สมาคมอาเซียน ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเชีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศบรูไน ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศพม่านายฉลาด  อินธิศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนฮ่องฮีวิทย

ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน


นายฉลาด  อินธิศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายวิบูลย์  ภูกันดาน
ครู คศ.๓ สาขาศิลปะ
งานบุคลากร


นายมนัส โพธิ์ศรีวังชัย
ครู คศ.๓ สาขาแนะแนว
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


นายทรงศิลป์ ภูกาสอน
ครู คศ.๓ สาขาสังคมศึกษา
งานทะเบียนนักเรียน


นางนวรัตน์  ปะวะเสนัง
ครู คศ.๓ สาขาปฐมวัย
งานอาหารเสริม(นม)


นางอินตา  ภูผิวเดือน
ครู คศ.๓ สาขาภาษาไทย
งานอาหารกลางวัน


นางกาญจนา  ภูสะทด
ครู คศ.๓ สาขางานบ้าน
งานอนามัยโรงเรียน


นางชยาภา  ภูปา
ครู คศ.๓ สาขาวิทยาศาสตร์
งานวิชาการ


นางสาววันทนีย์  ภูต้องใจ
ครู คศ.๓ สาขาวิทยาศาสตร์
หัวหน้างานวิชาการ


นายมาโนชย์  จันทร์ศิริ
ครู คศ.๓ สาขาคณิตศาสตร์
งานกิจการนักเรียน


นายชำนาญ ชาภูคำ
ครู คศ.๓ บรรณนารักษ์
งานพัสดุและสินทรัพย์

ประวัติครูบัง
นายอภิรักษ์ ชารีรักษ์
ครู คศ.๓ วิทยาศาสตร์
งานวิชาการ/งานด้านICT


นายบุญช่วย กุญชะโมรินทร์
ครู คศ.๓ สาขาวิทยาศาสตร์
งานวิชาการ/งานICTโรงเรียน


นายเฉลิมพล  ภูแล่นกี่
ครู คศ.๓ สาขาสุขศึกษา
หัวหน้างานการเงินและสินทรัพย์


นางนุชนาถ  ภูกองชนะ
ครู คศ.๓ สาขาภาษาไทย
งานวิชาการ


นางศรีสมพร จันทะเลิศ
ครู คศ.๓ สาขางานเกษตร
งานวิชาการ/งานด้านICT


นางมนฤดี  พลเยี่ยม
ครู คศ.๒
งานธุรการโรงเรียน


นางรุ่งฤดี  เบ้ามงคล
ครู คศ.๒
งานพัสดุและสินทรัพย์


นางปณิตา  ภูงามทอง
ครู คศ.๑
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน


คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา  ปีการศึกษา 2554


นางสาววจีพร  ภูดวงจิตร
ประธานสภานักเรียน

นางสาวฐิติมา  วงคำจันทร์
รองประธานฯ คนที่ 1
  

นายนฤชน พลตื้อ
รองประธานฯคนที่ 2
  


 

 

 
คณะกรรมการสภานักเรียน


เด็กชายณัฐพล  ดวงจันดี
ฝ่ายวิชาการ

นายธนวัฒน์  จันทะไพร
ฝ่ายกิจกรรม

เด็กหญิงขนิษฐา  บุญโยทก
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงปนัดดา  ราชวงศ์
ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม

เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภูกัน
ฝ่ายปฏิคม

เด็กหญิงขนิษฐา  โตมากรักษา
เหรัญญิก

นางสาวสุมนธิญา  กองศิริ
เลขานุการสภา

เด็กหญิงนิตยา  บุบผาโชติ
ผู้ช้วยเลขานุการฯ

นายเฉลิมเกียรติ ทัศนภักดิ์
กรรมการ ม.3

เด็กชายธนากร  สุรินทร์
กรรมการ ม.2

เด็กหญิงลลิตา  ภูลายดอก
กรรมการ ม.1

เด็กหญิงฐานิตตา แป้นพงษ์
กรรมการ ป. 6

เด็กชายวรวุทธ  ภูกัน
กรรมการ ป.5

เด็กหญิงจันจิราภรณ์  บุระพันธ์
กรรมการ ป.4/1

เด็กชายเฉลิมชัย  ภูดวงจิตร
กรรมการ ป.4/2

เด็กหญิงกชกร  ชนะกาญจน์
กรรมการ ป.3
 

เด็กหญิงฐิตินันท์  จ่าภา
กรรมการ ป.2

เด็กชายคุณานนท์ พลศรี
กรรมการ ป.1


 

ครูที่ปรึกษา

คุณครูมนัส  โพธิ์ศรีวังชัย
ครูที่ปรึกษา

คุณครูอภิรักษ์  ชารีรักษ์
ครูที่ปรึกษา

คุณครูชำนาญ  ชาภูคำ
ครูที่ปรึกษา

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มนับวันที่  26  กรกฎาคม  2549
อุณภูมิในวันนี้
Click for Bangkok, Thailand Forecast
 
 
 
 
 
 


กลับหน้าหลัก

 

 

พัฒนาโดย ครูอภิรักษ์   ชารีรักษ์ : งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา อำเภอยางตลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
โทร.084-7990129 :E- Mail: krubang@hotmail.com : http://school.obec.go.th/siewthai( ไม่สงวนสิทธิ์)