ดาวน์โหลดข้อสอบ
(โครงการยกระดบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่
รายวิชา
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
หมายเหตุ
1
ภาษาไทย
-
-
-
2
คณิตศาสตร์
-
-
-
3
วิทยาศาสตร์
-
-
-
4
สังคมศึกษา
-
-
-
5
สุข-พลศึกษา
-
-
-
-
6
ศิลปะ
-
-
-
-
7
การงานอาชีพฯ
-
-
-
-
8
ภาษาอังกฤษ
-
-
-

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่
รายวิชา
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
หมายเหตุ
1
ภาษาไทย
2
คณิตศาสตร์
3
วิทยาศาสตร์
4
สังคมศึกษา
5
สุข-พลศึกษา
-
-
6
ศิลปะ
-
-
7
การงานอาชีพฯ
-
-
8
ภาษาอังกฤษ


ข้อสอบ GAT PAT ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่
ข้อสอบ
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
หมายเหตุ
ครั้งที่
1-52
2-52
3-52
1-53
2-53
3-53
1-54
2-54
3-54
1
GAT
2
PAT1
3
PAT2์
4
PAT3
5
PAT4
6
PAT5
7
PAT6
8
PAT7.1
 
PAT7.2
 
PAT7.3
 
PAT7.4
 
PAT7.5
 
PAT7.6

GAT     = ความถนัดทั่วไป
PAT 1  =   ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 2   =  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT 3   =  ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT 4   =  ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT 5   =  ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT 6   =  ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
PAT 7.1   =  ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
PAT 7.2   =   ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
PAT 7.3   =   ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
PAT 7.4   =   ความถนัดทางภาษาจีน
PAT 7.5   =   ความถนัดทางภาษาอาหรับ
PAT 7.6   =   ความถนัดทางภาษาบาลี


หมายเหตุ :
- พบข้อผิดพลาด หรือ แจ้งข้อสอบเพิ่มเติม ที่ www.facebook.com/chotipattara

หน้าหลักเว็บไซต์