ทัศนียภาพเมืองพัทยา

Miss  Alcazar 1999

อนุเสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรฯ

ก่อนศึกษาสาระความรู้  ควรทดสอบก่อนศึกษา  จดคะแนนรวมไว้ด้วย   
รูปแบบการปกครอง เมืองพัทยา

            ในปี พ.ศ. 2521  มีการเสนอร่าง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ขึ้น  มีจุดประสงค์นำรูปแบบ เทศบาลในสหรัฐอเมริกามาทดลองใช้  คือรูปแบบการจัดการเทศบาล  (City  Manager) หรือที่เรียกว่า  Council  and  manager  Form   โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหาร เป็นนักบริหารมืออาชีพ   ที่มาจากการ ว่าจ้าง ตามสัญญาของสภาท้องถิ่น
  
            ผลของการประกาศใช้   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ. 2521 ยกเลิก สุขาภิบาลนาเกลือ  เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเรียกว่า "เมืองพัทยา " มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ตั้งอยุ่ในท้องที่ อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  โดยมีพื้นที่คลุม 4 ตำบล คือ  นาเกลือ  หนองปรือ   หนองปลาไหล  ห้วยใหญ่ และเกาะต่าง ๆ  ได้แก่ เกาะล้าน  เกาะครก  เกาะสาก  รวมพื้นที่ทั้งสิ้น  208.1  ตารางกิโลเมตร  (พื้นที่บนบกมีเพียง 22.2 ตารางกิโลเมตร)  มีประชากรในปีที่จัดตั้งประมาณ 29,000 คน

          (เมื่อปี พ.ศ. 2542  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  กำหนดให้ฝ่ายบริหารเมืองพัทยามาจากการเลือกตั้งของราษฎรท้องถิ่น  ดังนั้นเมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 จึงเป็นครั้งแรกของราษฎรเมืองพัทยาเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร)

โครงสร้างเมืองพัทยา
                เดิมการบริหารการปกครองเมืองพัทยาประกอบด้วย 2 ฝ่ายคือ  สภาเมืองพัทยา และฝ่ายบริหารคือปลัดเมืองพัทยาที่มาจากการว่าจ้าง    นายกเมืองพัทยาทำหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบกิจการเมืองพัทยา และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้าง  โดยมีปลัดเมืองพัทยามีอำนาจหน้าที่รองมาจากนากยกเมืองพัทยา
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 เป็นครั้งแรกของราษฎรเมืองพัทยาเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยตรง เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเมืองพัทยา  และฝ่ายบริหารที่มาจากการว่าจ้าง ถูกยกเลิกไป)