วิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณฺตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย .........นางเทวา ตั้งวานิชกพงษ์
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

บทคัดย่อ

การดำเนินงานครั้งนี้ เป็นการพัฒนาการคิดพื้นฐานโดยใช้เทคนิคคำถาม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณฺตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานโดยใช้เทคนิคคำถาม สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานโดยใช้เทคนิคคำถาม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 80/80
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 จำนวน 21 คน
เป้าหมายการดำเนินงาน คือ นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป และสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน
( การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยง การวิเคราะห์) โดยใช้เทคนิคคำถาม ให้มีประสิทธิภาพและระสิทธิผล 80/80
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะการคิดพื้นฐาน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ผลการดำเนินงาน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิดพื้นฐาน ( การเปรียบเทียบ การเชื่อมโยง การวิเคราะห์ ) ดดยใช้เทคนิคคำถาม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าประสิทธิภาพและประสิทธิผล 75.50/82.14 ซึ่งตำกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ เท่ากับ 0.44 มีความหมายว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 44
ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ นักเรียนร้อยละ 47.62 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 70 % ขึ้นไป ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ของโรงเรียนที่ตั้งไว้