ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปิด - เปิด เสียง

การปฏิบัติบนทางสายกลาง แห่งความพอเพียงประกอบ มี ๓ คุณลักษณะ ดังนี้ี้
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น

- การผลิตและการบริโภค ที่อยู่ในระดับพอประมาณ
- ไม่รับประทานอาหารจนอิ่มเกินไป ตักข้าวพอกินอิ่ม
- ใช้สมุดให้ครบทุกหน้า ยางลบ ดินสอใช้ให้หมดจึงทิ้ง
- จ่ายเงินซื้อของเฉพาะที่จำเป็น และรู้จักแบ่งเก็บออม

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ

- ผลิตมากจำหน่ายไม่หมดก็ขาดทุน
- รับประทานอาหารมากทำให้เป็นโรคอ้วน และอาหารก็มาจากพืชและสัตว์
- สมุด ดินสอ ทำจากพืชถ้าใช้มากก็ต้องตัดต้นไม้มาก
- การรู้จักออมจะทำให้มีเงินใช้ในวันข้างหน้า ฯลฯ

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

ภายใต้เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ

เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ อย่างรอบด้าน
ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร มีวินัย ความกตัญูญู ความสามััคคี การรู้จักแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
ค้นหาเพิ่่มเติม
โดยพิมพ์ชื่อคลิกค้นหา