ธรรมชาติและพลังของภาษา
ภาษาเป็นเตรื่องมือที่ใช้ในกาาสื่อสารของมนุษย์ เพื่อถ่ายทดความรู้ ความเชื่อ ตลอดจนวัฒนธรรม จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของภาษา ความหมายของภาษา หน่วยเสียงในภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา จะช่วยให้ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ชัดเจนถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หน้าแรก ความหมาย ประเภท ลักษณะทั่วไป สรุป ผู้จัดทำ