รายชื่อเว็บไซต์นักเรียนโรงเรียนกันทรวิชัย

ปีการศึกษา 2553

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

 ลำดับที่

 ชื่อ - สกุล ผู้จัดทำ

 ชื่อเว็บไซต์

 1

 นายกฤษดา  กงศรี

 การเลี้ยงปลาดุก

 2

 นายกฤษดา   อ่อนภุธร

 การเลี้ยงโค

 3

 นายไชยา    แสนชัย

 การเลี้ยงปลาสวยงาม

 4

 นายณรงค์ฤทธิ์  ภูพันนา

 จังหวัดมหาสารคาม

 5

 นายภูมิภักดี  ผ่านคุลี 

 การปลูกอ้อย

 6

 นางสาวปนัสยา   จันดาลุย

 การเลี้ยงกบ

 7

 นางสาวจรรยา   ประดิษฐจา

การทำขนมไทย

 8

 นางสาวจารุวรรณ   นวนโสภา

 การเลี้ยงจิ้งหรีัด

 9

 นางสาวจินตนา  อรรคฮาตจันทร์

 การเลี้ยงไก่ไข่

 10

 นางสาวจิราพร  ชนวาปี

 ประวัติพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี

 11

 นางสาวจีรนันท์   บรรณกิจ

 การเลี้ยงเป็ดบ้านดอนหวาย

 12

 นางสาวชัชนิดา   สรรสุพรรณ์

 การเลี้ยงกล้วยไม้

 13

 นางสาวทิพวรรณ  แข็งสง่า

 การปลูกมะลิ

 14

 นางสาวนพมาศ  แก้วภักดี

 เครื่องเบญจรงค์

 15

 นางสาวนฤมล   ภูลายดอก

 ประเพณีบุญบั้งไฟ

 16

 นางสาวนันทนี พฤกษาอารักษ์

 การปลูกกุหลาบ

 17

 นางสาวประทวน  ภูครองจิตร

 การปลูกข้าว

 18

 นางสาวปวีณา   ภูผาลี

 ผ้าไหม

 19

 นางสาวปิยะมาศ   วรบุตร

 การสารกระติบข้าว

 20

 นางสาวพรประไพ  ศรีจำนงค์

 การปลูกองุ่น

 21

 นางสาวพรสุดา  บรรณกิจ

 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน

 22

 นางสาวพิมพิลัย    คำจันทร์

 น้ำตก

 23

 นางสาวพูนทรัพย์  สิมลา

 ผ้าฝ้าย

 24

 นางสาวดลหทัย  ภูผิวผา

 การเลี้ยงกระต่าย

 25

 นางสาวทิพรัตน์  เหล่ามาลา

การเลี้ยงปลานิล

 26

 นางสาวยุพารัตน์   แซ่อึ้ง

 การปลูกมะคาเดเมีย

 27

 นางสาวรสสุคนธ์  แสนพันธ์

 ลอยกระทง

 28

 นางสาววนิดา  เหล่ามาลา

 การเลี้ยงสุนัข

 29

 นางสาวศิริพร   อ่อนนอจันทร์

 การปลูกแตงโม

 30

 นางสาวสุริวรรณ   ภูลายดอก

 อักษรโบราญอีสาน

 31

 นางสาวอรวรรณ  เกงกลาง

 การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

 32

 นางสาวอรอุมา  ตุมอญ

 ฮีตสิบสองคลองสิบสี่

 33

 นางสาววิชุดา  โอฐเปี้ย

 การเพาะเห็ดฟาง

 34

 นางสาวจารวี  บุญสิทธิ์

 การเลี้ยงโคนม

 35

 นางสาววาลิกา   กรุงแสนเมือง

 การเลี้ยงหมู

 36

 นางสาวอภิวรรณ  บูชาธิวงษ์

การปลูกข้าวนาดำ

 37

 นางสาวพิกุล   ไชยบล

การปลูกคะน้า

 38

 นางสาวอรอนงค์  บุญวิชิต

การปลูกมะละกอฮอลแลนด

 39

 นางสาวปิยะภัส  ศรีจำนงค์

 การทอผ้าไหม

 40

 นางสาวมณีรัตน์  แสงทอง

 การปลูกสตรอเบอรี่

 41

 นางสาวรุ่งนภา  พละเดช

 การปลูกผักสวนครัว

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

 ลำดับที่

 ชื่อ - สกุล

 ชื่อเว็บไซต์

 1

 นายนัฐพล  โคตรบรรเทา

 การทำกล้วยทอด

 2

 นายภานุพล   เทพดู่

 การปลูกเห็ดฟาง

 3

 นายณัฐพงษ์    ปะนัดดา

 การทำเค้ก

 4

 นายธวัชชัย   แก้วนิสัย

 การเกษตรอินทรี

 5

 นายปิยะพงษ์   ทองโม้

 การเลี้ยงกระต่าย

 6

 นายทวีสุข    ขาโพธิ์

 การเลี้ยงปลานิล

 7

 นายกิติศักดิ์  ภูดวงจิตร

 การเลี้ยงกบ

 8

 นายชนะชัย  ไชยชนะ

คำขวัญ 76 จังหวัด

 9

 นายบรรจง  เหล่าเคน

 การปลูกทานตะวัน

 10

 นายลิขิต  อุนทุไร

 การปลูกมังคุด

 11

 นายสุริยา  ช่างยันต์

 การปลูกยูคาลิปตัส

 12

 นางสาวกนกพร  กาสีแพง

 ผลไม้ไทย

 13

 นางสาวกัณทิมา   หงษ์ใหญ่

 การเลี้ยงไก่ไข่

 14

 นางสาวจินตนา  ภูอ่อน

 การปลูกสตรอบอรี่

 15

 นางสาวพนิดา  บัวพันธ์

 การทอเสื่อ

 16

 นางสาวเพ็ญประภา  แก้วนิน

 ฝนหลวงกับทรัพยากรแหล่งนำ้ในบรรยากาศ

 17

 นางสาวมณีรัตน์   ไชยภักดี

 การปลูกต้นแ้ก้ว

 18

 นางสาวอรณี   มัชเรศย์

 การทำไอศกรีม

 19

 นางสาวเกษราภรณ์  ทองจันทร์ฮาต

 ไม้ดอกไม้ประดับ

 20

 นางสาวจันทร์วิมล  บุญหว่าน

 การจัดแจกันดอกไม้

 21

 นางสาวเจนจิรา   พิชัยชื่น

 การเลี้ยงสุกร

 22

 นางสาวฉัตรสุดา   ภูกิ่งหิน

 การเลี้ยงโค

 23

 นางสาวนงลักษณ์  ขุนแถลง

 การเลี้ยงสุนัขชิวาวา

 24

 นางสาวภัชราธร  โยธาระ

 การทำเทียนหอม

 25

 นางสาวจิราพร   สารสุข

 การเลี้ยงแมวไทย

 26

 นางสาวประภาศิล   ทองบุตร

 การเลี้ยงปลาทอง

 27

 นางสาวพิมพา  แก่นนาคำ

 การปลูกยางพารา

 28

 นางสาวยุวดี   สุวรรณโคตร

 การเลี้ยงปลาดุก

 29

 นางสาวรัษฎาพร   โสนโชติ

 การเลี้ยงนกแก้ว

 30

 นางสาวศศิธร    หารมาก

 การจัดสวน

 31

 นางสาวศิริลักษณ์    สายเมือง

 การปลูกกุหลาบ

 32

 นางสาวสุนทรี  สุนทรชัย

 การปลูกกล้วยไม้

 33

 นางสาวสุพัตตรา  สุวรรณเพ็ง

 การปลูกองุ่น

 34

 นางสาวอัจฉรา  ดวงจำปา

 การปลูกกุหลาบ

 35

 นางสาวชนิษฐา  โลมปา

 ความรู้เรื่องฝิ่น

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

 ลำดับที่

 ชื่อ - สกุล

 ชื่อเว็บไซต์

 1

 นายจักกฤษณ์  ทองการุณ 

 

 2

นายประวิทย์  คัดทะจันทร์

 การปลูกทับทิม

 3

 นายสุทธิรักษ์  พวดขุนทด

 

 4

นายอิทธิพันธ์ ยอดไสว

 การปลูกฟ้าทะลายโจร

 5

 นายสุรกิจ   พุดลา

 

 6

 นายอนุวัตร  นนท์ตรี

 มะขาม

 7

 นายคมกริช   นรารัตน์

 การปลูกโหระพา

 8

 นายณัฐพงษ์  แสงยศ

 

 9

 นายเกียรติศักดิ์   เหล่าชัย

 มะเกลือ

 10

นายคฑาวุธ  ห้วยเรไร

 การปลูกมะเฟือง

 11

 นายทรงวุฒิ   แสงไชยา

 การปลูกใบบัวบก

 12

นายทศพร  แสนชัย

 สลอด

 13

 นายสุวารัตน์   ภูแล่นกี่

 การปลูกว่านรางจืด

 14

 นางสาวสุกัญญา   อินทา

 การปลูกตะไคร้

 15

 นางสาวณัฐธิดา  ชอบมาก

 มะนาว

 16

 นางสาวเบญจมาศ  จอมคำสิงห์

 การปลูกไพล

 17

 นางสาวรัชกร   เหล่ามาลา

 การปลูกมะกรูด

 18

 นางสาวสุภาวดี   ลาสุวรรณ

 การปลูกกระเจี๊ยบ

 19

 นางสาวจิราวรรณ   งามเสริฐ

 การปลูกหอมแดง

 20

 นางสาวพัชราภรณ์   เทียมอัน

 การปลูกขมิ้นชัน

 21

นางสาวสุภาพร  หงษ์เปร่ง

 การปลูกขิง

 22

 นางสาวหยาดพิรุณ  อาจศัตรู

 การปลูกกระเทียม

 23

 นางสาวจิราภรณ์   แก้ววังวร

 

 24

 นางสาวทิพย์อรุณ  ใจตรง

 

 25

 นางสาวมณียา   อันปัญญา

 

 26

 นางสาววรัญญา   นามพุทธา

 การปลูกมังคุด

 27

นางสาวจินตนา   อ่อนโพธา

 กระชายดำ

28

นางสาวศิริญา  

 พริกไทย

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

 ลำดับที่

 ชื่อ - สกุล

 ชื่อเว็บไซต์

 1

นายทนงศักดิ์  หลงสีดา

 

 2

 นายสุวรรณชัย   ปานโฉม

 

 3

นายสุวัฒน์  มีลา

 

 4

 นายอาทิตย์  แสงขันธ์

 

 5

 นายอานนท์   ประหยัดสิน

 

 6

 นายคารม   ทะวะชารี

 

 7

 นายพงศ์ศิริ    คำภะวา

 การปลูกกุหลาบ

 8

 นายสมัคร  ขันแก้ว

 

 9

 นายอนุวัฒน์   โตพิทักษ์

 ดอกทานตะวัน

 10

นายอภิวัฒน์ มุสิกะชัย

 ดอกคาร์เนชั่น

11

นายวีรชน  วิถาน

 การปลูกดอกรักแรกพบ

 12

 นายอนันต์   จันทริมา

 การปลูกจำปี

 13

 นายชาญชัย  ทองคำ

 

 14

 นายชัยณรงค์  ทิพย์ลม

 

 15

 นายณรงค์ฤทธิ์ ภูผิวผา

 

 16

นายณัฐวุฒิ  จอมคำสิงห์

 

 17

นางสาวจารุวรรณ   กุดสมบัติ

 การเลี้ยงกล้วยไม้

 18

 นางสาวแพทรีญา  สุวรรณศรี

 การปลูกผกากรอง

 19

 นางสาวอริยา  พิมโสม

 การปลูกดอกลินลี่

 20

 นางสาวพรพิมล   ภักไธสงค์

 

 21

 นางสาวน้ำทิพย์   สีหนาท

 การปลูกลีลาวดี

 22

 นางสาวน้ำฝน เรืองมั่น

 การปลูกเฟื่องฟ้า

 23

 นางสาวสมพร   เพียชำนิ

 การปลูกชบา

 24

 นางสาวรัตติยา    เรืองศรีมั่น

 

 

นางสาววิไลวรรณ  ไชยสมคุณ

การปลูกทิวลิป

 25

 นางสาวอภิญญา  โจมเสนาะ

 การปลูกดาวเรือง

 26

 นางสาวศิริพร  แข็งฤทธิ์

 การปลูกชวนชม

 28

 นางสาวนันทนา บุญแสง

 การปลูกดออกซ่อนกลิ่น

 29

 นางสาวเกษสุดา  ลาวัลย์

 Tom & Dy รักแท้หรือแฟชั่น

 กลับ