ผลการแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๐ ที่จังหวัดอุดรธานี  โรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ๕ กิจกรรม
เกียรติบัตรอยู่ระหว่างรอรับจาก สพป.กส.๒
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การจัดค่ายพักแรม)ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง   นักเรียนคนเก่ง  ประกอบด้วย
นายศรรักษ์  พิณพงษ์  นายจักรพันธ์  ชิณวงศ์
นายสถาพร สิงห์แก้ว เด็กชายนฤชน พลตื้อ
เด็กชายฐาปนา ชินบุตร เด็กชายธนวัฒน์ จันทะไพ
เด็กชายณัฐพล ดวงจันดี และเด็กชายวิชาญ พิมพ์จำปา
กำลังศึกษาชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ ี่๑ - ๓  ครูผู้สอน  คือ คุณครูบุญช่วย  กุญชะโมรินทร์ คุณครูเฉลิมพล  ภูแล่นกี่ และคุณครูชำนาญ  ชาภูคำ
เกียรติบัตรอยู่ระหว่างรอรับจาก สพป.กส.๒
กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  นักเรียนคนเก่ง คือ เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณอำไพ และเด็กหญิงวโรชา  ภูสิงห์ นักเรียนชั้นประถมฯ ปีที่ ๖ ครูผู้สอน คือ คุณครศรีสมพร  จันทะเลิศ และคุณครูอภิรักษ์  ชารีรักษ์
กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  นักเรียนคนเก่ง คือ นางสาวสุจินทรา  หาประโคน  เด็กหญิงวจีพร  ภูดวงจิตร และเด็กหญิงสุมนธิยา  พิณพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมฯ ปีที่ ๒-๓ ครูผู้สอน คือ คุณครศรีสมพร  จันทะเลิศ คุณครวันทนีย์  ภูต้องใจ และคุณครูปณิตา  ภูงามทอง
เกียรติบัตรอยู่ระหว่างรอรับจาก สพป.กส.๒
กิจกรรมภาพปะติด  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  นักเรียนคนเก่ง คือ
นายปริญญา  ภูลายดอกและนายอนุวัฒน์  บุบผาโชติ นักเรียนชั้นมัธยมฯ ปีที่ ๓
ครูผู้สอน คือ คุณครูวิบูลย์  ภูกันดาน และคุณครูมนัส  โพธิ์ศรีวังชัย
เกียรติบัตรอยู่ระหว่างรอรับจาก สพป.กส.๒
กิจกรรมวาดภาพระบายสี   ได้เหรียญทองแดง นักเรียนคนเก่ง คือ นา'งสาวอาธาริน  สอนชา  นักเรียนชั้นมัธยมฯ ปีที่ ๓
ครูผู้สอน คือ คุณครูวิบูลย์  ภูกันดาน และคุณครูทรงศิลป์  ภูกาสอน
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ นักเรียนฮ่องฮีวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับกลุ่มโรงเรียน จำนวน ๑๓  กิจกรรม ชนะเลิศเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๕  กิจกรรม และจะเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๕๓ ที่จังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านผอ. สมเกียรติ  ภูกิ่งหินและคณะครูคุณภาพ
ของโรงเรียนฮ่องฮีทุกท่าน
- ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมภาพปะติด ระดับกลุ่มโรงเรียน  ระดับเขตพื้นที่ฯ งาน มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๐ ที่จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ ๒๔ -๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๓
นักเรียนคนเก่ง คือ นายปริญญา  ภูลายดอกและนายอนุวัฒน์  บุบผาโชติ นักเรียนชั้นมัธยมฯ ปีที่ ๓
- ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับกลุ่มโรงเรียน  ระดับเขตพื้นที่ฯ งาน มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๐ ที่จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ ๒๔ -๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๓ นักเรียนคนเก่ง คือ นา'งสาวอาธาริน  สอนชา  นักเรียนชั้นมัธยมฯ ปีที่ ๓
- ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับกลุ่มโรงเรียน  ระดับเขตพื้นที่ฯงานมหกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๐ ที่จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ ๒๔ -๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๓ นักเรียนคนเก่ง คือ เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณอำไพ และเด็กหญิงวโรชา  ภูสิงห์ นักเรียนชั้นประถมฯ ปีที่ ๖(ดาวน์โหลดเกม)
- ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ ร ะดับกลุ่มโรงเรียน  ระดับเขตพื้นที่ฯ งาน มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๐ ที่จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ ๒๔ -๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๓นักเรียนคนเก่ง คือ นางสาวสุจินทรา  หาประโคน  เด็กหญิงวจีพร  ภูดวงจิตร และเด็กหญิงสุมนธิยา  พิณพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมฯ ปีที่ ๒-๓
- ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การจัดค่ายพักแรม) ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ งาน มหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๐ ที่จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ ๒๔ -๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๓ นายศรรักษ์  พิณพงษ์  นายจักรพันธ์  ชิณวงศ์
นายสถาพร สิงห์แก้ว เด็กชายนฤชน พลตื้อ
เด็กชายฐาปนา ชินบุตร เด็กชายธนวัฒน์ จันทะไพ
เด็กชายณัฐพล ดวงจันดี และเด็กชายวิชาญ พิมพ์จำปา
กำลังศึกษาชั้น  มัธยมศึกษาปีท่ ี่๑ - ๓
- ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาประเภทฟุตซอล ระดับอายุไม่เกิน  ๑๕ ปี ระดับกลุ่มโรงเรียน และเป็นตังแทนศูนย์เครือข่าย เข้าแข่งขันใน ระดับเขตพื้นที่ฯ งาน มหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ๒๕๕๓ ผู้ฝึสอนคือ คุณครูเฉลิมพล  ภูแล่นกี่และคณะ