เกณฑ์ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2

การประเมิน
ระดับการประเมิน(คะแนน)
9-10
7-8
5-6
0-4


การอ่าน
อ่านได้ถูกต้องชัดเจนคล่องแคล่วสามารถจับประเด็นได้ตั้งแต่
่ร้อยละ80-100และตีความได้อธิบายเกี่ยวกับข้อความ
เนื้อเรื่องที่อ่านได้ ถูกต้อง
อ่านได้ถูกต้องครบถ้วนผิดบ้าง
เล็กน้อยจับใจความสำคัญได้
ร้อยละ70-79อธิบายเกี่ยวกับ
ข้อความเนื้อเรื่องที่อ่านได้
ถูกต้องร้อยละ70-79

อ่านได้ไม่คล่องแคล่วออกเสียงควบกล้ำจับประเด็นสำคัญได้ร้อยละ 50-69 อธิบายเกี่ยวกับข้อความเนื้อหาที่อ่านได้ถูกต้องร้อยละ 50-69

อ่านไม่ถูกต้อง ไม่คล่องแคล่ว ตะกุกตะกักจับประเด็นสำคัญได้ น้อยกว่า ร้อยละ 50 อธิบายเกี่ยวกับข้อความเนื้อหาที่อ่านไม่ได้


การคิด
วิเคราะห์
อธิบายเหตุผลขององค์ความรู้ที่มีในเนื้อเรื่องที่อ่าน
ได้ถูกต้องร้อยละ80- 100สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ ได้กับความรู้อื่นได้ เสนอแนวคิดและวิธีการที่แปลกใหม่จำแนก องค์ความรู้ได้ถูกต้องสามารถสรุปผลและมีข้อเสนอ
แนะจาก เนื้อหาสาระที่ อ่านได้

อธิบายเหตุผลขององค์ความรู้ที่มีในเนื้อเรื่องที่อ่าน
ได้ถูกต้องร้อยละ70-79สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่
ได้กับความรู้อื่นได้บางส่วนเสนอแนวคิดและวิธีการ
ไม่แปลกใหม่จำแนกความรู้ได้ถูกต้องสามารถบอก
ประโยชน์และสามารถสรุปผล

อธิบายเหตุผลขององค์ความรู้ที่มี
ในเนื้อเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง
ร้อยละ 50-69 สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้กับ
องค์ความรู้ที่ได้กับความรู้อื่นได้เล็กน้อยเสนอแนวคิด
และวิธีการที่ไม่เปลี่ยนแปลกใหม่จำแนกความรู้ ได้บางส่วนสามารถบอกประโยชน์และสามารถสรุปผล
อธิบายเหตุผลขององค์ความรู้ที่มีในเนื้อเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องตํ่า กว่า50ไม่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้กับความรู้อื่น ไม่สามารถเสนอแนวคิดและวิธีการที่แปลกใหม่จำแนก
ความรู้ได้บางส่วนไม่สามารถสรุปเนื้อหาสาระที่อ่านได้

การเขียน
เขียนเรียงลำดับข้อความถูกต้องถูกไวยกรณ์
คลอบคลุมเนื้อหาสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
สื่อความหมายตรงประเด็นที่ข้อเสนอแนะที่มีเหตุผล
เขียนเรียงข้อความถูกต้องถูก
ไวยกรณ์เขียนผิด 2-5 แห่ง
ครอบคลุมเนื้อหาสื่อความตรงประเด็นขยายความอธิบาย
กว้างขวางมีข้อเสนอเล็กน้อย
เขียนเรียงลำดับข้อความถูกต้อง เขียนผิด 6-10 แห่ง มีความหลากหลายในการใช้คำมากขึ้นเนื้อหาอยู่ในขอบเขต
จำกัด สื่อความหมายได้
เขียนตามแบบที่กำหนดกรอกข้อความ สั้นๆในแบบต่างๆได้

 


แนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสารกลุ่มจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ

ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่
การมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ที่มีสิทธิเข้าเรียนได้ตามประกาศของโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองต้องเตรียมเอกสารดังนี้

1. ใบ ป.05 หรือ ปพ.1 ซึ้งแสดงว่าจบชั้น ป.6 หรือใบ รบ.1-ต หรือ ปพ.1ซึ่งแสดงว่าจบชั้นม.3 ให้ถ่ายเอกสารไปแสดงพร้อมกับใบจริงทางโรงเรียนจะเก็บไว้เฉพาะใบที่ถ่ายเอกสารจะคืนใบจริงให้นักเรียน

2. ให้ถ่ายเอกสารทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ชื่อนักเรียน ชื่อ-สกุลของบิดาและมารดา พร้อมทั้งนำตัวจริงไปแสดงด้วย โรงเรียนจะเก็บไว้เฉพาะใบที่ใบที่ถ่ายเอกสาร ในกรณีที่นักเรียนไปขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านจากสำนักงานทะเบียนราษฎร์ให้คัดชื่อ-ชื่อสกุล ของบิดาและมารดามาด้วย

3. หลักฐานในข้อ1 และ ข้อ2 จะต้องตรงกันมิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่รับการมอบตัว

4. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลของนักเรียนหรือบิดามารดา แต่ในใบ ป.05,ปพ.1 หรือใบ รบ.1-ต, ปพ.1 ยังไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้องจะต้องนำใบสำคัญการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุลพร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสารไป
แสดง ในวันมอบตัวด้วย เมื่อเปิดเทอมให้นักเรียนไปยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลที่ฝ่ายทะเบียนของ
โรงเรียนอืกครั้งหนึ่ง

5. นักเรียนทุกคนจะต้องส่งรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว แต่งเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2
หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใสแว่นดำ ทรงผมสั้นตามระเบียบโรงเรียน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมทั้งเขียน
ชื่อ-ชื่อสกุล ชั้น หลังรูปให้ชัดเจน ไปมอบให้ศูนย์วิทยบริการและครูที่ปรึกษาภายในเดือนแรกของภาคเรียน
แรกคนละ 1 รูป เพื่อทำบัตรยืมหนังสือ และบันทึกประวัติของนักเรียน

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลังจากเข้าเรียนแล้ว

1. การขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ในกรณี วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียน
ไม่ตรงกับความจริง นักเรียนจะต้องไปขอยื่นคำร้องที่งานทะเบียนพร้อมทั้งเอกสาร เพื่อประกอบการ
พิจารณาดังนี้
- สูติบัตรจริง
- ใบสำเนาทะเบียนบ้านทั้งครอบครัว
- บัตรประจำตัว(ถ้ามี)
- ทะเบียนทหาร(ถ้ามี) สด.9

2. การเปลี่ยนชื่อ-สกุลของตนเองหรือบิดา มารดา ให้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่งานทะเบียน
ของโรงเรียนพร้อมเอกสาร ต่าง ๆ ดังนี้

2.1 การเปลี่ยนชื่อ ใช้สำเนาทะเบียน และใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ่ายเอกสารทั้งหมด)
2.2 การเปลี่ยนนามสกุลช้สำเนาทะเบียนบ้า และใบสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (ถ่ายเอกสารทั้งหมด)
2.3 การใช้นามสกุลร่วมกับผู้อื่น ใช้สำเนาทะเบียน เอกสารที่ขอเปลี่ยน (แก้ได้เฉพาะรายเท่านั้น)

3. สำหรับบุคคลที่จดสกุลใหม่ ถ้าบิดา มารดา จดทะเบียนสมรสให้บิดายื่นคำร้องคนเดียวสามารถ
จะเปลี่ยนได้ทั้งหมด เพราะกฏหมายได้รับรองไว้แล้ว ใช้สำเนาทะเบียนบ้านใบสำคัญการจดสกุลใหม่
และใบทะเบียนสมรส

4. การเปลี่ยนนามสกุลกรณี หย่า หรือ จดทะเบียนสมรสใหม่จะต้องยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน โดยใช้ทะเบียนสมรสหรือเอกสารการหย่ายื่นประกอบการพิจารณา

5. การเปลี่ยนยศ ให้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงพร้อมคำสั่งแต่งตั้งประกอบการพิจารณา
(การเปลี่ยนแปลงใด ๆจะต้องให้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือนธันวาคม ของภาคเรียนที่ 2 เท่านั้น)

หน้าแรก