มุมซ้ายบน บนกลาง มุมบนขวา
ซ้าย head ขวา
มุมล่างซ้าย ล่าง มุมล่างขวา
ซ้าย ก ขวา
มุมซ้ายบน บนกลาง มุมบนขวา
ซ้าย
ผอ.สพท.นศ.2
ผอ
แถบ
รอง ผอ.สพท.นศ.2

แถบ

 

ทิศทางองค์กร

q
q
q
q
q

กลุ่ม/หน่วย/ศูนย

1 อำนวยการ
1 บริหารงานบุคคล
1 นโยบายและแผน
1 ส่ง่เสริมการจัดการศึกษา
1 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
1 ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
1 หน่ยตรวจสอบภายใน
1 งานประชาสัมพันธ
 
ทำเนียบคณะกรรมการ
ตา
ตา
นโยบาย

ลำดับผู้เข้าชม 

 
 

GIS On Web

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครฯ

โรงเรียน

กีฬาจังหวัด "นครเกมส์"

andrew

 

ป

แม่
มะลิขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมะลิ

สำนักงานเขตพื้นที่นครศรีธรรมราช เขต2 ขอเชิญร่วมจองบูชาองค์ท้าวจัตุคาม รามเทพ
 
พลังจักรวาลบันดาลทรัพย์

ประชาสัมพันธ์


ผอ

ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน
 ผอ.ทวีป ปรีชา ผอ.สพท.นศ.2

 ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
 "คนดี ศรีเมืองนคร"
 
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเข้ารับมอบโล่รางวัล ณ อาคารไทยบุรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 นครศรีธรรมราช
 เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา

 

เ
ระบบรับส่งหนังสือราชการออนไลน์ สพท.นศ.2
เ

         " คู่มือการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย"    หนังสือดังกล่าวได้มีพร้อมให้อับโหลดในระบบงานรับ-ส่งหนังสือราชการออนไลน์    แล้ว หากโรงเรียนที่ไม่มี   ๊Username, Password ให้ติดต่อ Web Master ด่วน ...
(รายละเอียด)

new     ส่งแผนปฏิบัติงานคำสั่งเรื่องการจัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษาชุดปฏิบัติการในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ิครั้งที่ 36 (รายละเอียด1 2)


        แจ้งประธานศูนย์ทุกเครื่อข่าย
กำหนดการประชุมโครงการส่งเสริมคุณธรรม สมานฉันท์ บ้าน วัด โรงเรียน..
(รายละเอียด 1 2)

                                           


                                              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฐาน
                                ขอเชิญ ครู นักเรียน ประชาชนผู้สนใจ  รับชมการถ่ายทอดสด
                                เรื่อง " รัฐธรรมนูญกับการศึกษา "ทางช่อง 11 เวลา 10.00-12.00 น.
                                วันท ี่16 ส.ค. 50   หากมีประเด็นหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและรัฐธรรมนูญ
                                ขอให้ส่งประเด็นหรือคำถามมาได้ที่นี่ [ ส่งประเด็น

 


+++ รับสมัครอาสาสมัคร
!!! ฟรี !!! +++
 คลิกดูรายชื่อที่นี่
  ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพท.นครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวก ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับสถานศึกษาในสังกัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากในการพัฒนาโปรแกรมที่ดี จะต้องมีการทดสอบการใช้งานโปรแกรมเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนจะใช้งานจริง เพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด

ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพท.นครศรีธรรมราช เขต 2 จึงขอรับอาสาสมัคร ซึ่งเป็นข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวนหนึ่งเพื่อร่วมกันทดสอบโปรแกรมในระยะทดสอบ โดยได้กำหนดเงื่อนไขของอาสาสมัคร
ดังนี้ คลิกที่น

ทั้งนี้ หากผู้ดูแลระบบ ตรวจพบว่า มีการแจ้งข้อมูลผิดพลาดในข้อใดข้อหนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้เข้าใช้งานระบบ รับสมัครจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 นี้
โดย...ผู้ดูแลระบบ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2550

น

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 

  *** ข่าวการศึกษา ***
 

แถ


ka

la

e


 
etv
 
:: OBEC Services ::
  การขอพื้นที่ฝาก เว็บ

  การขออีเมล์  OBEC

  กกก ารขอเว็บบอร์ด

  การอัพโหลดเว็บ
  แก้ไขปัญหา moenet
   เพิ่มลิงค์เว็บ โรงเรียน
  โหลดโลโก้ สพฐ.
  ที่อยู่ สพท.
  รายชื่อโรงเรียน
:: Database Website ::
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
กลุ่มสารสนเทศ สนผ.
Data On Web
ศูนย์ปฎิบัติการ  GPA
ฐานข้อมูลครู ICT
ค้นหาเว็บไซต์ ร.ร.
 

หัถกรรม

หัถกรรม

อาลัย

โครงการ

เว็บ

 
 
 
Web Master : Information Communication and Technology Center |  ICTNST 2  Office 2007

e-mail : name.boon1@hotmail.com , jew_y@hotmail.com  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

 

ขวา
มุมล่างซ้าย ล่าง มุมล่างขวา