความเมตตากรุณา
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ความสำรวม

3. ตั้มหลงใหลและติดการเล่นเกมที่ร้านข้างบ้านมาก จนไม่เอาใจใส่ในการเรียน จัดได้ว่าตั้มเป็นคนเช่นไร
เกียจคร้าน
ขยันหมั่นเพียร
มัวเมาขาดสติ
เกะกะระรานผู้อื่น

4. ข้อความใดแสดงว่าเป็นกฎแห่งกรรม
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว
ทำดีแล้วไม่เห็นจะได้ดีสักที
ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน

5. สุดาวรรณช่วยอธิบายการบ้านให้เพื่อนๆ อย่างเต็มใจ แสดงว่ามีคุณธรรมข้อใด
อุเบกขา
มุทิตา
เมตตา
กรุณา

6. สิริลักษณ์ปรนนิบัติรับใช้และเชื่อฟังพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่อยู่เสมอจนเป็นนิสัย เป็นที่ ชื่นชมของผู้พบเห็น แสดงว่ามีคุณธรรมในข้อใด
ไตรสิกขา
พรหมวิหาร 4
เบญจศีล เบญจธรรม
มงคลชีวิต ความกตัญญูกตเวที

7. ชาคริตตั้งใจแน่วแน่ที่จะละเว้นความชั่ว เขาปฏิบัติตามหลักธรรมในข้อใด
อริยสัจ 4
เบญจศีล
เบญจธรรม
ไตรสิกขา

8. สุดารัตน์ฝึกฝนอบรมตนเองให้มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลา จึงคิด พูด และทำงาน โดยไม่ผิดพลาด แสดงว่าเธอได้ปฏิบัติตามหลักธรรมใด
ศีล
สมาธิ
ปัญญา
สมุทัย

9. ข้อใดที่ถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
การทำบุญ
การรักษาศีล
การภาวนา
การให้อภัย

10. เบิร์ด (ธงไชย แมคอินไตย์) เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการเป็นนักร้องยอดนิยม ที่มีผู้นิยมชมชอบสูงที่สุด เขาใช้หลักธรรมในข้อใดจึงประสบความสำเร็จ
สังคหวัตถุ 4
พรหมวิหาร 4
อิทธิบาท 4
อริยสัจ 4

11. “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชจริยวัตรที่ งดงามในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทรงเป็นแบบอย่างแก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดไม่ได้” คำที่ขีดเส้นใต้ตรงกับข้อใด
สนใจใคร่รู้ในสิ่งต่างๆ
รู้จักการดำเนินชีวิต
ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย
ทำงานสำเร็จไม่คั่งค้าง

12. มณีวรรณเป็นหัวหน้างานที่ชอบคนประจบเอาใจ จะให้ความดีความชอบเป็นพิเศษ ส่วนคนที่ไม่ชอบจะถูกละเลย แสดงว่ามีอคติในข้อใด
ลำเอียงเพราะรัก
ลำเอียงเพราะกลัว
ลำเอียงเพราะความโง่เขลา
ลำเอียงเพราะชัง

13. กุลธิดาเป็นคนรักษาคำพูด เป็นที่ชื่นชมยกย่องของผู้ที่รู้จัก ตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตใด
ปญฺ?า โลกสฺมิ ปชฺโชโต
ยถาวาที ตถาการี
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
สจฺเจน กิตฺตํ ปปฺโปติ

14. พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระภิกษุโดยยกชาดกเรื่องใดมาสอนว่า “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร”
สัพพทาฐิชาดก
ทีฆีติโกสลชาดก
มหาอุกกุสชาดก
จูฬเสฎฐิชาดก

15. การกระทำในข้อใดเป็นการเคารพในพระพุทธเจ้า
ตั้งใจศึกษาหาความรู้อย่างมีสติ
ปฏิบัติตามคำสั่งสอน เช่น รักษาศีล ฝึกสมาธิ
ฟังธรรม ใส่บาตร
บูชาด้วยการกราบไหว้ สักการะ สวดมนต์สรรเสริญพระคุณ

16. อาชีพใดเป็นอาชีพที่พระพุทธเจ้าตรัสห้ามไว้
ขายอาหาร
อาชีพตำรวจ
อาชีพครู
ค้าขายมนุษย์

17. พระไตรปิฎก มีหลักธรรมทั้งหมดจำนวนเท่าใด
2,500 พระธรรมขันธ์
4,800 พระธรรมขันธ์
48,000 พระธรรมขันธ์
84,000 พระธรรมขันธ์

18. พระพุทธเจ้าทรงยกอุปมาเรื่อง หากินผิดถิ่นย่อมพินาศ สอนพระภิกษุในเรื่องใด
ไม่ไปในถิ่นที่ไม่ควรไป
ไม่ไปในบ้านเกิดของตน
ไปในที่มีผู้คนมาชุมนุมกัน
ไม่ไปในสถานที่เปลี่ยว

19. คุณธรรมที่ได้จากการศึกษาประวัติพระราธะคือข้อใด
ความขยันหมั่นเพียร
ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ความว่านอนสอนง่าย
ความสามัคคี

20. มนูให้อภัยเพื่อนที่กลั่นแกล้งเขาให้ได้รับบาดเจ็บที่เท้า การกระทำของเขาตรงกับ สุภาษิตใด
คบคนเช่นใดเป็นเช่นนั้น
เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
ทำผิดแล้วควรรับผิด

21. ถ้านักเรียนอาศัยอยู่ในจังหวัดใด สิ่งที่ควรปฏิบัติตนคืออย่างไร
รักและห่วงใยจังหวัดตน
ดำเนินชีวิตตามหลักประชาธิปไตย
พัฒนาจังหวัดอย่างจริงจัง
ตอบแทนบุญคุณของจังหวัด

22. การเป็นพลเมืองดีเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ในฐานะนักเรียนจะปฏิบัติตน อย่างไร
ไม่ลักทรัพย์
ไม่เสพยาเสพติด
ไม่ทะเลาะวิวาทกัน
ถูกทุกข้อ

23. ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
จับโจรผู้ร้าย
บังคับบัญชาราษฎร
ปกครองดูแลราษฎรให้เกิดความสงบสุข
ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบถึงความเป็นไปของจังหวัด

24. ประเทศไทยใช้ระบบการปกครองแบบใด
แบบสังคมนิยม
ระบอบประชาธิปไตย
แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
แบบสมมุติเทพ

25. ข้อใดคือกฎหมายสูงสุดว่าด้วยการปกครองประเทศ
รัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติ
พระราชอำนาจ
พระราชกำหนด

26. กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าชายไทยอายุเท่าใดจะต้องรับราชการทหาร
18 ปีบริบูรณ์
20 ปีบริบูรณ์
21 ปีบริบูรณ์
22 ปีบริบูรณ์

27. ใครปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี
สิรินทร์ไปหาหมอ
อินทราไปออกกำลังกายทุกวัน
มารยาทไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง
นัยนาไปซื้อของที่ตลาด

28. ข้อใดเป็นค่านิยมที่ควรปลูกฝัง
ความมีระเบียบวินัย
การเห็นแก่พวกพ้องเครือญาติ
การเชื่อโชคลางของขลัง
นิยมความหรูหรา ฟุ่มเฟือย

29. ใครปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม
อารีรัตน์ขับรถยนต์ด้วยความระมัดระวัง
ทรงลักษณ์กตัญญูต่อพ่อแม่
พิณทองซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
พงษ์ผกาไม่ทิ้งขยะ สิ่งสกปรกลงพื้นถนน

30. ข้อใดเป็นความหมายของ “สิทธิ”
การปฏิบัติตามหน้าที่สถานภาพที่เป็นอยู่
เป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดขึ้นเพื่อให้มนุษย์ได้รับประโยชน์
บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา
บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

31. ใครปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของจังหวัดที่ตนอาศัยอยู่
พิมพ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนของจังหวัดไปแข่งขันทำอาหาร
พลขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่สวมหมวกกันน็อก
พนามีสถานภาพเป็นเกษตรกร
พลอยมีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

32. คนในภาคอีสานนิยมรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก ถือเป็นหลักฐาน ประเภทใด
จารีต
กฎหมาย
วิถีประชา
ค่านิยม

33. การปฏิบัติตนในข้อใดจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ต่างคนต่างอยู่
ประกอบอาชีพที่ตนชอบ
การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

34. ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ล้วนเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
ภาษา
พระพุทธศาสนา
การแต่งกาย
อาหารคาวหวาน

35. สิริลักษณ์ได้รับคำชมจากผู้ใหญ่เสมอว่ามารยาทดี ไปลา มาไหว้จัดอยู่ใน บรรทัดฐานประเภทใด
จารีต
กฎหมาย
ประเพณี
วิถีประชา

36. พงษ์ทำร้ายณัฐจนได้รับบาดเจ็บด้วยความเข้าใจผิด เป็นการทำผิดบรรทัดฐาน ในข้อใด
ประเพณี
กฎหมาย
วิถีประชา
จารีต

37. สมชาติเรียนจบแล้วอยากจะบวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ถือว่าเขาปฏิบัติ ตามบรรทัดฐานในข้อใด
จารีต
กฎหมาย
วิถีประชา
วิถีชีวิต

38. คนไทยนิยมรับประทานอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว ซึ่งเป็นอาหารจากวัฒนธรรม ของชาติใด
จีน
ลาว
อินเดีย
กัมพูชา

39. เหตุผลในข้อใดจึงเกิดการถ่ายโอนทางวัฒนธรรม
แบบแผนในการดำรงชีวิต
ความจำเป็นต้องติดต่อกับสังคมอื่น
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมไม่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต

40. การถ่ายโอนทางวัฒนธรรมในข้อใดที่มาจากวัฒนธรรมตะวันตก
ภาษา
การก่อสร้าง
การใช้เทคโนโลยีประเภทต่างๆ
การนับถือพระพุทธศาสนา

41. ถ้านักเรียนจะซื้อสินค้าแต่ละอย่าง การคิดถึงสิ่งใดก่อนจึงจะเหมาะสม
ความจำเป็น
ความอยากได้
รายได้
ตามสมัยนิยม

42. พิมพ์พรอยากได้โทรศัพท์มือถือที่ทันสมัยและราคาแพงทั้งที่ไม่จำเป็นเพราะ มีอยู่แล้ว จัดว่าเป็นคนประเภทใด
ฟุ่มเฟือย สิ้นเปลือง
ประหยัด
ทันสมัย
ชอบความหรูหรา

43. ผู้ผลิต ผู้บริโภค พ่อค้าคนกลาง ผู้ใช้แรงงาน ผู้ให้บริการ สัมพันธ์กับข้อใด
ระบบเศรษฐกิจ
หน่วยเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจแบบผสม
เศรษฐกิจแบบบังคับ

44. สิ่งที่คนกำหนดขึ้นมา เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ คืออะไร
ธนาคาร
ธนบัตร
เหรียญ
เงิน

45. ข้อใดเป็นหน้าที่ของเงิน
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
เป็นเครื่องกำหนดราคา
ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
ถูกทุกข้อ

46. หน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับเงิน เช่น ฝากเงิน ถอนเงิน หรือกู้ยืมเงิน คืออะไร
ตลาดหลักทรัพย์
บริษัทเงินทุน
ธนาคาร
บริษัทหลักทรัพย์

47. ระบบสินเชื่อเกิดขึ้นเพราะเหตุผลในข้อใด
การให้บริการกู้เงิน
การค้ำประกันเงินกู้
มนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุด
ให้คำแนะนำกับกลุ่มเกษตรกร

48. สิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่ขาดไม่ได้ คืออะไร
สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น รถยนต์ เครื่องประดับ เสื้อผ้าราคาแพง
ของใช้ในบ้าน เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ วิทยุ เครื่องปรับอากาศ
การซื้อสินค้าต่างๆ ที่ตลาดโดยใช้เงินเชื่อ
ปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค

49. สถาบันการเงินใดมีบทบาทและหน้าที่ในการพิมพ์ธนบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

50. โรงรับจำนำมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
รับฝากและให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิก
ระดมเงินออมจากประชาชน โดยขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
ให้บริการกู้ยืมเงินแก่บุคคลทั่วไป โดยรับจำนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
ให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าแล้วรับจำนอง โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง