การดำเนินงาน " ลูกทุ่งรีไซเคิล"

การประดิษฐ์ชุดจากขยะ / เศษวัสดุเหลือใช้

เตรียมการฝึกซ้อม

ชุดที่ได้จากการประดิษฐ์  1 2 3 4 5 6 7

(HOME)