ยินดีต้อนรับสู่เวบไซท์

โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง
หมู่ 2 ตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170
 

BANKHAOKLING SCHOOL  PHETCHABURI  BANKHAOKLING SCHOOL  PHETCHABURI  COPY BY KRUTO
โฮม
ผู้บริหาร
คณะกรรมการ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
แหล่งเรียนรู้
ข้อมูลโรงเรียน
โครงการ
กิจกรรม
โครงการ

 

ประวัติโรงเรียนบ้านเขากลิ้ง

         โรงเรียนบ้านเขากลิ้งจัดสร้างโดยประชาชน โดยรวบรวมเงินและแรงงานดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารชั่วคราวหลังคามุงหญ้าคา ไม่มีพื้น ไม่มีฝา มีโต๊ะ เก้าอี้แบบชั่วคราว กระดานดำพร้อมที่จะเล่าเรียนได้เปิดสอนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2510 โดยให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านเขากลิ้ง ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  รับนักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองหงษ์ โรงเรียนบ้านซ่อง และโรงเรียนอื่นๆ รวมนักเรียนที่เข้ามาเรียนจำนวน 64 คน โดยมีนายสวาท ยี่ตันเป็นครูใหญ่

โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2

หมู่ 2 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

กีฬา กรีฑา ศูนย์เครือข่ายแก่งกระจาน

โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย
ชลประทานแก่งกระจาน
บ้านท่าเรือ
บ้านพุเข็ม บ้านตะเคียนงาม
บ้านวังนางนวล
บ้านต้นเกด บ้านแม่คะเมย
บ้านน้ำทรัพย
บ้านหนองหงษ์
ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสุรชาติ พันธุ์ชาติ
ดำรงตำแหน่ง 27 สิงหาคม 2547
วุฒิการศึกษา กศ.ม.
ธุรกิจศึกษา
E-mail panchart@chaiyo.com
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมและประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
3. จัดบรรยากาศในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. ครูได้รับการพัฒนา และรู้จักผู้เรียนทุกคนรวมทั้งจัดการศึกษาวิชาชีพพื้นฐาน
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งวิชาชีพ
6. วัดและประเมินผลตามสภาพจริง และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. บริหารจัดการศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพ
เรียนรู้อย่างมีความสุข
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง
โรงเรียนและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน

เป้าประสงค์ (School Goals)
นักเรียนในความรับผิดชอบได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข

คำขวัญของโรงเรียน
มองกว้าง คิดไกล ใฝ่เรียน เพียรทำดี

วัดเขากลิ้ง ต.แก่งกระจาน
สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนบ้านเขากลิ้ง

สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน-ขาว
โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง ชุมชนบ้านเขากลิ้ง  
ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในแก่งกระจาน
ร่วมสนับสนุนการศึกษา

โฮม | ผู้บริหาร | คณะกรรมการ | ข้อมูลบุคลากร | ข้อมูลนักเรียน | แหล่งเรียนรู้ | ข้อมูลโรงเรียน | โครงการ | กิจกรรม | โครงการ

ผู้ดูแลเวบไซท์ ครูโต e-mail : kruto45@yahoo.com ปรับปรุงครั้งล่าสุด 05/12/50